Logo Webboard ของ bunnarak
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข

  

  Topic : แนวข้อสอบตำรวจ งานสารบัญ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page 1
  ผู้ชมทั่วไป กลุ่มเครือข่ายบรรณารักษ์

  127.0.0.1:118.175.210.135

  โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2553 10:29 น.

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

..............................................

1.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ     งานสารบรรณ

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

        ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น

        ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

2.     ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

        ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ

        ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ

        ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ

        ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

        จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

3.     ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า

        ก.  นมัสการด้วยความเคารพยื่ง

        ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

        ค.  นมัสการด้วยความเคารพ

        ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 

        จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

4.     หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้    เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

        ก.  1 ปี

        ข.  2 ปี

        ค.  3 ปี

        ง.  5 ปี

        จ.  6 ปี

5.     คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

        ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

        ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว

        ค.  โฉนด

        ง.  ข้อ ข. และ ค.

        จ.  ถูกทุกข้อ

6.     การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

        จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

7.     ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

        ก.  3 ชั้น                                         ข.  4 ชั้น                                 ค.  5 ชั้น

        ง.  6 ชั้น                                         จ.  7 ชั้น

8.     ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

        ก.  นายกรัฐมนตรี

        ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

        ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

9.     ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

        ก.  หนังสือประทับตรา

        ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์

        ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

        ง.  หนังสือลับ

        จ.  หนังสือสั่งการ

10.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภท นี้

        ก.  รายงานการประชุม

        ข.  หนังสือรับรอง

        ค.  บันทึก

        ง.  ข้อบังคับ

        จ.  หนังสืออื่น

11.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ

        ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย

        ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ

        ค.  การเก็บเมมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

        ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

        จ.  ถูกทุกข้อ

 

12.  ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร

        ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน                      ประจำ

        ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

        ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น

        ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.

13.  ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด

        ก.  เรื่องลับ                                    ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ                                  ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน

        ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน           จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้

14.  คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า

        ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

        ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ

        ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

        ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน

        จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส

15.  ข้อใดถูกต้อง

        ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน

        ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

        ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด

        ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ

        จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.

16.  ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า

        ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

        ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ

        ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง

        จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

17.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป

        จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร

        ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

        ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

        ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ

        ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

        จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

19.  หนังสือ มีกี่ชนิด

        ก.   4 ชนิด                                     ข.  5 ชนิด             

        ค.  6 ชนิด                                      ง.  7 ชนิด

20.  ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ

        ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

        ข.  โฉนด

        ค.  รายงานการประชุม

        ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

        จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ

21.  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ

        ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง

        ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ

        ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ

        ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ

        จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ

22.  หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร

        ก.  หมึกแดง

        ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้

        ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้

        ง.  หมึกสีม่วง

        จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

23.  แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด

        ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน

        ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

        ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

        ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์

        จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ

 

 

24.  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด

        ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

        ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี

        ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี

        จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

25.  ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้

        ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา

        ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา

        ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย

        ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้

        จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

26.  การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น

        ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

        ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ

        ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ

        ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน

        จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

27.  หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม               ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้

        ก.  5 ปี                                            ข.  10 ปี                                                  ค.  15 ปี

        ง.  20 ปี                                          จ.  25 ปี

28.  ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

        ก.  มีขนาดเดียว                            ข.  มี 2ขนาด                                          ค.  มี 3 ขนาด

        ง.  มี 4 ขนาด                 จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

29.  ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ

        ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

        ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

        ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย

        ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

 

 

30.  มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด

        ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7

        ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล

        ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล

        ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

31.  การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร

        ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี

        ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี

        ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

        ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

32.  มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด

        ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8

        ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8

        ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8

        ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

33.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก.  นมัสการ                                  ข.  กราบทูล                                           ค.  ขอกราบทูลนมัสการ

        ง.  ขอประทานกราบทูล             จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก.  กราบทูล

        ข.  ขอประทานกราบทูล

        ค.  กราบเรียน

        ง.  เรียน

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

35.  กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด

        ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

        ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4

        ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

 

36.  คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

        ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

        ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

        ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

37.  กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด

        ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8

        ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5

        ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4

        ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

38.  คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร

        ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

        ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

        ค.  ขอแสดงความนับถือ

        ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

39.  คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร

        ก.  กราบเรียน

        ข.  ขอประทานกราบเรียน

        ค.  เรียน

        ง.  ขอกราบเรียน

        จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

 

 

 

......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสารบรรณ

 

1.                                                                          21.  

2.                                                                           22.  

3.                                                                           23.  

4.                                                                          24.  

5.                                                                           25.  

6.                                                                          26.  

7.                                                                          27.  

8.                                                                           28.  

9.                                                                           29.  

10.                                                                        30.  

11.                                                                       31.  

12.                                                                        32. 

13.                                                                       33.  

14.                                                                       34.  

15.                                                                        35.  

16.                                                                       36.  

17.                                                                       37.  

18.                                                                       38.  

19.                                                                       39.  

                                         20.