Logo Webboard ของ lifedeath
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  จิตวิทยา

  

  Topic : จิตวิทยากลุ่มต่างๆ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป นินจาดำ

  58.64.73.219

  โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2552 23:58 น.

กลุ่มจิตวิทยาแนวทัศนะต่าง ๆ

1.       กลุ่ม Structuralism หรือ Introspective  Psychology  กลุ่มโครงสร้างของจิต  หรือกลุ่มโครงสร้างนิยม

เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน เมื่อ ค.. 1879  มีรากฐานของแนวคิดเบื้องต้น จากแนวคิดของนักปรัชญาคนสำคัญหลายคนเช่น 

1.1    คำอธิบายของ พลาโต ที่ว่ามนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ ตรงที่มนุษยืประกอบด้วย จิต(mind) ซึ่งทำหน้าที่ในการสร้างแนวความคิด (Idea)

1.2    แนวความคิดของอริสโตเติล (Aristotle) ในเรื่อง ชีวิตจิตใจ  (Mental  Life)

1.3    คำอธิบายของ เดสคาร์ทิส (Descartes)  เรื่องความสัมพันธ์ของร่างกาย(Body) กับจิตใจ (Mind) ว่าด้วยมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยร่างกายและจิต

วิลเฮล์ม  แมกซ์  วู้นท์  ผู้ให้กำเนิดห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาแห่งแรก จนได้ฉายาว่า “บิดาแห่งการทดลอง” ได้นำเอาความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มาใช้ในการทดลอง ค้นคว้าวิชาจิตวิทยา ซึ่งเรียกว่าไซโคฟิสิกส์  ได้นำเอาแบบของวิชาเคมีมาใช้ในจิตวิทยา  เน้นหนักในเรื่อง “องค์ประกอบของจิต” เทียบกับองค์ ประกอบของธาตุต่าง ๆ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสสรารซึ่งในเมือมวลสารทั้งหลายสามารถจะวิเคราะห์ออกได้เป็นอนุภาถที่เล็กมากจนเรามองไม่เห็นเชื่อว่าจิตของคนนั้นก็น่าจะแยกให้เห็นจริงได้  จิตเป็นโครงสร้างจากองค์ประกอบคล้ายสารประกอบทางเคมี  ส่วนประที่เกี่ยวข้องกันเป็นจิตนั้นเรียกว่า “ธาตุจิต” (Mental Elements) หัวข้อสำคัญที่จิตวิทยากลุมนี้มุ่งศึกษาอย่างแท้จริงคือองค์ประกอบที่สำคัญของจิตในส่วนที่เรียกว่า จิตสำนึก (The  Contents  of  Consciousness)

นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีใความสนใจมุ่งศึกษาเรื่องจิตธาตุ  คือเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วย ร่างกาย (body) กับจิตใจ  (mind) ซึ่งต่างก็เป็นอิสระแก่กันแต่ทำงานสัมพันธ์กัน  พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการกระทำของร่างกาย  ซึ่งการกระทำของร่างกายนั้นย่อมเกิดจากการควบคุมและสั่งการของจิต

กลุ่มนี้เชื่อว่าโครงสร้างของจิตประกอบด้วยจิตธาตุ (Mental Elements) ซึงประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด คือ การรับสัมผัส (Sensation) กับความรู้สึก (Feeling) ภายหลัง Titchener  ได้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง คือ  จินตนาการ หรือ ภาพจิต หรือจินตภาพ (Image) จิตธาตุ ทั้ง 3 นี้เมื่อสัมพันธ์กันภายใต้สถานการณ์แวดล้อมพี่เหมาะสม  ก็จะก่อให้เกิดรูปจิตผสมขึ้น  เช่น ความคิด (Thinking) อารมณ์ (Emotion) ความจำ (Memory) การหาเหตุผลหรือสาเหตุ (Reasoning) ฯลฯ โดยนัยทางเคมี

 

2. กลุ่ม Furctionalism  กลุ่มหน้าที่ของจิต  หรือ  กลุ่มหน้าที่นิยม

เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อ  .. 1900  ผู้ให้กำเนิดหรือผู้นำกลุ่มคือ จอห์น ดิวอี้  John  Dewey  1856-1952  วิลเลียม  เ จมส์  (William  James  1842-1910) และ วูดเวอร์ธ (Woodworth) และ เจมส์  แองเกลล์ (James  Angell)

จิตวิทยากลุ่มนี้มีแนวความคิดมาจาก ลัทธิปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม (Praematism) และทฤษฎีที่สำคัญทางชีววิทยา อันได้แก่ ทฤษฎีว่าด้วยวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ของ Charles Darwin

กลุ่มนี้ สนใจเรื่องพฤติกรรมมาก เรื่องที่เขาเน้นหนักจริง ๆ ๆด้แก่ กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  กลุ่มนี้มีแนวคืดมุ่งหนักไปในด้าน หน้าที่ (the functions) ของจิต  มากกว่าจะศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างของจิต สนใจว่าจิตทำหน้าที่อะไร  ทำอย่างไร  ศึกษาทั้งกระบวนการทางจิต และสถานะของจิต พร้อมกับอากัปกิริยาที่แสดงออกให้ปรากฏทางกาย  กลุ่มนี้มีความเห็นว่า  การศึกษาจิตวิทยานี้นควรศึกษาจิตสำนึกในลักษณะของการใช้ประโยชน์ นั่นคือศึกษาจิตในรูปของการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะรับตัวให้เหม่าสมกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คนปรับตัวดีขึ้น

                ส่วนที่แตกต่างกัน คือกลุ่ม Structuralism  มีความสนใจมุ่งศึกษาให้เข้าใจส่วนประกอบของจิตหรือจิตธาตุ  ส่วนกลุ่ม  Functionalism  มุ่งศึกษาให้เข้าใจหน้าที่ของจิตกระบวนการทางสมองเข่นการนึก  คิด  เป็นหน้าที่ของจิตที่จะบัญชาให้บุคคลปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับตน  จึงพอสรุปหน้าที่ของจิตได้ว่า “จิตมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการกระทำกิจกรรมของร่างกายในตอันที่จะปัฃรับตัวให้เหมาะมกับสิ่งแวดล้อม”

                สรุปแนวความคิดของกลุ่ม Functionalism ได้ว่ามี 2 ประการคือ

1.       การกระทำทั้งหมด (The total activities) หรือการแสดงออกของคนเราเป็นการแสดงออกของจิตเพื่อปรับตัวให้เข้รากับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาจิตใจคน ก็ต้องศึกษาการแสดงออกของเขาในสถานการณ์ต่าง ๆ

2.       การกระทำหรือการแสดงออกทั้งหมดขึ้นอยุ่หรือเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของแต่ละคน (The experience of individual) เสมอ พฤติกรรมของคน จึงแตกต่างกัน

นักจิตวิทยากลุ่มนี้จึงมุ่งศึกษาวิธีการเรียนรู้  การจูงใจ การแก้ปัญหา  ตลอดจนความจำของคน  เพื่อหาทางให้ปับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

 

 

 

3.       กลุ่ม Behaviorism  กลุ่มพฤติกรรมนิยม

เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  เมื่อ ค..1912 จอห์น บี. วัตสัน (John B. Eatson 1878-1958 ) เป็นผู้ให้กำเนิด  เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย  John Hopkins ระหว่าง ค.. 1908-1920 ท่านไม่เห็นด้วยกับวิธีพินิจภายในหรือวิธีการตรวจสอบตนเอง (Introspection) เห็นว่าเป็นวิธีที่แคบมากไม่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้ยาก  ไม่น่าเชื่อ  ขึ้นอยู่กับความจำหรือความเอนเอียงส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล  ไม่เห็นด้วยกับการศึกษาโครงสร้างของจิตหรือเรื่องจิตสำนึก   ไม่เชื่อว่าจะสามารถศึกษาจิตได้ เพราะจิตไม่มีตัวตน  จึงควรหันมาศึกษาแต่พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้เชื่อว่าจะทราบถึงเรื่องราวของจิตได้ก็โดยศึกษาจากพฤติกรรมที่เเสดงออกเท่านั้น

นักจิตวิทาที่มีชื่อเสียงของกลุ่ม พฤติกรรมนิยม ได้แก่ เอตเวิด แอล  ธอนไดค์  (Edward  L. Thorndike)  และ John B.  Watson  แนวคิดที่สำคัญคือ  พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์จะต้องมีสาเหตุ  (All  behaviors  are  Caused)  เมื่ออินทรีย์ถูกเร้าก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้น  การตอบสนองหรือพฤติกรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้าอินทรีย์นั่นเอง

มอร์แกน  (Morgan)  สรุปสาระสำคัญของแนวทัศนกลุ่มพฤติกรรมนิยมไว้ 3 ประการ คือ

1.       การวางเงื่อนไข  (Conditioning) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

2.       พฤติกรรมของคนที่ปรากฏขึ้นส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นไปเองตามธรรมชาติ  โดยอินทรีย์ถูฏวางเงื่อนไขให้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น

3.       การเรียนรู้ของคนกับสัตว์ไม่ต่างกัน   เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนได้จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์

กลุ่มพฤติกรรมนิยม  ประกอบด้วยกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม เช่น

1.       กลุ่มที่อาศัยความรู้ความเข้าใจเรื่องสมอง  กลุ่มนี้นำเอาความรู้ความเข้าใจในวิชาสรีรวิทยามาใช้ในการอธิบายเรื่องพฤติกรรม

2.       กลุ่มที่อาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิกิริยาสะท้อน มุ่งศึกษาพฤติกรรมง่าย ๆ และการแสดงปฏิกิริยาสะท้อน

3.       กลุ่มโมเลกุลนิยม  เน้นความสำคัญของแรงขับ (Drive) ว่าเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นอนุกรม

4.       กลุ่มจุดประสงค์นิยม (Purposivism) เชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายย่อมเกิดจากแรงขับ  ซื่งแรงขับเกิดขึ้นได้ก็เพราะสิ่งที่มีชีวิตมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะกระทำ

เปรียบเทียบกับกลุ่ม Structuralism และ Functionalism เห็นว่า 2 กลุ่มนั้น มุ่งศึกษาเฉพาะจิตที่รู้สำนึกและเป็นการศึกษาจากภายในของสิ่งที่มีชีวิตออกมาช้างนอก  ส่วนกลุ่ม Behaviorism  มุ่งศึกษาเฉพาะพฤติการรมที่สังเกตเห็นได้  เป็นการศึกษาจากภายนอกของสิ่งที่มีชีวิตเพื่อจะเข้าใจข้างใน และ 2 กลุ่มแรกใช้ระเบียบวิธีการสังเกตตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการแบบอัตนัย  ส่วนกลุ่ม Behaviorism ใช้ระเบียบวิธีการแบบอัตนัย ส่วนกลุ่ม  Behaviorism ใช้ระเบียบวิธีทางวิยาศาสตร์ หรือระเบียบวิธีแบบปรนัย

 

 

 

5.       กลุ่ม  Psychoanalysis  กลุ่มจิตวิเคราะห์

Sigmund Freud (1856-1939) จิตแพทย์ยิวชาวเวียนนา ประเทศออสเตียให้กำเนิดขึ้นเมื่อ ค.. 1900  พื้นฐานความคดของกลุ่มนี้มาจาก

1.       จิตแพทย์ ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล  ด้วยการแยกจิตออกวิเคราะห์  วิธีการศึกษา เช่น  การสะกดจิต  การสังเกตพฤติกรรมจากภายในคลินิค  และการสิบประวัติด้วยการปล่อยให้บุคคลนั้นเป็นผู้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ อย่างอิสระเสรี หรือด้วยความรู้สึกสบายใจ

2.       วิชาฟิสิกส์  จากทฤษฎีการคงรูปของพลังงานที่ว่าพลังงาย่อมไม่สูญหายไป  แย่อมเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอื่นได้  พลังงานที่เกิดจากจิตไร้สำนึกมีบทบาทสำคัญต่อการแสดงพฤติการมของบุคคลมากที่สุด

3.       จิตวิทยากลุ่มที่เน้นความสำคัญของความมุ่งหมาย  ที่ว่าการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  เป็นการกระทำที่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายและบรรลุจุดมุ่งหมาย

นักจิตวิทยาที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับจิตวืทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ได้แก่  ออลเฟรด  แอดเลอร์ ผู้แพร่ทฤษฎีปมด้อย   คาร์ล จี. จุง  ผู้เขียนทฤษฎีว่าด้วยการเก็บตัวแบะการอวดตัว

ฟรอยด์  มีความคิดว่า  มนุษย์เรามีจิต 3 ลักษณะ  กล่าวคือ   การแบ่งภาคของจิตแบ่งออกได้เป็น 3 ภาค ดังนี้

1.       จิตสำนึก  (Conscious  mind) คือสภาพที่มีสติ  รู้ตัว การแสดงอะไรออกไปก็แสดงไปตามหลักเหตุผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอก สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง

2.       จิตใต้สำนึก (Unconscious  mind) หรือจิตกึ่งสำนึก  คือ  สภาพที่ไม่รู้ตัวในบางขณะ เช่น กระดิกเท้า ยิ้มอยู่คนเดียวโดยไม่รู้ตัว ที่เก็บไว้ในรูปความทรงจำ เช่น ความขมขื่น ความประทับใจในอดีต ถ้าไม่นึกก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าทบทวนเหตุการณ์ที่ไรก็ทำให้เกิดอาการทุกครั้ง

3.       จิตไร้สำนึก  (Unconscious mind) เป็นส่งนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลย  อาจเนื่องมาจากเจ้าตัวพยายามเก็บกดเอาไว้ เช่น อิจฉาน้อง เกลียดครู   เป็นสิ่งที่เก็บกดเอาไว้ หรือพยายามที่จะลืม แล้วในที่สุดก็ลืม ๆ ไป ดูเหมือนลมไปจริง ๆ แต่ที่จริงไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ในลักษณะจิตไร้สำนึกและจะแสดงออกมาวนรูปของความฝัน ฯลฯ  นอกจากนี้ยังเป็นเรื่อง ID ซึ่งมีอยูในตุวเราเป็ฯพลังที่ผลักดันสห้เราแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามหลักแห่งความพอใจ แต่สิ่งนั้นถูกกดหรือข่มไว้จนถอยร่นไปอยู่ในสภาพที่เราไม่รู้ตัว

 

Freud  ได้ศึกษาค้นพบว่าจิตไร้สำนึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนโดยทางอ้อม เชื่ออย่างมากว่าจิตไร้สำนึกเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมทุกอย่าง จิตรู้สำนึกเป็นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ถ้าเปรียบเป็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ  จิตรู้สำนึกเป็นเหมือนส่วนที่ที่โผล่พ้นน้ำ  และจิตไร้สำนึกมีจำนวนมาก  ซึ่งถูกเก็บกดเอาไว้ เรียบเหมือนน้ำแข็งใต้น้ำ  การที่จะเข้นราใจบุคคลจึงจำเป็นต้องศึกษาจิตไร้สำนึกของเขาให้มากที่สุด    เขาเชื่อว่า  ความทะเยอทะยานกิจการต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากจิตไร้สำนึก  ความปรารถนาที่เป็นจิตไร้สำนึกส่วนใหญ่เป็นความปรารถนาทางด้านเพศ

 

 

 

Freud  กำหนดองค์ประกอบที่สำคัญของจิตไว้ (The Components of mind) ไว้ 3 ส่วน คือ

1.       ID  เป็นระบบแรกและระบบหลักที่มนุษย์ที่มนุษย์มี ID  ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นความอยากที่มีมาแต่กำเนิด  อยู่ในจิตไร้สำนึกของคนตลอดเวลา  เกิดจากสัญชาตญาณในการดำรงพันธุ์

2.       Ego    คือพลังจิตส่วนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมให้พฤติกรรมให้เหมาะสม  เป็พลังส่วนที่ควบคุมการแสดงออกซึ่งพฤติกกรรมของคนให้เเนินไปอย่างเหมาะสมภายใต้อิทธิพลของจิต  คอยควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริง  (Principle  of  reality)  ผ่อนคายความทุกข์เนื่องจากการเก็บกด  ระงับความขัดแย้งระหว่างความต้องการเพื่อสนองความพอใจของ ID  ทำให้บุคคลมีวุฒิภาวะ (Maturity)

3.       Super – ego  คือผลจากการถูกลงโทษภายนอก  ทำให้เกิดการเรียนรู้ และสะสมรวบรวมกันเข้าเป็นอุดมคติ (Ideal)  สามรถควบคุถมตนเองได้ สามารถแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักแห่งความจริงได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดทัศนคติและคุณค่า  หมายถึงค่านิยม  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  วัฒนธรรม ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม  คุณธรรม ฯลฯ

 

5.กลุ่มเกสตอลท์  Gestaltism

                เกิดขึ้นในประเทศเยอรมีน เมื่อราว ๆ ค.. 1912  เป็นระยะเวลาให้เคียงกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม โดยเริมจากคณาจารยติวิทยามหาวิทยาลัยเบอร์ลิน  นักจิตวิทยากลุ่มนี้เป็นชาวยิวอยู่ในประเทศเยอรมัน เมื่อถูกฮิตเลอร์ขับไล่จึงหนีไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา  จิตวิทยากลุ่มเกสตอบท์นิยมหมายถึงจิตวิทยาทียึดถือเอาส่วนรวมทั้งหมดเป็นสำคัญ  นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีความเห็นว่า  การศึกษานั้นต้องศึกษาพฤติกรรมทางจิตเป็นส่วนรวม จะแยกศึกษาทีละส่วนไม่ได้  เขามีความเชื่อมั่นในการรวมหน่วยต่าง ๆ อย่างแน่นแฟ้น

                กลุ่มนี้อธิบายว่า  ส่วนประกอบของหน่วยเมือรวมกันเข้าแล้วจะไม่เท่ากับหน่วยที่รวมกันเป็นโครงสร้างแล้ว เปรียบได้เช่น บ้านจะต้องประกอบด้วย ไม้ อิฐ ฯลฯ ทำนองเดียวกัน  ในรูปของพฤติกรรม  ก็เช่นกันการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม  การที่จะแสดงออกมในรูปใด  มักเนื่องมาจากคุณสมบัติโดยส่วนรวมของบุคคลนั้น ๆ  เช่น  กระประสมประสานกันระหว่างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ฯลฯ ไม่ได้เกิดเกิดเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว  และถึงแม้ว่าสิ่งเร้าสิ่งเดียวกัน ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลคนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันตามกาลเวลา  ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น  ทำให้ความรู้สึก ความเข้าใจ ฯลฯ เปลี่ยนไปจากเดิม  เขามุ่งศึกษาพฤติกรรมทางจิตเป็นส่วนรวม

                แนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาเกสตอลท์ มี  2 ประการ  คือ

                1.  การรับรู้  (Perception)  การที่คนเราจะรับรู้สถานการณโดยเข้าใจได้ทั้งหมดนั้นจะต้องรับรู้ส่วนรวมทั้งหมด  แล้วจึงพิจารณาส่วนย่อย (the part) เป็นส่วน ๆภายหลัง

2.การหยั่งเห็น  (Insight)  เชื่อว่าการแก้ปัญหาเป็นวิธีการเรียนรู้ของคนและสัตว์ชั้นสูง  ความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ปัญหาทำให้ลุล่วงไปได้เรียกการหยั่งเห็น

 

 

 

 

6.       กลุ่มมนุษย์นิยม  (Hrmanism)

ผู้นำที่สำคัญ  คือ  คาร์ล  อา  โรเจอร์ส (Carl R.  Rogers)  และ อับบราฮัม  เอ็ช มาสโลว์  (Abraham  H. Maslow)

ความเชื่อที่สำคัญของกลุ่มนี้  คือ

1.       เชื่อว่ามนุษย์ ก็คือ สัตว์โลกประเภทหนึ่ง  มีใจ  มีความต้องการความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจ  และความสามารถเฉพาะตัว  มีขีดจำกัด  ไม่สามารถจะเสกสรรปั้นแต่งให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบ

2.       เชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนต่างก็พยายามจะรู้จักและเข้ใจตนเอง  แ ละยอมรับในสมรรถวิสัยของตนเอง

3.       มีความเชื่อว่า  ในเมื่อมนุษย์เราทุกคนต่างก็เข้าใจผู้อื่น  และยอมรับตนเองอยู่แล้ว  ต่างคนก็มุ่งสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่ตนเอง

4.       เนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนต่างพยามปรับปรุงตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบุรณ์  ฉะนั้นควรจะให้แต่ละคนมีสิทธิ์อิสระที่จะเลือกกระทำ  เกือกประสบการณ์ของตนเอง ตัดสินใจเรื่องใด ๆ ด้วยตนเอง

5.       มีความเห็นว่า วิธีการค้นคว้าเสาะแสวหาความรู้หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญกว่าตัวความรู้หรือข้อเท็จจริง  เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   ตัวความรู้หรือความจริงไม่คงที่ตายตัว  สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตขอผู้เรียนมากที่สุดคือกรรมวิธีในการเสาะแสวงหาความรู้

จิตวิทยา แยกความเชื่อออกเป็นหลายกลุ่มมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน  จึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจรับเอาแนวความคิดของกลุ่มไหนมาใช้ดี Hilgard  นักจิตวิทาคนสำคัญกล่าวว่า  อย่าพยามไปควานหาทฤษฎีทางจิตวิทยาทูถูกต้องให้เสียเวลา  เพราะแม้จะใช้ความพยายามสักเพียงใด  ก็ไม่อาจจะหาพบได้

ในเมื่อแต่ละกลุ่มต่างก็ยืนยันว่าความคิดของตนถูก เราจะทำอย่างไร  ข้อเสนอแนะก็คือศึกษาแนวความคิดของทุกกลุมอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วเลือกหยิบเอามาแต่ส่วนที่เห็นได้ชัดว่น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด  ภายในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญ.

     
 

  13 ก.ค. 2553 09:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป swiss watches

 uijsurl@aol.uatp 125.121.205.136

   replica watch replica watches fake watches replica watches Breitling replica watches will serve their ownersnearly a lifetime without complaining There have been instances when even experts have been fooled by the quality these Breitling watches they find it hard to believe that someone can manufacture Breitling replica watches that bear such a striking resemblance to the iginal fering the same splendid features looks replica watches are specially designedpeople who cannot affd to buy the iginal designer watchesBreitling Bentley 62189 Our Prices6300Breitling replica watches are a rage because their exclusivity intrinsic br valueBREITLING Classic 19168 On fake watch fake watch watchvisa fake watch

 


  14 ก.ค. 2553 13:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer watches

 uijsurl@aol.doad 125.121.213.241

   watchvisa replica watches is simple because the rolex Submariner watch diving ability can improve the durability watch the level protection the movement so rolex Submariner can be me wear on different occasions the environmentROLEX SUBMARINER 14012 Price57001Watches Description2Oyster with a safety strap retainer ring3Top quality Genuine Swiss ETA movement4Satin & Polished finish case5Solid back featuring all the necessary markings on it6Solid Blue 18K yellow gold Rotatable bezel7Blue dial with Luminescent hour MarkingMagnified quickset date at 3 oclock8Sapphire Crystal Scratch Resistant9Luxurious solid silver&gold twotone replica watch replica watch replica watches replica watch replica watch replica watches

 


  21 ก.ค. 2553 14:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป designer replica handbags

 uijsurl@aol.zohn 64.56.66.226

   The labourer louis vuitton men travel fake chanel handbags who did not fake lv handbags have a valid passport tried to pay the policeman to not Designer Handbags take action against him chanel bags Fake louis vuitton said the MACC in a statementIn another case Pahang anti-graft officers arrested a 31-year-old man who partnered another man to collect louis vuitton men wallets RM10000 from a policeman who was being investigated by the commission

 


  22 ก.ค. 2553 08:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex replica

 uijsurl@aol.sdfc 125.121.26.119

   replica corum hublot watches replica watch Glashutte Replica replica cartier parmigiani watches steel alone Now the twotone Rolex Datejust is also very much in fashion Its popularity can also be attributed to the varied options that are available in terms bracelet strap You have the option to choose love Jubilee bracelet an Oyster bracelet flid leather strap The beauty Rolex is that you can change the dial the bezel the bracelet almost everything you see on the exteri the watch to what you likeHave love Try Affdable Replica WatchesIf you are love watch enthusiast want to have love taste luxury watches without spending much money replica watches can be the ideal options to start your collection replica armani

 


  24 ก.ค. 2553 11:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex watches

 uijsurl@aol.gaxj 125.118.216.2

   zenith replica panerai replica wristwatch spread However the mechanical watch suffered love maj setback during the 1970s with the introduction quartzQuartz technology allowed flidreliable wristwatches at low prices Even the complications so loved by hologists could usually be reproduced simply by adding love little extra circuitry love watch became love disposable consumer item The expensive mechanical watch seemed doomedMuch the traditional watchmaking industry was devastated many manufacturers going out business Others survived by embracing quartz technology by trading on their br nameSome watchmakers went upmarket lv replica longines watch replica watches ulysee nardin parmigiani

 


  3 ส.ค. 2553 23:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Fake handbags

 uijsurl@aol.veol 96.46.2.14

   men's louis vuitton bags bags are undoubtedly chic and functional for women who are always on the go Replica Wallets These handbags perfectly go with the working ladies designer gucci wallets gucci wallets for men Burberry Bags Nowadays tote bags are available in various colors styles replica Louis Vuitton Shoes handbags wholesale designs and personalization suggestions Here I list some exceptional tote bag ideas to

 


  9 ส.ค. 2553 05:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches for sale

 uijsurl@aol.iqhg 60.185.19.18

   polished yet cheerfully funky it is an ideal acquisition for the devotee of haute horlogerie who wont be caught dead in a timepiece just like one took by dear old dad About the only thing traditional about the appearances of the Gerald Genta Arena Tourbillon Retrograde is its round shape replica breitling Apart from that replica ebel watches the exotic blending of platinum palladium andCfor the dialCskeletonized brass shows off a totally distinctive looking that defies expectations that an exclusively valuable watch model needs to look dated or stuffy However exceptional is just what the Arena Tourbillon Retrograde is Its skillful automatic movement tag heuer autavia watches a creation of the Manufacture Gerald Genta mounts nearly 400 handfinished parts corum watches watches for women and drives a oneminute omega rolex watches watch wholesale

 


  9 ส.ค. 2553 10:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป dkny watches

 uijsurl@aol.jgns 125.122.96.83

   Invicta watches are made available not only men women but also in a range called baby Lupah best breitlingair These watches have colful straps one can buy one watch vacheron constantin classic watches omega watches omegamania replica burberry cheap a variety of straps to go with it Such economical yet fashionable ideas are the Invicta ladies glashutte tag heuer watch microtimer replica watches fake romain jerome watches for sale

 


  16 ส.ค. 2553 20:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป guess watch

 otzkwn@sina.com 115.193.36.36

   women's gucci fine jewelry men's bags women's lv bag louis vuitton bags How is the choice of hope designer louis vuitton bag you are charming handbag design and durability ensure material Euro handbag purse is lv handbags men's handbags for sale

 


  20 ส.ค. 2553 20:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG boots

 mopzoj@mail.com 60.185.5.39

   uggs shoes dress womens A very good day's work from a public relations agency wedge boots for women A word of added advise though how to spot fake uggs once a week you should spray your boots with water repellent to prevent future damage to your footwearA worldwide audience of millio ns will get to make their own minds up when Jesinta competes in Las Vegas next month Australia has never won the national costume category Let's hope the judges like Uggs ugg boots free shipping Hooper Road Park lies on the outskirts discount ugg boots australian shop

 


  2 ก.ย. 2553 09:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watch

 crwjxh@sogou.com 60.185.13.240

   watches ferrari watches men's watches breitling bentley motors not only make great impression for wearersbut can also make great giftsfor beloved persons breitling emergency mission People all agree that a fine watch isa nice gift Most people buy watches Tag Heuer watch GOLF WATCH as replics Breitling giftsSwisswatches cartier watches are the best watchesin our world The main reason behind this swiss replica rolex one isa

 


  11 ก.ย. 2553 02:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica handbags

 gkbtln@mail.com 91.216.93.11

   all with spacious main compartmentsIntroduced in 1932 the ever-stylish Noe handbag boasts an attractive drawstring closure louis vuitton M53361 louis vuitton Replica Combining iconic style and everyday function Replica Handbags louis vuitton M95802 the roomy Neverfull is chanel 35974#pbkg one of louis vuitton M97052 the most popular Louis Vuitton handbags discount louis vuitton handbags

 


  11 ก.ย. 2553 14:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches

 hjvapm@bigstring.com 60.185.8.126

   actressand model Margherita Granbassi replica watches winner of the2006 World Fencing Championship and StevenStamkos Canadianprofessional ice breitling emergency mission hockey player areother young talented faces cartier intheir arenas It is replica chanel obviousthat Tissot is hermes rolex replica watches a successful watch manufacturer Famouspeople fake alain silberstein watches for sale

 


  12 ก.ย. 2553 11:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป white rolex

 xbxsdk@mail.com 122.85.26.159

   end A Lange Breitling Navitimer watches Sohne replica watches repeat the unique design and the exceptional quality of the mechanism fully consistent with the authentic When you look at our designer A Lange Tag Heuer Carrera watches Sohne replica watches you will find that you can get all of the style Tag FORMULA 1 watch heuer tag class Explorer watch and status for just a fraction of the price designer replicas It will absolutely worthy your money! omega seamaster automatic

 


  13 ก.ย. 2553 08:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Handbags

 eygrit@sina.com 60.185.8.126

   knock off chanel handbags for sale smooth and soft feel great Amphibiousaglet design can bevery quick liketheenvelope Fake handbags black handbags bag lady handbags lv bags ashand display sexy charm Replica bags also may takeinclined burberry replica shoulder show fashion unruly temperamentNo doubt Christian Louboutin understand woman'sheart isthemost fashionable mulberry fall ready to wear

 


  25 ก.ย. 2553 08:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Designer Handbags

 zjcuzt@126.com 60.185.26.98

   Replica Handbags creativesupport LAN jewelry availableisbreathtaking Britain's balenciaga bag princeCharlesand camilla werethe lv bags exquisiteand elegant LAN gem collection ismoved a "fits" seriesproductsChina is prada Winter ready to wear a high-end brand original road longand deep topics from a historical perspective replica yves saint laurent handbags miu miu outlet online miu miu bags the

 


  28 ก.ย. 2553 16:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica

 ixwpxz@sina.com 60.185.22.153

   watchesevery year It is ulysse nardin watches cartier watch famousall over the world because of itsfashionable and luxurious longines replica bell ross fake rolex watches for sale u boat watch timepieces A friend of Cartier rolex Brazilian Alberto Santos-Dumont who happened to be an aviator asked that Cartier develop a watch for him which would be more suitable for

 


  29 ก.ย. 2553 13:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg boots on sale

 fwbgzp@bigstring.com 60.185.20.197

   uggs schoenen ugg classic short boots After theACCC tested the"wool" linings ugg outlet of theRogueand Coastlineuggsin early 2006 only to find that they were in fact not genuine shearling mens wool thetwo companieswereforced to admit that their labelsweremisleading and promised to change kids slipper boots them Only Coastline ugg ugg boots however offered to givea refund to itsmisled customers No mention wasmadein newsreportsof any finesbeing levied against thefirmsfor falseadvertising

 


  10 ต.ค. 2553 15:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica ugg boots

 rxqmkt@gmx.com 60.185.7.156

   they will bevery charming with thesebootsWhat's womens shoes size 8 ugg boot more When you wear Ugg Bootsin clod weather you don't haveto wash your Ugg boots ugg classic tall boot black uggs They arenatural suedeand must betaken good care uggs leather ugg classic tall chestnut of in thesameway asa suedecoatIn addition you can use ugg knit boots a suedebrush or eraser removesscuffsand dirt from thebootseasily If thebootshappened to get wetjust put it near a

 


  21 ต.ค. 2553 15:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Handbags

 lladwh@pchome.com 60.185.5.176

   Classic shapes are back And it does not mean that they are vintage handbag perfect for old ladies either Remember those '80's new hermes handbags when every young female wore the little rectangular shaped flap bag Well Replica Handbags the latest version of this style is here They are simple shape yet easy to wear men's chloe chanel replica prada handbags what else marc jacobs can you ask for more

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker