ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป ครูวนิดา ใช้คง

 vanida@rareng.com 203.172.199.250:10.250.23.205

  โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2552 17:16 น.

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน         นางวนิดา  ใช้คง

ปีการศึกษา            2550

                                                                                บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  14  เรื่อง  ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนสำเร็จรูป  และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านไทรงาม  จำนวน  11  คน  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก  จำนวน   20  คน  โรงเรียนบ้านระเริง  จำนวน  37  คน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  3   ปีการศึกษา 2550   รวมทั้งสิ้นจำนวน  68  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่  กลุ่มตัวอย่างในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านไทรงาม  ในการทดสอบรายบุคคล  จำนวน  3  คน และการทดสอบกลุ่มย่อย  จำนวน  6  คน โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก  ในการทดสอบภาคสนาม  จำนวน  20  คน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  3   ปีการศึกษา 2550   ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านระเริง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  3   ปีการศึกษา 2550   จำนวน  37  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  14  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดละ  10  ข้อ  จำนวน  14  ชุด   รวม  140  ข้อ ที่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน จากบทเรียนสำเร็จรูป   และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และ  t – test  (Dependent  Sample)

ผลการศึกษาพบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  14  ชุด  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และนักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมาก

 

 

ข้อเสนอแนะ

1.       ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1              บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นการส่งเสริม

ให้นักเรียนมีนิสัยในการรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน จึงควรนำไปใช้ในการฝึกอ่านนอกเวลาเรียนปกติ

1.2        ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ และฝ่ายวิชาการโรงเรียนควรนำบทเรียน

สำเร็จรูปไปเผยแพร่ให้มีการนำไปใช้ให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

2.       ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาต่อไป

2.1              ควรสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ  โดยยึดหลักในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

 ที่เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน  เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีความรู้  ความเข้าใจตรงตามจุดประสงค์

การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

2.2      ควรสนับสนุนให้มีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในระดับชั้นเรียนอื่น ๆ และในเนื้อหาอื่น ๆ ต่อไป    
 

  3 มิ.ย. 2552 19:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผอ.บ้านระเริง

  125.26.82.153

  

ขอแสดงความชื่นชมในผลงานที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ขอให้เผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไปและขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขอให้รักษามาตรฐานการทำงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 


  24 ม.ค. 2557 07:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป eg

  36.248.165.142

   Como entusiasta del reloj , usted debe haber oído hablar de zapatos nike , que es una marca suiza fundada en 1884. Sin lugar a dudas , relojes de lujo de la marca esta famosa marca son certificados por el COSC . Hasta hoy , muchos relojes nike venezuela han sido puestos en libertad con el fin de servir a la gente de todos los ámbitos de la vida. Para los viajeros que vuelan por todas partes, el siguiente reloj conocido es a debe tener ipad mini cases,ipad mini 2 case,ipad mini cover,ipad mini covers,ipad mini 2 cases. La reinterpretación del diseño clásico de la década de 1950 y 60,nike free Transocean Cronógrafo con un estilo contemporáneo, fue lanzado en 2011 . Instalado con un movimiento en el hogar y de alto rendimiento a disfrutar del servicio de garantía por 5 años , este reloj es de hecho excelente. Gracias al mecanismo y la calibración del sistema innovador , www.nikevenezuelatiendas.com Transocean ofrece a los viajeros globales la hora exacta en cada zona horaria gucci shoes. Por supuesto que hay otros tipos de relojes famosos para los turistas. Es un hecho innegable que cada reloj observado es caro y numerosos clientes finalmente compran réplicas de relojes baratos para su uso. réplicas de relojes these link en este sitio son siempre satisfactorios para los consumidores.

 


  4 ต.ค. 2557 13:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Louis Vuitton Handbags

 fsde1259@gmail.com 120.43.5.207

   f Louis Vuitton Handbags [url=http://www.louisvuittonoutlettca.com]Louis Vuitton Handbags[/url]

 


  4 ต.ค. 2557 13:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ray Ban Sunglasses Outlet

 fsde1259@gmail.com 120.43.5.207

   f Ray Ban Sunglasses Outlet [url=http://www.raybansunglassesmodo.net]Ray Ban Sunglasses Outlet[/url]

 


  4 ต.ค. 2557 13:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Oakley Sunglasses

 fsde1259@gmail.com 120.43.5.207

   f Oakley Sunglasses [url=http://www.oakleysunglassesmodo.com]Oakley Sunglasses[/url]

 


  4 ต.ค. 2557 13:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Louis Vuitton Outlet Online

 fsde1259@gmail.com 120.43.5.207

   f Louis Vuitton Outlet Online [url=http://www.louisvuittonoutletincn.com]Louis Vuitton Outlet Online[/url]

 


  4 ต.ค. 2557 13:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Oakley Sunglasses Outlet

 fsde1259@gmail.com 120.43.5.207

   f Oakley Sunglasses Outlet [url=http://www.okelysuglassesmodo.net]Oakley Sunglasses Outlet[/url]

 


  10 ต.ค. 2557 14:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ????????

 aasesew888@gmail.com 27.159.237.159

   The difference is ab aeb ????????

 


  10 ต.ค. 2557 15:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oakley

 ghgtvrffd@gmail.com 27.159.237.159

   The difference is ab aeb oakley

 


  10 ต.ค. 2557 15:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ????? ?????

 uioerffd@gmail.com 27.159.237.159

   The difference is ab aeb ????? ?????

 


  18 ต.ค. 2557 18:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป where to buy used louis vuitton

 faezsefe88@gmail.com 110.86.185.83

   hangover 2 quotes louis vuitton where to buy used louis vuitton

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker