ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป ครูวนิดา ใช้คง

 vanida@rareng.com 203.172.199.250:10.250.23.205

  โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2552 17:16 น.

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน         นางวนิดา  ใช้คง

ปีการศึกษา            2550

                                                                                บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  14  เรื่อง  ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านไทรงาม  จำนวน  11  คน  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก  จำนวน   20  คน  โรงเรียนบ้านระเริง  จำนวน  37  คน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  3   ปีการศึกษา 2550   รวมทั้งสิ้นจำนวน  68  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่  กลุ่มตัวอย่างในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านไทรงาม  ในการทดสอบรายบุคคล  จำนวน  3  คน และการทดสอบกลุ่มย่อย  จำนวน  6  คน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก  ในการทดสอบภาคสนาม  จำนวน  20  คน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  3   ปีการศึกษา 2550   ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านระเริง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  3   ปีการศึกษา 2550   จำนวน  37  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  14  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดละ  10  ข้อ  จำนวน  14  ชุด   รวม  140  ข้อ ที่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน จากบทเรียนสำเร็จรูป   และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และ  t – test  (Dependent  Sample)

ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  14  ชุด  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และนักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมาก

 

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1              บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียนมีนิสัยในการรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงควรนำไปใช้ในการฝึกอ่านนอกเวลาเรียนปกติ

1.2        ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ และฝ่ายวิชาการโรงเรียนควรนำบทเรียน

สำเร็จรูปไปเผยแพร่ให้มีการนำไปใช้ให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

2.       ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาต่อไป

2.1              ควรสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ  โดยยึดหลักในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

 ที่เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน  เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีความรู้  ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์

การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

2.2      ควรสนับสนุนให้มีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในระดับชั้นเรียนอื่น ๆ และในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป