Logo Webboard ของ lifedeath
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  จิตวิทยา

  

  Topic : พฤติกรรมทางสังคม

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3 4   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป นินจาดำ

  58.64.73.219

  โพสต์เมื่อ : 9 ส.ค. 2552 00:05 น.

พฤติกรรมทางสังคม

ความหมาย

 พฤติกรรมทางสังคม  หมายถึง  พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลในสังคม ก็คือ  ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลอื่นที่มีต่อความคิด  ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคล  หรือที่เราเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ทาสังคม  เช่น  พฤติกรรมของอาจารย์มีอิทธิพลต่อพฤติต่อ พฤติกรรมของนักเรียน  ถ้าอาจารย์มองนิสิต  นิสิตจะตั้งใจและสนใจมากขึ้น  ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของอาจารย์ด้วย  ถ้านิสิตทำท่าเบื่อหน่ายไม่สนใจอาจารย์  อาจารย์ก็เกิดความรู้สึกท้อถอยที่จะสอนต่อไป  ถ้าศึกษาทางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ก็คือ  การศึกษาทางด้านจิตวิทยาสังคมนั่นเอง

                                จิตวิทยา  สังคมแตกต่างจากจิตวิทยาสาขาอื่นๆ  ดังนี้

               บุคคลเปลี่ยนแปลงตามการรับรู้และการตัดสินของผู้รับรู้  แต่ก็แตกต่างจากการรับรู้    วัตถุซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  พวกท่านเตะลูกฟุตบอลกี่ครั้งๆๆก็แล้วแต่วัตถุหรือลูกฟุตบอล ก็ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ ถ้าท่านเตะผู้อื่นการรับรู้ของเราที่มีต่อบุคคลนั้นจะมัการเปลี่ยนเเปลงไปตลอดเวลา  เราจะต้องดูว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไร  เพื่อเราจะโต้ตอบได้  แต่เขาจะเตะตอบหรือไม่นั้นเรามัก เลือกคนที่เราคิดว่าเขาจะไม่เตะตอบเราเป็นเป้าหมายในการระบายความคับข้องใจ

การตัดสินทางสังคมของบุคคลไม่เที่ยงตรงและไม่มีรากฐานอย่๔บนความเป็นจริง  เหมือนการตัดสินวัตถุ  ถ้าเราวัดเส้นตรงได้ยาว ๒นิ้วหรือชั่งของสิ่งหนึ่งได้ ๓ กิโลกรัมทุกคนย่อมวัดความยาวและชั่งน้ำหนักนี้ได้ผลเท่ากัน  แต่ในการรับรู้หรือตัดสินบุคคลนั้น ผลที่ได้อาจแตกต่างกัน  เมื่อผู้รับหรือผู้ตัดสินแตกต่างกัน  เช่น ก. อาจเห็นว่า ข.  เป็นคนดี ซื่อสัตย์แต่  . กลับเห็นตรงข้ามกับ ก. เป็นต้น

นักจิตวิทยาสังคมสนใจศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลทั่วไปที่มีต่อสถานการณ์ที่กำหนด  ขณะที่จิตวิทยาสาขาอื่น  เช่น จิตวิทยาบุคลิกภาพ  หรือจิตวิทยาพัฒนาการ  สนใจการตอบสนองของปัจเจกบุคคล  หรือ ประเภทของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ กันอาจยกตัวอย่างได้ดังนี้  นักจิตวิทยาสังคมจะศึกษาว่า  คนทั้งหลายมีการตอบสนองอย่างไรเมื่อเกิดไฟไหม้  แต่จิตวิทยาบุคลิกภาพจะศึกษาว่าคนที่ชอบเก็บตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่ออยู่คนเดียวและเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น

จิตวิทยาสังคมเน้นโลกตามการรับรู้ซึ้งมีผลต่อการตอบสนองของบุคคล  ถ้าเรารับรู้ว่าบุคคลอื่น ๆ เป็นคนโกง  ดุร้าย ไม่มีความคิด หรือเป็นมิตร  สิ่งนี้จะมีผลต่อการตอบสนองหรือพฤติกรรมของเราที่มีต่อบุคคลนั้น ๆด้วย  โลกตามการรับรู้ของบุคคลมักลำเอียง  และบิดเบือนไปตามความต้องการและความปรารถนาของผู้รับรู้  เช่น  ถ้าเราดูการแงฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับเกาหลี  โดยเราเชียร์ทีมไทย  เรามักรู้สึกว่ากรรมการบงโทษทีมไทยด้วยความลำเอียงแต่ลงโทษทีมเกาหลีด้วยความยุติธรรมหรือน่าจะลงโทษมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป  และมักจะเห็นว่าผู้ทีมเกาหลีเล่นแรงกว่าผู้เล่นทีมไทย

สรุปได้ว่า  จิตวิทยาสังคมมุ่งศึกษาบุคคล  อิทธิพลของบุคคลที่มีการแสดงพฤติกรรมต่อกันและกัน  รวมทั้งการรับรู้และการตอบสนองของบุคคลทั่ว ๆ  ไปที่มีต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ ดังนั้นขอบเขตของการศึกษาทางจิตวิทยาสังคมจึงได้แก่  อิทธิพลของสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

อิทธิพลทางสังคม  หมายถึง  การที่พฤติกรรมของยุคคลหนึ่ง ๆ มีอิทธิพบต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลอื่นในลักษณะท่งเดียว  ส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึง  การที่พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติซึ่งกันและกันในลักษณะที่มีการโต้ตอบและมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน

                อิทธิพลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์

                                อิทธิพลทางสังคมโดยไม่ตั้งใจ

เนื่องจากวิชาจิตวิทยาสังคมเป็นการศึกษาบุคคลในสังคม  ดังนั้น  บุคคล  จึงเป็นสิ่งเร้าที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา  ซึ่งจะกระทำโดยผ่านกระบวนการ    กระบวนการ  คือ  การเร้าการเสริมแรง  และการเปรียบเทียบทางสังคม  อิทธิพลทางสังคมนี้เกิดขึ้นโดยที่บุคคลอื่นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

.  การเร้าทางสังคม      

ถ้าเราสังเกตุพฤติการรมในชีวิตประจำวันจะพบว่า  การเพียงแต่ปรากฏกายของยุคคลอื่น ๆ  โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเรา  เช่น   เราได้ซักซ้อมการกล่าวสุนทาพจน์ไว้เป็นอย่างดีแต่เมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก  เราอาจลืมข้อความบางข้อความที่เตรียมไว้แล้วก็ได้  ถ้าเราวิ่งออกกำลังกายมาพักใหญ่รู้สึกเมื่อยล้าและวิ่งช้าลงแล้ว  แต่เมื่อมาพบนักวิ่งอีกกลุ่มหนึ่ง  เราจะรู้สึกว่ามีกำลังและวิ่งได้เร็วขึ้น

บรูช  เบอร์กุม และโดนัลด์  ลีรหร์    รายงานง่า  บุคคลจะกระทำพฤติกรรมมากขึ้นเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย    เช่น   เราขึ้นธรรมมาสน์เทศน์ ซึ่งมีคนมาฟังเทศน์มากมายทุกวัยซึ่งเราห็ขึ้นเทศน์เป็นครั้งแรกทำให้เราเกิดความสี่น   ประมาณ   เสียงสั่น  แต่มีนักจิตวิทยาพบว่า  ถ้าให้บุคคลเรียนคำที่ไม่มีความหมายบุคคลจะเรียนได้ดีถ้าอยู่คนเดียว  หรือ  เราอ่าน หนังสือ ตอนกลางคืนคนเดียวทำให้มีสมาธิ   สามารกอ่านหนังสือได้ยาวนาน

โรเบิร์ต  ซาจอนซ์  ได้อธิบายความแตกต่างของข้อค้นพบนี้ในลักษณะของการเร้า  โดยสร้างทฤษฎีการเร้าขึ้น  ทฤษฎีนี้กล่าวว่า  การปรากฏกายของบุคคลอื่นจะกระตุ้นพลังงานและระดับแรงขับของเรา  แรงขับที่เพิ่มขึ้นจะทำให้พฤติกรรมของบุคคลที่เด่นหรือดีอยู่แล้ว  เด่นหรือดียิ่งขึ้น  และทำให้พฤติกรรมที่ด้อยอยู่แล้วยิ่งด้อยลง  ถ้างานง่ายหรือเป็นสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วอย่างดี  บุคคลจะทำน้าที่ได้เร็วและดีขึ้น  แต่ถ้าเป็นงานที่ยากหรือซับซ้อนไม่คุ้นเรยซึ่งปกติบุคคลจะทำผิดได้ว่าย  อยู่แล้ว เมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยจะทำให้งานนั้นดูเหมือนยากจึงและทำผิดบ่อยขึ้น

นิคโคลัส  คอตเตรล   ได้ขยายทฤษฎีของ  ซาจอนซ์   โดยกล่าว่าว  การปรากฏกายชองผู้อื่นไม่เพียงแต่เร้าบุคคลและเพิ่มพฤติกรรมที่เด่นของบุคคลเท่านั้นแต่ยังสามารถประเมินพฤติกรรมของบุคคลด้วย  ในการวิจัยของ  คอตเตรล  และ  คณะ  พบว่าเมื่อให้ระลึกคำโดยมีผู้อื่นถูกปิดตาอยู่ด้วย  การปรากฏกายของผู้อื่นไม่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ร่วมการทดลองแต่อย่างใดการปรากฏกายของผู้อื่นจะมีผลต่อเมื่อผู้ที่อยู่ด้วยเป็นผู้มีความสามารถที่จะประเมินพฤติกรรมของบุคคล

                ดังนั้น    การเร้าจึงช่วยเสริมพฤติกรรมที่เด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  และทำให้พฤติกรรมที่ด้อยยิ่งด้อยลง  การปรากฏกายของผู้สังเกตการณ์จะเพิ่มการตอบสนองที่เด่นอยู่แล้วให้เด่นขึนถ้าผู้สังเกตมีความสามารถในการประเมินพฤติกรรมของผู้การทำ

 

 

.   การเสริมแรงทางสังคม

การเสริมแรงทางสังคมยังเป็นอักวิธีหนึ่งที่บุคคลอ่นมีอิทธิพลต่อพฤตอกรรมของเราซึ่มนุษย์  ทำหน้าที่เป็นทั้งแหบ่งที่ให้รางวัลและแหล่งของการลงโทษมนุษย์ด้วยกัน  เช่นการให้รางวัล  คือ  พวก เงิน  คะแนน  การกอด  การจูบ  การยกย่อง  เป็นต้น

การลงโทษ  เช่น  การขู่  การตี  ทำให้รู้สึกผิด  ตัดออกจากสังคม  เป็นต้น

                บุคคลจะให้แรงเสริมปฐมภูมิ ต่อการดำเนินชีวิต  เข่น  อาหาร  น้ำ  ที่อยู่อาศัย

                บุคคลจะให้แรงเสริมทุติยภูมิ  เช่น  เงิน  การยอมรับ  ความรัก  เป็นต้น    ที่จริงแล้ว ตัวเงิน  ไม่อาจให้รางวัลแก่เราโดยตรงได้ไม่ทำให้เราอิ่ม หรือหายกระหาย  แต่สามารถนำเงินไปซื้ออาหารมาบำบัดได้ความหิวหรือกระหาย ทำให้เรามีความสุขได้

               

.  การเสริมแรงทางภาษา

เช่น  พ่อแม่  มักจะใช้การเสริมแรงภาษาในการอบรมสั่งสอนลูก  เช่น  เมื่อลูกพูดจาไพเราะพ่อแม่ชมว่า  เก่ง  แต่พ่อแม่มักให้ความสนใจ และความรักแก่ลูกมากเกินไปทำให้การเสรมแรงด้อยประสิทธิภาพลง  ถ้ามีคนแปลกหน้าเป็นผู้ให้อาจมีประสิทธิภารมากว่า เช่น  นักวิจัยพบว่า  ในการศึกษาเด็กวัยก่อนเรียนที่กำลังเล่น หยอดลูกหิน ลงหลุมอยู่นั้นเมื่อผู้ใหญ่แปลกหน้าให้แรงเสริมทางภาษา  เช่น เก่ง  ยอดไปเลย  สุดยอด  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของเด็กมากกว่าการเสริมแรงที่พ่อแม่ให้อย่างมาก

               เชสเตอร์  อินสโกะ  ได้ศึกษาอิทธิพลของการเสริมแรงทางภาษาที่มีต่อทัศนติและความเชื่อของบุคคล โดยการสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มหนึดงทางโทรทัศน์เกี่ยวกับความรู้สึกทั่มีต่อการจัดงานฉลองฤดูใบไม้ผลิวานหนึ่ง  ครึ่งของนักศึกษาจำนวนนั้นจะได้รับการเสริมแรงทางภาษา ว่า ดี  ทุกครั้งที่พูดสนับสนุนการจัดงานส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับรางวัลเมื่อพูดต่อต้านการจัดงานส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับรางวัลเมื่อพูดต่อต้านการจัดงาน  หนึ่งอาทิตย์ต่อมา  อินสโกะ  สำรวจความคิดเห็นทั่ว    ไปของนักศึกษาทั้งหมด  โดยมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งในคำถามทั้งหมดที่จะถามความคิดเห็นต่อการจัดงานดังกล่าว  พบว่า  นักศึกษาที่ได้รับแรงเสริมเมื่อต่อต้านการจัดงาน  แสดงว่าการเสริมแรงทางภาษาที่ใช้เมื่อสัมภาษณ์ท่งโทรษัพท์มีผลต่อทัศนคติและความคิดเห็นในระยะหลังของนักศึกษา

               การเสริมแรงทางสังคมสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ  นอกเหนือจากการเสริมแรงงทางภาษา  การแสดงการยอมรับอาจกระทำได้โดยไม่ต้องพูด  เพียงแต่ยิ้ม  พยักหน้า  หรือแม้แค่ประสานสายตาก็แสดงถึงการยอมรับ  การใช้ภาษาท่าทางเพื่อแสดงการยอมรัหรือเพื่อเป็นการให้แรงเสริมทางสังคมนี้สามารถมีอิธิพลต่อพฤติกรรมจองบุคคบเช่นกัน  และสามารถนำไปใข้ได้ในหลายลักษณะการเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เราต้องการ  เช่น  นักจิตวิทยาคลีนิคอาจจะนำไปใช้กับคนป่วย หรือแม้แต่นักการเมืองก็สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

                ความพึงพอใจระหว่างบุคคล

               ความพึงพอใจระหว่างบุคคล  คือ  การศึกษาสาเหตุที่เราชอบหรือไม่ชอบผู้อื่น  แนวความคิดส่วนใหญ่เชื่อว่ารางวัลที่บุคคบอื่นให้แก่เราทั้งโดยตรงและโดยทางออ้ม  คือ  สาเหตุที่ทำให้เกิดความพึงพอใจระหว่างยุคคล  ปัจจัยต่าง    ที่ทำให้เราชอบหรือไม่ชอบบุคคลอื่น  ได้แก่

              ความใกล้ชิด      บุคคลจะชอบผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ตน หรือทำวานใกล้กับตนมากกง่าคนที่อยู่ไกล ๆ กันเพราะการอยู่ห่างไกลกันนั้นมิตรภาพย่อมเกิดขึ้นได้ยากกว่า   ผลที่พบล้วนสนับสนุนว่าความใกล้ชิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจระกว่างงบุคคล  เช่น  การศึกษาของ  ทีโอดอร์ นิวคอมบ์ ซึ่งได้ศึกษานักศึกษาที่สมัครเข้าอยู่ในหอพักได้ฟรี  จากนั้นจัดให้นักศึกษาที่ไม่รู้จักกันอยู่ร่วมห้องกันเป็นเวลา ๑ ปี  เขาพบว่านักศึกษาที่อยู่ร่วมห้องจะกลายเป็นเพท่อนกัน  แม้ทัศนคติที่มีต่อกันในระยะแรก ๆ จะไม่ต้องกันก็ตาม

                               ความคุ้นเคย       ความใกล้ชิดทำให้เกิดความพอใจ  เพราะการที่เราเห็นบ่อย ๆ จะกลายเป็นความคุ้นเคยขึ้นและจะนำไปสู้ความชอบ  การได้เห็นหน้าใครคนหนึ่งบ่อย ๆ แม้จะไม่มีการติดต่อกันก็ทำให้ชอบบุคคลนั้นได้  ได้มีการทดลองโดยให้นักศึกษาเดินไปตามห้องทดลองต่าง ๆ เพื่อชิมเครื่องดื่มทั้งที่อร่อยและไม่อร่อยขณะที่เดินไปเดิรมาตามห้องต่าง ๆ นี้ก็จะได้พบนักศึกษาอื่น ๆ ที่ร่วมการทดลองเช่นเดียวกัน  ผู้ทดลองได้จัดให้นักศึกษาพบกันผู้ร่วมการทดลองบางคนบ่อยครั้ง  และพลกับบางคนน้อยครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้ถามความชอบที่มีต่อผู้ร่วมการทดลอง  ผลปรากฏว่า  ผู้ที่พบกันบ่อย ๆ จะมีความชอบกันมาาว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้พบกันแม้จะอยู่ในสภาพการณ์ที่ต้องดื่มที่ไม่อรอยก็ตาม

                ความคล้ายคลึงกัน     บุคคลมักชอบผู้ที่คล้ายคลึงกับตน  ความคล้ายคลึงกันนี้เป็นไปได้ตั้งแต่บุคลิภาพ ทัศนคติ  ความคิดเห็นทางการเมือง  จนกระทั้งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ   เช่น  ถิ่นเกิด  ลักษณะท่งกายภาพ  และความสามารถทางกีฬา  แม้การใช้คอมพิวเตอร์เลือกคู่ก็ดูจากข้อมูลที่คล้ายคลึงกันของชายหนุ่มและหญิงสาวนั่นเอง 

               บายร์   ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาผลของความคล้ายคลึงกันที่มีต่อความชอบ  โดยให้ผู้ร่วมการทดลองตอบคำถามซึ่งจะถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อเรื่องบางเรื่องจากนั้นจะให้อ่านคำตอบของผู้ร่วมการทดลองคนอื่น ๆ  ซึ่งอาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกับความคิดของตน  ( ความจริงคำตอบของผู้ร่วมการทดลองคนอื่น ๆ นั่นเป็นคำตอบที่ผู้ทดลองทำขึ้นเอง ) จากนั้นจะให้ประเมินความชอบที่มีต่อเจ้าของคำตอบที่ตนได้อ่าน  พบว่า บุคคลจะชอบคนที่มีทัศนคติคล้ายตนมากกว่าแตกต่างจากตน

     เหตุที่ความคล้ายคลึงกันนำไปสู่ความพึงพอใจ  เพราะผู้ที่มีส่วนคล้ายเราสามารถให้รางวัลเราในหลาย ๆ ลักษณะ  กล่าวคือ  การปฏิสัมพันธ์กับปู้ที่มีความสนใจและทัศนคติคล้ายเรานั้นทำให้เกิดมิตรภาพได้ง่าย  เพราะไม่ต้องใช้ความพยายามในการชักชวนให้เขาชอบสิ่งที่เราชอบเลย  ความสัมพันธ์จึงมักราบรื่นสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องที่ชอบเหมือน ๆ กันได้  จึงมีเรื่องคุยกันได้มาก  นอกจากนั้น  การคบกับผู้ที่มีความเชื่อและทัศนคติคล้ายกับเรายังเป็นการสนับสนุนความเชื่อที่เรามีต่อเรื่องต่าง ๆ ด้วย

                ความแตกต่าง

เราย่อมชอบคนที่มีอะไรคล้าย ๆ กับเรา แต่บางครั้งความคล้ายคลึงกันอาจทำให้เกิดปัญหาได้ในบางสถานการณ์  เช่น  คนที่ชอบเป็นผู้นำ ๒ คน อาจอยู่ร่วมกันไม่ได้  เพราะต่างก็ต้องการนำซึ่งกันและกัน  ไม่มีใครยอมตามใคร  ดังนั้น บางครั้งความแตกต่างกันก็ทำให้เกิดความพึงพอใจระหว่างกันได้  เช่น  คนที่ชอบพูดย่อมอยากอยู่กับคนที่ชอบฟังมากกว่าที่จะอยู่กับคนชอบพูดด้วยกัน  หรือคนที่ชอบเป็นผู้ตามย่อมอยากอยู่กับคนที่ชอบเป็นผู้นำแม้ในชีวิตสมรสก็เช่นกัน  ความคล้ายคลึงกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์  แต่ความแตกต่างกันบ้างในบางกรณะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์  แต่ความแตกต่างกันบ้างในบางกรณีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีชีงิตรู่อย่างราบรื่น

                ความสมดุล       ฟริทซ์   ไฮเดอร์    ได้เสนอทฤษฎีความสมดุลเกี่ยวกับความพึงพอใจระหว่างบุคคล  โดยกล่าวว่า  บุคคลพยายามแสวงหาความสมดุลในความคิด  ความรู้นึก และพฤติกรรมขงตน  ถ้าเกิดความไม่สมดุลขึ้น  บุคคลจะพยายามลดความขัดแย้งนี้โดยเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของตนเพื่อให้เกิดความสมดถลซึ่งเป็นการให้รางวัลแก่ตนเอง  ตามแนวคิดของ ไฮเดอร์ถ้าบุคคลสองคนชอบหรือไม่ชอบซึ่งกันและกันจัดอยู่ในสภาวะสมดุล  ถ้าบุคคลหนึ่งชอบเพื่อนแต่เพื่อนไม่ชอบตอบก็จัดอยู่ในสภาวะไม่สมดุล  กล่าวคือ  การตอบแทน  เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดความพึงพอใจระหว่างบุคคล  เราชอบคนที่ชอบเรา  และไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเรา  ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เราชอบคนที่ชอบเรา  และไม่ชอบคนที่ไม่ชอบเรา  ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓  คน  ความสมดุลจะเกิดขึ้นในกรณีที่คนทั้งสองชอบซึ่งกันและกัน  หรือในกรณีที่คน ๒ คนชอบกิน และคนทั้ง ๒นี้ชอบหรือไม่ชอบบุคคลที่ ๓  เหมือนกัน      

                อีกอย่างหนึ่งมาดูพฤติกรรมของวัยรุ่บางซึ่งเป็นหัวเลียวหัวต่อของประเทศ

    เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่สร้างความรู้สึกมั่นคงทางสังคมโดยเข้ากลุ่มเพื่อนสนิท  เมื่ออยู่ในกลุ่มจะรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  ความรู้สึกสองอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับวัยรุ่น  ในกลุ่มสมาชิกจะแต่งกาย  ทำพฤติกรรมและมีทัศนคติเหมือนกัน  การอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนสนิททำให้เด็กวัยรุ่นมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต่อไปนี้

                มีวุฒิภาวะทางเพศ                   ทำให้พฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนไป  คือ  เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างเพศ  จะเล่นกีฬาแข่งกันเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่น  วัยรุ่นตอนต้นเวลาเข้ากลุ่มจะมีผู้นำที่มาจากการคัดเลือก  มักใช้เวลาคุยกันเรื่องไร้สาระ ส่วนวัยรุ่นตอนปลายจะเป็นอิสระจากกลุ่มมากขึ้นและยึดความคิดของตนน้อยลง

                ทำตามกลุ่ม     วัยรุ่นจะทำตามกลุ่มทางด้นการแต่งกาย  ความประพฤติและความคิดของกลุ่ม  ถึงจะมีความคิดของตนเองแล้วก็ยังยอมทำตามเพื่อนมากกว่า  เพื่อให้เพื่อนยอมรับ วัยรุ่นต้องการต่างจากคนอื่น  ขณะ  ด้วยกันอยากทำตามกลุ่มด้วย   ฉะนั้น  เมื่ออยู่ในกลุ่มวัยรุ่นจึงสามารถทำตนให้ต่างจากคนอื่นและทำตามกลุ่มได้ในเวลาเดียงกัน  และมีวัยรุ่นอีกหลายคนที่รักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้หลาย ๆ ด้าน

                การรับรู้สังคม     วัยรุ่นส่วนมากไม่เข้าใจสังคมและตนเองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง  วัยนี้จะมีปัญหาเรื่องการไม่รู้จักตนมากที่สุด  ไม่รู้ว่าตนเป็นใคร  มีจุดมุ่งหมายในชีวิตในชีวิตอย่างไร ควรจะทำอะไรดี  และมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง  นอกจากนี้  ยังสับสนในบทบาทของตน  เนื่องจากต้องแสดงบทบาทตามที่สังคมคาดหวังและยอมรับ  ไม่ใช่มีบทบาทตามที่วัยรุ่นเลือก  จึงทำให้วัยรุ่นไม่ค่อยได้ดำเนินตามแนวทางที่คอดไว้  ในด้านการมองตนเองก็มักมองโดยเปรียบเทียบกับลักษณะในอุดมคติ  เช่น  เด็กผู้หญิงคิดว่าตนไม่สวย  เพราะนำรูปร่างหน้าตาของตนไปเปรียบกับดาราภาพยนตร์ หรือ เด็กผู้หญิงมักรู้สึกด้อยเมื่อแข่งขันกับผู้ใหญ่ไม่สำเร็จ  แต่วัยรุ่นก็ค่อย    รู้จักมองตัวให้สัมพันธ์กับบุคคลในสังคมทีละน้อย

                การเข้าร่วมกลุ่ม     วัยรุ่นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  อาจเป็นกลุ่มระหว่างพี่น้อง  เพื่อนบ้าน  เพื่อนร่วมชั้น  และคนที่มีความสนใจเหมือนกัน  ถ้าพิจารณาลักษณะจองกลุ่มที่วัยรุ่นเข้าร่วม  จะช่วยให้ทราบความต้องการทางสังคมของวัยรุ่น  ลักษณะของกลุ่มมี ๓ อย่าง คือ

                   กลุ่มที่มีกฎเกณฑ์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มยอมรับ  กลุ่มนี้จะมีทัศนคติและพฤติกรรมตามที่สมาชิกคาดหวัง

                   กลุ่มที่สมัครใจ  ถ้ากลุ่มมีความร่วมมือกัน  ก็จะมีคนทำตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มมากขึ้น

                   กลุ่มที่ไม่สมัครใจ  เป็นกลุ่มที่แต่ละคนถูกบังคับให้มาอยู่ร่วมกัน  เช่น  กลุ่มทหาร  จะควบคุมสมาชิกโดยใช้ระบบเชื่อฟังหัวหน้า  ถ้าใครทำผิดกฎเกณฑ์จะถูกลงโทษ

                กลุ่มเพื่อน  ถ้ากลุ่มสนิทกันมักจะเป็นกลุ่มเล็กและไม่เป็นแบบแผน  สมาชิกอายุเท่ากัน  มีสถานะเหมือนกัน เช่น  เรียนอยู่ชั้นเดียวกัน  ภายในกลุ่มจะกำหนดค่านิยมใจของกลุ่มแต่ไม่มีกฎระเบียบเป็นทางการ  สมาชิกจะคิดและทำคล้ายกันเพื่อนสนองความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกลุ่มและเพื่อให้หายเหงา  กลุ่มที่สนิทกันอาจไม่ได้อยู่ใกล้กัน   แต่พบกันทุกวันในโรงเรียน  หรือสนามกีฬา  หรือจากการไปค่ายลูกเสือ  กลุ่มชนิดนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ  ๑๔ ปี  นอกจากนี้การรวมกลุ่มอาจเกิดจากมีความสนใจหรือความถนัดเหมือนกัน  ฉะนั้น  จึงรวมกลุ่มกันได้ดี  จากการวิจัยพบว่า    กลุ่มเพื่อนจะรวมกันได้ดีเพราะมีวิธีการคักเลือกที่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้ากันได้  เวลาทำสิ่งต่าง ๆ  เช่น  คุยกัน ดูโทรทัศน์  กิน  เที่ยว  วัยรุ่นจะพยายามไม่ให้ผู้ใหญ่มาคอยแนะนำปรึกษา

                                ในระยะวัยรุ่น  กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤตอกรรมของวัยรุ่นมากทั้งดีและไม่ดี  ในด้านดีมีดังนี้

-          ช่วยสนองความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

-          เปิดโอกาสให้ระบายความกดดันต่าง ๆ เมื่ออยู่ในบรรยากาศที่เป็นมิตร

-          เปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะทางสังคม

-          ช่วยส่งเสริมความสำคัญของแต่ละคน

-          สถานะในกลลุ่มทำให้วัยรุ่นได้รับการยกย่องจากเพื่อน

-          เป็นเครื่องจูงใจให้ทำพฤติกรรมที่เป็นผู้ใหญ่

-          ช่วยป้องกันในด้านมี่วัยรุ่นพยายามจะเป็นอิสระ

-          ทำให้วัยรุ่นมีประสบการณ์ด้านมนุษยสัมพันธ์จากการได้ลองถูก

อิทธิพลทางด้านไม่ดี

-      จำกัดขอบเขตการพัฒนาเอกลักษณ์ของสมาชิกกลุ่ม

       ทำให้ไม่เป็นมิตรกับสมาชิกนอกกลุ่ม

 

การลงโทษ

การลงโทษเป็นการเสริมแรงทางสังคมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการให้รางวัล  และการลงโทษมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเหมือนการให้รางวัล  มนุษย์เราหลีกเลี่ยงการได้รับโทษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการไม่ยอมรับหรือลดฐานะทางสังคม  เราไม่ต้องการที่จะได้รับการมองว่าแตกต่างไปจากปทัสฐานของกลุ่ม  การลงโทษในที่นี้จะกล่าวถึง  การเบี่ยงเบนจากกลุ่มและการไร้มนุษยธรรม

การเบี่ยงเบนจากกลุ่ม

การเบี่ยงเบนนี้  หมายถึง  พฤติกรรมที่แตกต่างจากปทัสฐานของกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด  ได้มีการทดลองเพื่อดูว่าถ้าบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมที่กลุ่มยอมรับกลุ่มจะทำอย่างไรต่อบุคคลผู้นี้  เช่น  การทดลองของแชคเตอร์  (schachter,  1951)  ซึ่งผู้ร่วมจัดการทดลองขึ้นเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายหัวข้อหนึ่งๆ  ร่วมกัน  แต่ละกลุ่มมีหน้าม้าสามคน  หน้าม้าคนที่หนึ่งจะคล้อยตามความคิดของกลุ่มตลอดเวลา  คนที่สองมีความเห็นค้านกับกลุ่มตลอดเวลา  และคนที่สามเริ่มจากมีความคิดเห็นขัดแย้งกับกลุ่มแล้วค่อยเปลี่ยนมาคล้อยกับกลุ่ม  เมื่ออภิปรายกลุ่มเสร็จจะมีการแบ่งสรรงานให้สมาชิกในกลุ่มด้วย  พบว่า  กลุ่มจะลงโทษผู้เบี่ยงเบนโดยจัดสรรงานที่ไม่มีใครต้องการให้และเมื่อถามความชอบพอกันระหว่างสมาชิก  ก็พบว่า  กลุ่มไม่ชอบผู้เบี่ยงเบนจากกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด  ส่วนหน้าม้าที่เบี่ยงเบนแล้วในที่สุดคล้อยตามกลุ่มนั้นไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด  จะเห็นได้ว่าผู้เบี่ยงเบนจากกลุ่มจะถูกลงโทษได้รับการปฏิเสธ  หรืออาจถูกตัดออกจากกลุ่มก็ได้  ซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรง

การที่บุคคลมีพฤติกรรมสังคมคล้อยตามปทัสถานของกลุ่มหรือสังคมที่อยู่แวดล้อมตนนั้น  อาจเกิดจากการชื่นชอบและเห็นคุณค่าของพฤติกรรมนั้นๆหรืออาจเกิดจากการกลัวที่จะถูกลงโทษก็ได้

 

การไร้มนุษยธรรม

การไร้มนุษยธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในฝูงชน  ถ้าบุคคลประกอบอาชญากรรมเพียงลำพัง  เขาจะคาดว่าตนต้องถูกลงโทษแน่  แต่เมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและสมาชิกทุกคนในกลุ่มกระทำอย่างเดียวกัน  เขาจะรู้สึกไม่กลัวที่จะถูกลงโทษ  กลุ่มทำให้บุคคลไม่ต้องเปิดเผยตัวเอง  ทำให้บุคคลรู้สึกว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง  ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นก็ลดลง  พฤติกรรมไร้มนุษยธรรมจึงมักเกิดขึ้นในกลุ่ม

การอยู่ในฝูงชนจะเป็นการลดการเผชิญหน้าลง  และถ้ามีการปกปิดชื่อและใบหน้าด้วยแล้ว  พฤติกรรมไร้มนุษยธรรมจะยิ่งมีมากขึ้น  ได้มีการทดลอง  เพื่อดูว่าการปกปิดชื่อและหน้าจะมีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างไร  โดยผู้จัดร่วมการทดลองเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มแรกติดป้ายชื่อที่เสื้อ  และพยายามให้มีการแรกชื่อบ่อยๆ  ส่วนกลุ่มหลังจะสวมชุดทำการทดลอง  ใส่ถุงปิดหน้าและไม่ติดชื่อ  พบว่ากลุ่มหลังก้าวร้าวมากกว่าและร่วมในพฤติกรรมต่อต้านสังคมมากกว่ากลุ่มแรก

                พฤติกรรมไร้มนุษยธรรมนี้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการกระทำของฝูงชนในเหตุการณ์วันที่  14  ตุลาคม  2516  และ  6  ตุลาคม  2519  อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  เกิดขึ้นโดยผู้กระทำไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตน  และไม่นึกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด   

                การเป็นแหล่งข้อมูล

                บุคคลนอกจากเป็นสิ่งเร้า  เป็นแหล่งของแรงเสริมแล้ว  ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราด้วย  เราสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่ง  เพราะพฤติกรรมของเขาจะให้ข้อมูลแก่เราว่าควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์ในขณะนั้น  เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่น  ผู้ใหญ่ก็เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คลุมเคลือไม่แน่ชัดว่าควรแสดงพฤติกรรมอย่างไรออกมา

                การมองผู้อื่นเพื่อหาข้อมูลในการกระทำพฤติกรรมของตนนี้เรียกว่า  การเปรียบเทียบทางสังคม  เฟสตินเจอร์  (Festinger)  เป็นผู้เสนอทฤษฎีเปรียบเทียบทางสังคมขึ้นในปี  ..  1954  ทฤษฎีนี้กล่าวว่า  เมื่อบุคคลเกิดความไม่พอใจเกี่ยวกับความคิดเห็นและการตัดสินใจของตน  บุคคลจะมองผู้อื่นเพื่อหาข้อมูลและพฤติกรรมของผู้อื่น  ผู้ใหญ่ก็เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คลุมเคลือไม่แน่ชัดว่าควรแสดงพฤติกรรมอย่างไรออกมา

                การมองผู้อื่นเพื่อหาข้อมูลในการกระทำพฤติกรรมของตนนี้เรียกว่า  การเปรียบเทียบทางสังคม  เฟสตินเจอร์   เป็นผู้เสนอ ทฤษฎีเปรียบเทียบทางสังคมขึ้นในปี  ..  1954  ทฤษฎีนี้กล่าวว่า  เมื่อบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับความคิดเห็นและการตัดสินของตน  บุคคลจะมองผู้อื่นเพื่อหาข้อมูลและพฤติกรรมการตอบสนองของผู้อื่นจะเป็นเครื่องชี้แนะพฤติกรรทการตอบสนองของบุคคล

                การเปรียบเทียบทางสังคมเกิดขึ้นได้เสมอ    เช่น  เราต้องการรู้ว่า  เราเก่งคณิตศาสตร์มากเพียงใด  เราจะเปรียบเทียบคะแนนสอบของเรากับผู้อื่น  พฤติกรรมติดต่อและการให้ความช่วยเหลือ  เป็นพฤติกรรมที่อาศัยการเปรียบเทียบทางสังคมเป็นสำคัญ

                การเปรียบเทียบทางสังคมเกิดได้จากกระบวนการต่อไปนี้

                3.1 การเข้ากลุ่ม   

                การเข้ากลุ่ม    หมาถึง   ความปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องและปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น   แชคเตอร์     (           ,  1959)ตั้งสมมติฐานไว้ว่า   ความกลัวทำให้เกิดการติดต่อกัน  เพราะเกิดความกลัวบุคคลจึงต้องการติดต่อกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลมาช่วยในการประเมินความรู้สึกของตน   เขาทำการทดลองโดยแบ่งผู้ร่วมการทดลองเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มแรกได้รับการบอกว่า  ในการทดลองครั้งนี้จะถูกช็อคไฟฟ้าซึ่งเจ็บมาก  กลุ่มหลังได้รับการบอกว่า   การช็อคไฟฟ้าไม่เจ็บเลย  สนุกด้วยเขาให้ทั้งสองกลุ่มเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่น  ขณะที่คอยติดตั้งเครื่องมือพบว่ากลุ่มแรกเลือกคอยกับผู้อื่นมากกว่าที่จะคอยคนเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มหลัง   ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มแรกกลัวมากกว่า   ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการติดต่อกับผู้อื่นมากกว่ากลุ่มหลัง  นอกจากนั้น   แชคเตอร์ยังพบอีกว่า  บุคคลที่ร่วมการทดลองต้องการติดต่อด้วย  คือ  ผู้ที่เข้าร่วมการทดลองในลักษณะเดียวกันมิใช่ใครก็ได้  แสดงว่าบุคคลต้องการเข้ากลุ่ทกับผู้อื่นเพื่อได้ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของตน

3.2    การให้ความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินพฤติกรรมของบุคคลอื่นเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตัดสินทีจะแสดงพฤติกรรมใด    ออกไป  ถ้าเราเดินไปตามถนนเห็นหญิงชราหกล้ม  เราจะทำอย่างไร  หญิงชรานั้นจะลุกขึ้นมาได้เองไหม  หรือขาแผลงลุกเองไม่ได้เราควรทำเฉย  ๆ ไหมในกรณีนี้การมองว่าคนอื่นมีปฏิกิริยาอย่างไรจะช่วยให้เราตัดสินใจได้   ถ้าเราอยู่คนเดียว  ข้อมูลจากบุคคลอื่นไม่มีความจำเป็น  เรามักตัดสินใจช่วยทันที  แต่ถ้าอยู่กันหลายคน  คนอื่นช่วย  เราก็จะช่วย  คนอื่นทำเฉย   เราอาจเฉยด้วย   หรือใช้เวลานานกว่าจะตัดสินใจเข้าไปช่วย

ลาตาเน่  และ  ดาร์ลีย์   (          และ           ,1970)   ได้อธิบายลำดับการตัดสินใจช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเมื่อประสบการณ์ฉุกเฉินว่า

-          ขั้นแรก  บุคคลต้องมองเห็นเหตุการณ์นั้น

-     ขั้นสอง  แปลาความว่า   เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหรือไม่  ถ้าคิดว่าไม่ใช่  ก็ไม่ช่วย    ถ้าคิดว่า  ใช่   อาจให้ความช่วยเหลือต่อไป

-     ขั้นสาม  คิดว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นหรือไม่  เช่น  เห็นหญิงชราหกล้ม  เราคิดว่าจะต้องช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์หรือไม่  ถ้าคิดว่าไม่ใช่ธุระก็จะเฉยเสีย

ขั้นสี่  ถ้าคิดว่าควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในขั้นนี้  บุคคลจะพิจารณาว่าตนเองรู้วิธีช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือไม่  ถ้าไม่รู้จะช่วยอย่างไร  อาจตัดสินใจไม่ช่วย   แต่ถ้ารู้ก็จะช่วย   นอกจากการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นแล้ว   จำนวนผู้ร่วมเหตุการณ์ก็มีส่วนที่จะทำให้บุคคลตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วยด้วย

ในการทดลองเพื่อศึกษาเรื่องนี้   ผู้ทดลองได้แบ่งผู้ร่วมการทดลอง  เป็น  3  กลุ่ม คือ

-    กลุ่มแรก   ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ว่า  มีตนและเพื่อนอีกคนร่วมทดลองอยู่

-    กลุ่มสอง   ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ว่า  มีตนและเพื่อนอีกสองคนร่วมการทดลองด้วย

กลุ่มสาม  ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ว่า  มีตนและเพื่อน  5  คนอยู่

เมื่อการทดลองดำเนินไปสักครู่ ผู้ร่วมการทดลองซึ่งอยู่คนเดียวในห้อง  (แต่สามารถได้ยินเสียงของคนอื่น    จากเครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้)  จะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมการทดลองอีกคน  ผู้ทดลองสังเกตพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือของบุคคล  พบว่า  ยิ่งรู้ว่ามีคนอยู่มากการให้ความช่วยเหลือยิ่งน้อย  ทั้งนี้เพราะเกิดการกระจายความรับผิดชอบขึ้นบุคคลอาจคิดว่าถึงตนไม่ช่วย  ก็ยังมีคนอื่น  ๆ อีกหลายคนที่ช่วย  จึงมักทำเฉย

3.3  การคล้อยตาม

การเปรียบเทียบทางสังคมเกิดจากการที่บุคคลมีความต้องการที่จะรู้ว่าตนเองมีความเชื่อ  หรือ  อะไร ๆ  คล้าย     คนอื่น    ในสังคม ในหลายกรณีบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมือนของกลุ่ม  นั่นคือ   บุคคลคล้อยตามกลุ่ม  การคล้อยตามนี้อาจเป็นไปในลักษณะของการยอมตามผู้อื่นหรือการยอมรับเป็นส่วนตน  การยอมตามผู้อื่นเกิดขึ้นเพราะบุคคลเกรงว่าจะได้รับแรงเสริมทางลบ  เมื่อกลัวจะถูกลงโทษก็ยอมทำตาม  กรณีนี้การยอมรับเป็นส่วนตนจะไม่เกิดขั้นกล่าวคือบุคคลจะไม่เปลี่ยนควาเชื่อของตน  เมื่อใดที่ไม่มีการลงโทษบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความคิดเห็นและควาเชื่อของตนทันที  ส่วนการยอมมรับเป็นส่วนตนนั้นเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความเชื่อสอดคล้องกับความเชื่อของสังคมไปด้วย  ดังนั้น  แม้จะไม่มีการควบคุมทางสังคม  หรือไม่มีการลงโทษแล้วบุคคลก็ยังคงแสดงพฤติกรรมนั้น    อยู่  คือบุคคลเปลี่ยนทั้งความเชื่อและพฤติกรรมของตน

การคล้อยตามอาจเกิดขึ้นเพราะบุคคลต้องการข้อมูลจากผู้อื่น  ซึ่งจะเกิดเมื่อสภาพการณ์คลุมเคลือ  บุคคลไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร  ดังนั้น  พฤติกรรมของผู้อื่นในสังคมจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่จะให้บุคคลรู้ว่าควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร  กรณีที่สถานการณ์ไม่คลุมเคลือ  การคล้ายตามเกิดขึ้น  เพราะบุคคลต้องการการยอมรับ  ต้องการเสริมแรงทางบวก  และหลีกดลี่ยงการถูกสงโทษจากกลุ่มสังคม

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการคล้อยตาม  มีดังนี้

3.3.1 ความคลุมเคลือ  :  สถานการณ์ยิ่งคลุ่มเคลือ  การคล้อยตามยิ่งมีมาก  เพราะบุคคลต้องการข้อมูลจากพฤติกรรมของบุคคลอื่นมาช่วยตันสินในกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

3.3.2 ความเชื่อมั่นในตัวเอง  : บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  จะคล้อยตามน้อยตรงข้ามกับบุคคลที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองจะคล้อยตามสูง

3.3.3 จุดมุ่งหมายของกลุ่ม  :  ถ้าสมาชิกในกลุ่มยืดจุดมุ่งหมายของกลุ่มเป็นสำคัญการคล้อยตามกันจะมีมากขึ้น

3.3.4  เพื่อน  :  ถ้ามีเพื่อนที่มีความคิดเห็นเหมือนเราอีกเพียงคนเดียว  การคล้อยตามจะลดลง  เพราะถ้ามีกลุ่มย่อยเกิดขึ้นการลงโทษจากกลุ่มคงจะลดลง  หรือ  แม้จะถูกต้องออกจากกลุ่มก็ยังมีเพื่อนร่มชะตากรรมอีกคนหนึ่ง

ความกลมเกลียว  :  ถ้าสมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจระหว่างกันสูงถึงความ

กลมเกลียวกันมาก  โอกาสที่สมาชิกจะคล้อยตามกันก็มีมาก  ถ้าความกลมเกลียวกันในกลุ่มมีน้อย  สมาชิกย่อมคล้อยตามกันน้อย

3.4  การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง

                นอกจากจะศึกษาอิทธิพลที่ผู้อื่นมีต่อเราแล้ว  จิตวิทยาสังคมยังศึกษาการที่บุคคลอื่นช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองด้วย

การเปรียบเทียบทางสังคมเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราทราบความคิดเห็น   ความสามารถการตัดสินใจ  และอารมณ์ของเรา  การที่บุคคลอื่นปฏิบัติต่อเรา  และการรับรู้ตนเองก็เป็นวิธีที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอีกสองวิธี

เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองจากการที่บุคคลอื่นปฏิบัติต่อเรา  เพราะนั่นย่อมสะท้อนให้เห็นการที่เขาประเมินเรา  และเราประเมินตัวเราเอง  กล่าวคือ  บุคคลมักจะประเมินตนเองตามการประเมินของบุคคลอื่น  เช่น  การทดลองของโรเบิร์ต  เคร้าท์  (            , 1973 )

ซึ่งจัดให้ผู้ทดลองขอรับเงินบริจาคจากชาวบ้านที่มีฐานะปานกลาง  ครึ่งหนึ่งของผู้บริจาคจะได้รับคำชมว่า  “คุณเป็นคนใจดี  ฉันอยากให้มีคนอย่างคุณมาก  ”  อีกครึ่งหนึ่งของผู้บริจาคจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้น  ส่วนผู้ที่ไม่บริจาคก็เช่นกัน  ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไม่ได้บริจาคจะได้รับคำกล่าวว่า

“ยังไงก็ตามฉันจะให้ของที่ระลึกแก่คุณ  เพราะฉันให้ทุกคน  แม้แต่คนไม่มีกุศลจิตเช่นคุณ”  อีกสองอาทิตย์ต่อมา  ผู้ทดลองอีกชุดหนึ่งไปขอบริจาคในรายการกุศลอื่นจากชาวบ้านกลุ่มเดิมพบว่ากลุ่มที่ได้รับคำชมว่าเป็นคนใจดี  ใจกุศลบริจาคเงินมากขึ้น  ขณะที่กลุ่มซึ่งไม่ได้บริจาคและได้รับการประเมินว่าไม่มีกุศลจิตนั้นบริจาคน้อยยิ่งกว่ากลุ่มที่ไม่บริจาคแและไม่ได้รับคำประเมินดังนั้นการประเมินของผู้อื่นจึงมีผลต่อภาพพจน์เกียวกับตนเองของบุคคลนั้น ๆ

บุคคคลเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองจากการสังเกตและรับรู้พฤติกรรมภสยนอกของตน  เช่น ถ้าเราสังเกตว่าตนเองรับประทานอาหารมื้อนี้ได้มากเป็นพิเศษ  เราจะรับรู้ว่าวันนี้ตนเองหิวมากหรือเราสังเกตว่าตนนเองดูรายการโทรศัทน์จนปิดสถานี  เรารับรู้ว่าเป็นเพราะเราชอบรายการที่เราดู  ถ้าสังเกตตนเองว่าชอบทำลายข้าวของเวลาโกรธก็จะรับรู้ว่าตนเป้นคนโมโหร้าย

 

 

 

 

 

อิทธิพลทางสังคมโดยตั้งใจ

อิทธิพลที่ผู้อื่นมีต่อพฤติกรรมของเราในบางตรั้งเกิดขึ้นจากความทฃตั้งใจหรือจงใจให้เกิด  เช่น  ตำรวจออกกฏจราจรโดยตั้งใจให้เราปฏิบัติตาม  นักโฆษณาพยายามชักชวนให้เราซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาโฆษณา  หรือนักการเมืองพยามยามโน้มน้าวให้เราเลือกเขา  เป็นต้น  อิทธิพลทางสังคมโดยตั้งใจอาจอยู่ในรูปแบบของการเชื่อฟัง  ผู้มีอำนาจ  การชักชวน   การขัดแย้ง  และการล้างสมอง

การเชื่อพังผู้มีอำนาจ 

อิทธิพลทางสังคมโดยตั้งใจที่เห็นได้ชัด  คือ  พฤติกรรมของผู้ มีอำนาจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  การเชื่อฟังคำสั่งของผู้มีอำนาจนำมาซึ่งความหายนะได้  เช่น  คนจำนวนมากตายในสงครามก็เพราะเชื่อฟังผู้มีอำนาจ  เหตุการณ์เมื่อ  6 ตุลาคม  ก็เช่นกัน  หรือการตายหมู่ที่  โจนส์ทาวน์  ประเทศกายานา  เมื่อ  4-5 ปีก่อน  ล้วนเกิดจากการเชื่อฟังผู้มีอำนาจ

จากการศึกษาของสแตนเลย์ มิลแกรม  (      , 1963)  พบว่า  มีคนจำนวนมากที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้มีอำนาจ  เขาทดลองโดยหลอกผู้ร่วมการทดลองว่ากำลังศึกษาผลของการลงโทษที่มีต่อการเรียนรู้  ทั้งนี้เขาได้ให้ผู้ร่วมการทดลองเล่นบทบาทสมมติเป็นครูให้หน้าม้าเป็นผู้เรียน  ครูจะถามคำถามให้ผู้เรียนตอบ  ถ้าตอบผิดจะถูกลงโทษโดยการช็อคไฟฟ้าจาก  15 โวลท์  ถึง  450  โวลท์ซึ่งเป็นขั้นอันตราย  ระยะแรก    ของการทดลองผู้เรียนตอบถูกและเริ่มตอบผิดมากขึ้น  ถูกทำโทษมากขึ้น  เมื่อถูกทำโทษที่ระดับ  90  โวลท์  ครูจะได้ยินเสียงผู้เรียนร้องด้วยความเจ็บปวด  ที่ระดับ  150  โวลท์  ผู้เรียนขอออกจากการทดลอง  ที่ระดับ180  โวลท์ผู้เรียนเริ่มทุบข้างฝา  ที่ระดับ  285  โวลท์ ผู้เรียนโหยหวน  จากระดับ 330-450 โวลท์ไม่มีเสียงใด  ๆ จากผู้เรียนเสียงต่าง    นี้เป็นเสียงเทปที่ผู้ทดลองจัดทำขึ้น  ผู้ทำหน้าที่ครูจะได้รับคำสั่งให้ดำเนินการทดลองสงไปเรื่อย  ๆ ก่อนกาทดลองมิลแกรมคิดว่าจะมีคนเพียงจำนวนน้อยที่ลงโทษผู้เรียนถึงระดับสูงสุด  แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลองเขาพบว่ามีถึง  65  % ที่เชื่อฟังคำสั่งผู้ทดลองลงโทษผู้เรียนที่ระดับ  450  โวลท์

การศึกษาในระยะหลัง    ของมิลแกรม  พบว่า  ถ้าผู้เรียนและผู้ร่วมการทดลองซึ่งสวมบทบาทเป็นครูอยู่ใกล้กันเท่าใด  การเชื่อฟังผู้มีอำนาจจะลดลงเท่านั้น  ถ้าผู้ร่วมการทดลองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงของผู้เรียน  การเชื่อฟังจะมีมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบอีกว่า  ระยะทางระหว่างผู้ร่วมทำการทดลองกับผู้ทดลองห่างกันมากเท่าใด  การเชื่อฟังก็ลดลงเท่านั้น  ถ้าผู้ทดลองไม่อยู่ในห้องผู้ร่วมการทดลองจะช็อคไฟฟ้าในระดับต่ำสุด

การชักชวน  :  การเปลี่ยนทัศนคติโดยเปลี่ยนการรับรู้

ผู้มีอำนาจนั้นมุ่งให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมโดยตรง  แต่การชักชวนเป็นการพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยทางอ้อม  การชักชวนมุ่งที่จะให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติซึ่งหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในภายหลัง  และเป็นการเปลี่ยนทัศนคติโดยเปลี่ยนการรับรู้ของเรา

ทัศนคติ  หมายถึง  ระดับความชอบที่บุคคลมีสิ่งต่าง    อาจเป็นสิ่งของบุคคล  หรือสภาพการณ์ก็ได้  การวัดทัศนคติทำได้โดยให้บุคคลตัดสินใจสิ่งบใดสิ่งหนึ่งในมาตราที่กำหนดให้ว่า  “ดี”  หรือ  “เลว”  “เห็นด้วย”  หรือ  “ไม่เห็นด้วย” 

ทุกคนมีทัศนคติต่อเรื่องต่าง    เพราะทัศนคติช่วยจัดประเภทสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ยาก  ๆให้ง่ายต่อการรับรู้ของเรา  เช่น จัดประเภทสิ่งของเป็น  “ดี”  - “เลว”  ทัศนคติเกิดได้หลายวิธี  อาจเกิดจากการเปรียบเทียบทางสังคม  จากข้อมูลทางสังคม  จากกระบวนการรับรู้ตนเองจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่  จากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค   และจากความคุ้นเคย

การเปลี่ยนทัศนคติ อันเนื่องมาจากการชักชวนต้องอาศัยผู้สื่อสารซึ่งจะต้องน่าเชื่อถือและดึงดูดใจ  ผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือสามารถทำให้ผู้รับข่าวสารสามารถคล้อยตามได้  จะเห็นได้ว่าในการโฆษณาสินค้าต่างๆมักใช้โฆษณาที่น่าเชื่อถือเช่น  โฆษณายาสีฟันโดยผู้โฆษณาแต่งตัวเป็นแพทย์  หรือโฆษณาอาหารโดย  ...ถนัดศรี  สวัสดิวัฒน์  ผู้มีชื่อเสียงในการชิมอาหาร  เป็นต้น  ความดึงดูดใจหรือน่าพึงพอใจของผู้สื่อสารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติดังเช่นการโฆษณาที่นิยมใช้หนุ่มเท่ห์  สาวสวย  เป็นนายแบบและนางแบบ  เหตุที่ความดึงดูดใจของผู้สื่อสารทำให้เกิดความเปลี่ยนทัศนคติ  เพราะผู้รับข่าวสารมีความปรารถนาจะเป็นเหมือนผู้สื่อสารนั่นเอง

การขัดแย้ง  :  การเปลี่ยนทัศนคติโดยเปลี่ยนพฤติกรรม

ความขัดแย้งเป็นการเปลี่ยนทัศนคติโดยให้บุคคลกระทำพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติของตน  ทั้งนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่า  บุคคลชอบความสอดคล้องระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมของตน  เมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติขิงตนจะเกิดความขัดแย้ง  ซึ่งเป็นภาวะที่เครียด  บุคคลจะลดภาวะนี้ลงด้วยวิธีการ  2  อย่างคือ  ลดการไม่สอดคล้องทางความคิดลงด้วยการเปลี่ยนทัศนคติหรือเพิ่มการสอดคล้องทางความคิดขึ้น  โดยสรุปว่าตนถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรม  ซึ่งบุคคลมักจะเลือกการเปลี่ยนทัศนคติมากกว่า

 

การรับรู้ทางสังคม

การเรียนรู้ทางสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลมีการรับรู้และแปลความพฤติกรรมของบุคคลที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย  ซึ่งการรับรู้นี้จะมีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคล  เช่นถ้าเรารับรู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นคนโกงและโกหก  การรับรู้มีผลให้เราไม่อยากคบหาสมาคมด้วย  เป็นที่น่าสังเกตว่าในการรับรู้บุคคลอื่นนั้น  เรามักรับรู้โดยจัดบุคคลเข้าประเภทต่าง    เช่น  เป็นคนขยัน  ซื่อสัตย์  ใจดี  เก็บตัว  ก้าวร้าว  ฯลฯ  การรับรู้ทางสังคมประกอบด้วย  2  กระบวนการคือ  ความประทับใจ  และการระบุสาเหตุ

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความประทับใจ  ได้แก่

Stereotype

การรับรู้กลุ่มบางกลุ่มว่ามีลักษณะหรือบุคลิกภาพเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่า Stereotype  มักเป็นการรับรู้ตามกลุ่มเชื้อชาติ  สัญชาติ  เพศ  กลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่มโรงเรียนเช่น  มักมีการรับรู้ว่า  คนจีนนั้นขยัน  ฉลาด  ค้าขายเก่ง  คนไทยนั้นเป็นคนที่ชอบ  3  .  คือ  สนุก  สะดวก  สบาย 

ความประทับใจครั้งแรก – ครั้งหลัง

ความประทับใจที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นอาจเกิดจากข้อมูลหรือลักษณะต่าง    ที่ได้พบเห็นในระยะแรก ๆ  ที่เรียกว่า ความประทับครั้งแรก ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อบุคคลนั้นๆ ได้ ความประทับใจครั้งแรกอาจทำให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบขึ้นได้  และเป็นเครื่องชี่แนะพฤติกรรมการตอบสนองของเราต่อบุคคลๆ นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อรู้จักกันมากขึ้นได้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นมาก ๆ  ความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นในระยะแรก ๆ อาจเปลี่ยนไป เกิดความรู้สึกและทัศนคติใหม่ขึ้น เพราะเกิดความประทับใจในข้อมูลครั้งหลัง เช่น เมื่อแรกรู้จักอาจไม่รู้สึกไม่ชอบ แต่เมื่อรู้สึกมากขึ้นขึ้นกลับรู้สึกชอบมากขึ้น  เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่า  ความประทับใจครั้งแรกมีอิทธิพลต่อการับรู้ทางสังคมมากกว่าการประทับใจครั้งหลัง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อแรกรู้จักกันนั้น  เราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่รู้จักให้มากๆ  เพื่อที่จะรู้จักเขาให้มากขึ้น  เราจึงสนใจข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขามาก  และเกิดความประทับใจขึ้น  ซึ่งความประทับใจนี้มักคงอยู่เป็นเวลานาน  ทำให้ข้อมูลระยะหลังมีอิทธิพลน้อยกว่าข้อมูลที่ได้รับในระยะแรกๆ    

   การล้างสมอง    อิทธิพลทางสังคมระดับสูง

                อิทธิพลทางสังคมโดยตั้งใจในระดับสูง  คือ  การล้างสมอง  ซึ่งเชื่อว่ากระทำได้หลายวิธี  คือ  การทำให้เจ็บ  ควบคุมสิ่งแวดล้อม  ความน่าพึงพอใจของผู้ล้างสมองกับการสารภาพ

-          การทำให้ผู้ถูกล้างสมองรู้สึกเจ็บด้วยการทำให้ต่ำต้อยหรือสึกผิดจะทำให้ล้างสมองง่ายขึ้น

-     ควบคุมสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การควบคุมข่าวสารต่างๆ  ตลอดจนรางวัลและการลงโทษพยายามไม่ให้ผู้ถูกล้างสมองติดต่อกับผู้ไม่พึงประสงค์

-     ถ้าผู้ถูกล้างสมองมีลักษณะน่าพึงพอใจ  มีความกลมเกลียวกัน  น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถูกล้างสมองแล้ว  การล้างสมองย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย

-     การสารภาพ  วิธีการล้างสมองอีกประการหนึ่ง  คือ  การสารภาพถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว  และขอเริ่มต้นใหม่ด้วยการให้ผู้ถูกล้างสมองมีอิสระในการเลือก  ซึ่งความทฤษฏีความขัดแย้งทางความคิดแล้ว  บุคคลน่าจะเปลี่ยนทัศนคติของตนตามความพฤติกรรมที่ได้กระทำแล้ว  คือ  จะเห็นว่าผู้ล้างสมองและองค์การนี้เป็นสิ่งที่ไม่เลวทีเดียว

อิทธิพลทางสังคมที่มักพบเห็นสิ่งต่าง ๆ เสมอ  คือ  อิทธิพลที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ  แต่ก็มีไม่น้อยที่เกิดจากความตั้งใจ  หรือจงใจให้เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว

 

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

                การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกันและกัน  เป็นกระบวนการสองทาง  ในที่นี้จะกล่างถึงความสัมพันธ์ทางสังคม  การรับรู้ทางสังคม  การปฎิสัมพันธ์ในกลุ่ม  และการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ทางงสังคม

                การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐาน  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคน  เช่น  ครู –   นักเรียน    สามี  -  ภรรยา    ลูกจ้าง -  นายจ้าง    ผู้ซื้อ  -  ผู้ขาย  ฯลฯ  พฤติกรรมของบุคคลทั้งสองมีอิทธิต่อฤติกรรมของกันและกันในรับระดับต่างๆ  ขึ้นอยู่กับประเภทของความสัมพันธ์  สามี  -  ภรรยามีอิทธิพลต่อกันและกันมากกว่าผู้ซื้อ  -  ผู้ขาย  แม่  -  ลูกมีอิทธิพลต่อกันมากกว่า  นายจ้าง  -  ลูกจ้าง  ในการพยามยามทำความเข้าใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ธิโบต์และเคลลี่ย์  ได้ดัดแปลงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมโดยกล่าวว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้น  ดำรงอยู่  หรือ  ยุติ  ขึ้น  อยู่กับการที่แต่ละบุคคลวิเคราะห์ถึงประโยชน์และผลเสียที่จะได้รับ  การวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการปฏิสัมพันธ์กันเกิดในระดับจิตใต้สำนึก  และจะมีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคล  ตัวอย่างง่าย ๆ  เช่น  ถ้าเราเข้าไปในลิฟท์และพบว่ามีคนอยู่ในนั้นหนึ่งคน  เราอาจจะเมินหน้ามองไปทางอื่น  หรือประสานสายตาและทักทาย  พูดคุยด้วย  คนที่อยู่ในลิฟท์ก็อาจากระทำเช่นกัน  การที่บุคคลจะทำเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ผลเสียที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  ความอาย  ความน่าเบื่อ  หรือขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  และผลประโยชน์ที่อาจได้รับ  เช่น  ความพอใจ  ความคุ้นเคย  ฯลฯ  บุคคลจะเลือกกระทำพฤติกรรมที่ประเมินแล้วว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์  ถ้าเราคิดว่าทักทายพูดคุยกันแล้วจะได้มีเพื่อนมากขึ้น  ทำให้หายเหงาด้วย  เราก็จะทัก  แต่ถ้าคิดว่าหากเราทักก่อนและเขาไม่ทักตอบย่อมทำให้ได้อาย  หรือดูท่าทางเขาจะเป็นน่าเบื่อมากกว่าน่าคบ  เราก็ไม่ทักและเมินหน้าไปทางอื่น

                สมมติว่าในเหตุการณ์ข้างต้นนั้นได้มีการทักทายกัน  เราจะดูความพึงพอใจ  ที่มีต่อความสัมพันธ์ได้จากความคาดหวังหรือระดับการเปรียบเทียบของแต่ละบุคคล  ระดับการเปรียบเทียบในการปฏิสัมพันธ์ใดๆ  หมายถึง  ระดับของผลประโยชน์ที่คนคาดหวังหรือคิดว่าตนควรจะได้รับ  ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต การเห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่น  และระดับการมองโลกดีเพียงใด  คนที่คาดหวังประโยชน์ที่ตนจะได้รับไว้สูงๆ  เมื่อไม่ได้ผลตามที่ตนคิดก็จะไม่มีความสุข  ดังนั้นความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าระดับการเปรียบเทียบสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้  ความพึงพอใจที่จะทำให้บุคคลคงความสัมพันธ์นั้นไว้  ตราบจนผลประโยชน์ที่ได้รับต่ำกว่าระดับความคาดหวัง  ความไม่พึ่งพอใจย่อมเกิดขึ้น  ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติความสัมพันธ์ลงได้  ถ้าบุคคลมีตัวเลือกอื่นๆ  เช่น  เราอาจหยุดคุยกับคนที่เราพบในลิฟท์ถ้าเราคิดว่าการคุยกับเขาได้ประโยชน์น้อยกว่าการคิดถึงปัญหาบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในใจ  ส่วนเพื่อนร่วมลิฟท์ของเราอาจยังคุยต่อเพราะประโยชน์ที่ได้รับจากากรสนทนาสูงกว่าความคาดหวังที่เข้าตั้งไว้ก็ได้  นั่นคือ  ผลประโยชน์ที่แต่ละบุคคลคาดหวังไว้ย่อมแตกต่างกัน  แม้ในแต่ละบุคคลยังแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์และสภาพอารมณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลในขณะหนึ่งๆ

 

ลักษณะแกนกลาง

                นอกจากความประทับใจครั้งแรกแล้ว  บุคคลยังมีลักษณะบางอย่างเป็นแกนกลางในการจะทำให้เกิดการรับรู้โดยส่วนรวมเร็วขึ้นด้วย  ถ้าลักษณะแกนนี้เปลี่ยนไป  การรับรู้ก็เปลี่ยนไป  เช่น  ถ้าให้ข้อมูลว่า  บุคคลนี้เป็นคนที่ฉลาด  มีทักษะ  ขยัน  อบอุ่น  ตัดสินใจดี  มีเหตุ -  ผล  และระมัดระวัง  บุคคลนี้มักได้รับการรับรู้ว่า  บุคคลนี้เป็นคนดี  มีความสุข  และนิสัยดี  แต่เมื่อแบ่งคำบางคำในข้อมูลชุดข้างต้น  คือ  เปลี่ยนจาก  “อบอุ่น”  เป็น  “ชาเย็น”  ปรากฏว่า  การรับรู้ที่มีต่อบุคคลนี้เปลี่ยนไปทันที  การรับรู้จะคงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำอื่นๆ  แสดงว่า  คำว่า  “อบอุ่น”  และ “ชาเย็น”  นี้เป็นลักษณะแกนกลางในการรับรู้ทางสังคมอย่างหนึ่ง

                เนื้อเรื่อง

                การรับรู้บุคคลอื่นๆ  ของเราขึ้นอยู่กับเนื้อหาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ  ด้วยความประทับที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องที่เราทราบ  เช่น  การรับรู้ของเราที่มีต่อ  “ความก้าวร้าว”  ของคนที่มีเมตตา  ย่อมแตกต่างจาก  “ความก้าวร้าว”  ของคนใจร้าย  สำหรับคนที่มีเมตตาจิตสูงนั้น  เรามักเชื่อว่า  ความก้าวร้าวที่เขาแสดงออกรุนแรงน้อยกว่าของคนใจร้ายคนมีเมตตาจิตอาจแสดงความก้าวร้าวเพียงคำพูดห้วนๆ หรือดุๆ  เท่านั้น  แต่ตนใจร้ายอาจแสดงความก้าวร้าวในลักษณะที่อันตราย  เช่น  ไม้อาวุธ  เป็นต้น  หรือการรับรู้ต่อคำว่า  “ปฏิวัติ”  ของนายสัญญา  ธรรมศักดิ์  ทั้งนี้เนื้อเรื่องที่เรารับรู้เกี่ยวกับจอมพลสฤษดิ์  และนายสัญญานั้น  แตกต่างกัน

                การรับรู้ทางสังคมอีกประการหนึ่ง  คือ  การระบุสาเหตุของพฤติกรรม  ซึ่งเป็นการที่บุคคลพยายามหาสาเหตุที่ทำให้บุคคลหนึ่ง ๆ  แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเราสามารถระบุสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลได้  2  ประการ คือ  สาเหตุแรกจากบุคคลผู้นั้นเองเป็นสาเหตุภายใน  เช่น  เกิดจากทัศนคติ  บุคลิกภาพ  อารมณ์  ฯลฯ  อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือสาเหตุภายนอก  เช่น  ถูกจ้างวาน  ถูกขู่บังคับ

                ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระบุสาเหตุของพฤติกรรม  คือ

                1.  ความแตกต่าง    ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปเมื่อมีสิ่งเร้าต่างๆกัน  สาเหตุของพฤติกรรมอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมย่อมมาจากสาเหตุภายในตัวบุคคลนั้นเอง  เช่น นาย  . ดูภาพยนตร์เรื่องอื่นแล้ว  เฉยๆ  แต่พอดูเรื่อง  เพื่อน-แพง  แล้วร้องไห้  แสดงว่าภาพยนตร์เรื่อง  เพื่อน-แพง  เป็นเรื่องน่าเศร้า

                2.  ความเป็นเอกฉันท์  ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมเหมือนบุคคลอื่น ๆ  แสดงว่าสิ่งแวดล้อม  คือ  สาเหตุของพฤติกรรม  แต่ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปเพียงลำพัง  ย่อมแสดงว่าตัวเขาเองเป็นเหตุของพฤติกรรม  อาทิ  ทุกคนที่ดูภาพยนตร์เรื่อง  เพื่อน -  แพง  รวมทั้งนาย  .  ร้องไห้แสดงว่า  สาเหตุที่ทุกคนร้องไห้แสดงว่า  ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่น่าเศร้า  นาย  .  อาจมีประสบการณ์คล้าย ๆ  ในภาพยนตร์  จึงก่อให้เกิดการความสะเทือนใจเป็นพิเศษ  สาเหตุของการร้องไห้จึงเป็นเหตุจากตัวบุคคลเอง

                3.  ความสม่ำเสมอ            ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมในสถานการณ์หนึ่ง     อย่างสม่ำเสมอ  สาเหตุของพฤติกรรมอาจเกิดจากตัวบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม  แต่ถ้าพฤติกรรมไม่มีความสม่ำเสมอ  แสดงสาเหตุของพฤติกรรมจากตัวบุคคล  เช่น  นาย  .  ดูภาพยนตร์เรื่อง  เพื่อน  -  แพง  หลายครั้งแล้วไม่ร้องไห้  ยกเว้นครั้งนี้  แสดงว่าวันนี้อารมณ์ของนาย  .  อาจไม่ปกติ  แต่ถ้านาย  .  ร้องไห้ทุกครั้งที่ดูภาพยนตร์อาจแสดงว่าภาพยนตร์เศร้า หรือ  นาย ก.  เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็ได้

                การรับรู้ทางสังคมมีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  เพราะหากว่าเรารับรู้บุคคลอื่นอย่างไร  ปฏิกิริยาตอบสนองหรือพฤติกรรมของเราที่มีต่อบุคคลนั้น  ย่อมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการรับรู้ของเรา

 

การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม

                การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมักเกิดในกลุ่ม  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องมีการรวมกลุ่มกัน  ตั้งแต่กลุ่มที่เล็กที่สุด  คือ  กลุ่มครอบครัว  หรือ  กลุ่มเพื่อนสนิท  2  คน  จนถึงกลุ่มขนาดใหญ่  คือ  กลุ่มทางการเมือง หรือ  กลุ่มประเทศ  พฤติกรรมของคนในกลุ่มจึงย่อมมีผลต่อกันและกันเสมอในที่นี้จะได้กล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม  และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

1.       พฤติกรรมภายในกลุ่ม

พฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยู่ภายในกลุ่มมักจะแตกต่างจากเมื่ออยู่คนเดียว  ดังจะเห็นได้จากเรื่องที่กล่าวมาแล้ว  การแสดงพฤติกรรมเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย  การคล้อยตาม  พฤติกรรมไร้มนุษยธรรม และอื่น ๆ  นอกจากนี้พฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่มซึ่งแตกต่างเมื่ออยู่ตามลพัง  ยังได้แก่  อัตราการเสี่ยง  และบทบาทของบุคคล

1.1  อัตราการเสี่ยง             พฤติกรรมภายในกลุ่มที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง  คือ  การตัดสินใจของกลุ่ม  ได้มีการศึกษาการตัดสินใจในเรื่อง  การเสี่ยงของกลุ่ม  เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเสี่ยงของคน ๆ  เดียว  เพื่อดูว่ากลุ่มหรือคน ๆ เดียวจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่ากัน  ผลการศึกษาปรากฏว่าเมื่ออยู่ในกลุ่มอัตราการเสี่ยงจะสูงกว่า กล่าวคือ  เมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  บุคคลเลือกที่จะทำงานที่ยากกว่า  เสี่ยงอันตรายมากกว่าและลำบากมากกว่าเมื่อต้องทำงานเพียงลำพัง  ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุ  2  ประการคือ  การกระจายความรับผิดชอบและค่านิยมทางวัฒนธรรม  ในเรื่องของการกระจายความรับผิดชอบในกลุ่มนั้น  หมายความว่า  เมื่ออยู่กันหลายคน  บุคคลรู้สึกว่าทุกคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำร่วมกัน  ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวจึงทำให้อัตราการเสี่ยงสูงมากว่าการที่จะต้องรับผิดชอลแต่เพียงผู้เดียว  ส่วนเรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรมนั้น  จะเห็นได้จากสุภาษิตของไทยที่ว่า  “คนเดียวหัวหาย  สองคนเพื่อนตาย”หรือ  จากเนื้อเพลงที่กล่าวว่า  “มาด้วยกัน  ตายด้วยกัน  เลือดสุพรรณเอ๋ย”  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้ามีเพื่อนอยู่แล้ว  บุคคลจะมีความกลัวที่จะทำอะไร ๆ  มากกว่า  และฮึกเหิมกว่าเมื่ออยู่คนเดียว

1.2          บทบาทของบุคคล  :  บุคคลแต่ละคนเป็นสมาชิกของหลายกลุ่มสังคมในเวลาเดียวกันเป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มสังคมนั้น  หมายถึงการที่บุคคลจะต้องแสดงพฤติกรรมตามความหวังของสังคมนั้น  ๆ ด้วยพฤติกรรมตามความคาดหวังนี้ก็คือบทบาทนั่นเอง  ดังนั้น  การแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับบทบาทจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  เพราะถ้าสมาชิกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับบทบาท  ความสับสนและความขัดแย้งในสังคมย่อยเกิดขึ้น  เช่น  ถ้าพ่อ – แม่ –ลูก  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับบทบาทของตน  ครอบครัวก็จะไม่เป็นครอบครัวหรือผู้บริหารประเทศไม่มีพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคม  ไม่บริหารประเทศโดยยึดประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่ย่อมเกิดความขัดแย้งหรือความไม่สงบในประเทศขึ้น

2.       ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มก็เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การรับรู้ของกลุ่มที่มรต่อกลุ่มอื่นย่อมมีผลต่อปฎิกิริยาตอบสนองของกลุ่ม  เช่น  นักเรียนโรงเรียนช่างกล  . มีการรับรู้ที่ไม่ดีต่อโรงเรียนช่างอุตสาหกรรม  .  ถ้ากลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน  .  พบกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน  .  อาจเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นดังที่มักเป็นข่าวอยู่เสมอ    แม้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจะมีองค์ประกอบและพฤติกรรมต่าง    คล้ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์แตกต่างกันในสองลักษณะ  ลักษณะแรกคือ  ไม่มีสมาชิกคนใดในกลุ่มที่มีความสำคัญต่อกลุ่มตลอดเวลา  เนื่องจากกลุ่มเป็นที่รวมของสมาชิกหลายคนซึ่งแต่ละคนย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน  เมื่อสถานการณ์นั้น ๆ  ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนบทบาทกันในกลุ่มสมาชิก  จึงไม่มีใครมีความสำคัญต่อกลุ่มแต่มีผู้เดียวตลอดเวลา  แต่สมาชิกทุกคนมีความสำคัญต่อกลุ่มเท่า    กัน

ลักษณะของกลุ่มอีกประการหนึ่ง  คือ  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มจะนำมาซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวกันภายในกลุ่ม  เราพบเห็นเสมอว่า  เมื่อใดก็ตามที่ศัตรูจะมารุกรานคนในประเทศซึ่งปกติอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกัน  จะหันกลับมาร่วมมือร่วมใจกันป้องกันภัย  นอกจากความขัดแย้งแล้วความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มยังเกิดขึ้นเมื่อมีภัยมาด้วย  เช่น  เวลาเกิดอุทกภัยหรืออัคคีภัย

การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

                การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอีกประเภทหนึ่ง  คือ  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพ  ซึ่งได้พัฒนาเป็นจิตวิทยาสังคมอีกสาขาหนึ่ง  เรียกว่า  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมเกิดนนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมหลายอย่างบุคคลเป็นผู้สร้างขึ้น  เช่น  ความหนาแน่นและเสียง  ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลด้วย  ดังจะกล่าวต่อไป

1.  ความหนาแน่น

                ความหนาแน่นเกิดจากการเพิ่มของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและเกิดจากการโยกย้ายที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมากเข้ามาอยู่ในที่อันจำกัด  เช่น  ในเมืองใหญ่    การศึกษาของนักจิตวิทยาหลายท่านแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของประชาชนกับลักษณะความบกพร่องทางสัมคม  เช่น  สุขภาพจิตเสื่อม  และอาชญากรรม  กล่าวคือ  ที่  ๆ มีความหนาแน่นของประชากรสูง   จะมีอัตราของคนที่มีสุขภาพจิตเสื่อมสูงและมีอาชญากรรมสูง  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า  แหล่งที่มีความหนาแน่นสูง  และมีอาชญากรสูงนั้น  มักเป็นแหล่งยากจน  ดังนั้น  ความยากจนจึงอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงของอาชญากรรม  มิใช่ความหนาแน่น  เพราะที่    มีความหนาแน่นสูง  แต่ไม่ยากจนนั้นไม่มีอาชญากรรมสูงไปกว่าที่    มีความหนาแน่นต่ำและไม่ยากจนแต่อย่างใด

                ประชาชนในชนบทประสบกับความแห้งแล้งของธรรมชาติ  หนี้สินและไม่มีที่ทำมาหากินทำให้เกิดความยากจน  และเกิดการหลั่งไหลของชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่    อีกหลายเมือง  โดยหวังว่าเมืองเหล่านี้  คือแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่  และที่ทำมาหากินแหล่งใหญ่ของตน  สิ่งที่ตามมา  คือ  ความหนาแน่นภายในเมืองใหญ่  เกิดชุมชนแออัดขึ้นมากมายในที่  ๆ ว่างเปล่า  นอกจากนั้น ยังเกิดอาชญากรรมทั้งใหญ่และย่อมรวมทั้งปัญหาสังคมอื่น    ด้วย  การจะแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรม  และความหนาแน่นอย่างถูกต้องจึงต้องแก้ไขโดยการขจัดความยากจนของชาวชนบทลง

                นักจิตวิทยาบางท่านได้แยกความแตกต่างระหว่างคำว่า  ความหนาแน่น  (Dinsity)  กับฝูงชน  (Crowd) โดยกล่าวว่า ความหนาแน่นเป็นสภาพทางกายภาพ  หมายถึง  จำนวนประชากรต่อจำนวนเนื้อที่  ส่วนฝูงชน  เป็นสภาพทางจิตวิทยา  หมายถึง  ความไม่สุขสบายอันเนื่องมาจากการมีคนอยู่มากเกินกว่าความต้องการ  ดังนั้น  ความหนาแน่นจะมีผลต่อพฤติกรรมเมื่อก่อให้เกิดฝูงชนขึ้น   ซึ่งความหนาแน่นไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดสภาพฝูงชนเสมอไป  เช่น  ในสนามกีฬาหรือในการฟังดนตรีมีความหนาแน่นสูง  แต่ไม่ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจ  (ไม่เกิดสภาพฝูงชนขึ้น)  หากว่ามีคนชมกีฬาหรือฟังดนตรีน้อย ๆ  อาจหมดความสนุกไปด้วยซ้ำ  แต่ในที่นี้ขอให้คำทั้งสองในความหมายเดียวกัน               บุคคลที่อยู่ในที่มีความหนาแน่นนาน    จะเกิดการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมนั้น    ได้แต่จะก่อให้เกิดความคับข้องใจได้ง่ายด้วย

3.       เสียง

เมื่ออยู่ในที่มีความหนาแน่นสูง  ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น  คือ  มลภาวะในเรื่องของเสียง  ถ้าอยู่ในที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม  แม้เพียงชั่วเวลาไม่นานก็จะพบว่า  เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งกายภาพและทางพฤติกรรม  ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป  คือ  หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นและมีลักษณะการถูกเร้าสูง  ลักษณะทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  คือ  ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลง  เมื่อเสียงอึกทึกหยุดลง  ลักษณะต่าง ๆ  ก็เข้าสู้ภาวะปกติ  ได้มีการศึกษาในเด็กเล็กพบว่า  เด็กที่อาศัยอยู่ในที่    มีเสียงดังมาก    จะมีความสามารถในการอ่าน  และการแยกความแตกต่างของเสียงได้น้อยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในที่    เงียบสงบกว่า

นอกจากเสียงแล้ว  อุณหภูมิเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลด้วยโดยข้อเท็จจริงแล้ว  อุณหภูมิมิได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรง  แต่อุณหภูมิจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายและสภาพอารมณ์ เช่น  ความร้อนทำให้เกิดความหุดหงิดง่ายแก่การถูกเร้าและสภาพอารมณ์นี้จะเป็นผลต่อพฤติกรรมของบุคคล  เช่น  โมโหง่าย  เป็นต้น

แนวคิดโดยสรุป

1.  อิทธิพลทางสังคม  หมายถึง  การที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของอีกบุคคลหนึ่ง  ส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  หมายถึงการที่พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลต่อซึ่งกันและกัน

2.  จิตวิทยาสังคม  เป็นการศึกษาอิทธิพลของบุคคลทีมีต่อความคิด  ความรู้สึก  และพฤติกรรมของบุคคล

3.  พฤติกรรมเป็นผลจากสิ่งเร้าทางสังคมโดยผ่านกระบวนการเร้า  การเสริมแรงและการได้รับข้อมูล  การเร้าโดยการปรากฏกายของผู้นั้นจะทำให้พฤติกรรมที่เด่นอญุ่แล้วเด่นยิ่งขึ้นและพฤติกรรมที่ด้อยยิ่งด้อยลง

4.       บุคคลเป็นแหล่งของแรงเสริมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ

5. ปัจจัยที่ทำให้บุคคลชอบหรือไม่ชอบซึ่งกันและกัน  คือ  ความใกล้ชิด  ความคล้ายคลึงกัน   ความแตกต่าง  ความคุ้นเคย  ความสมดุล  และผลประโยชน์ --  ผลเสียที่จะได้รับ

6.  บุคคลจะถูกลงโทษถ้ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกลุ่ม  บุคคลไม่กลัวการลงโทษเมื่ออยู่ในภาวะไร้มนุษยธรรม

7.  เราจะสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น  เพื่อให้เป็นข้อมูลในการติดสินที่จะแสดงพฤติกรรมใด    ออกมา  ดังนั้น  จึงเกิดกระบวนการเปรียบเทียบทางสังคม

8. บุคคลอาจเกิดคล้อยตามกลุ่มโดยเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเชื่อของตนตามพฤติกรรมและความเชื่อของกลู่ม  โดยการยอมทำตามหรือยอมรับเป็นส่วนตน

9.   เราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองโดยศึกษาปฏิกิริยาของผู้อื่นที่มีต่อเรา  และโดยการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง

10.  อิทธิพลทางสังคมโดยตั้งใจเกิดจากการเชื่อฟังผู้มีอำนาจ  และการชักชวนให้เปลี่ยนทัศนคติ  ซึ่งจะต้องอาศัยผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือและน่าพึงพอใจ  นอกจากนั้น  อาจเปลี่ยนทัศนคติโดยทำในเกิดการขัดแย้งทางความคิด  และอิทธิพลทางสังคมโดยตั้งใจที่รุนแรงที่สุด  คือการล้างสมอง

11.   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามทฤษฏีของ  Thibaut   และ   Kelley  นั้น  ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะคงอยู่เมื่อประโยชน์ที่ได้สูงกว่าระดับความคาดหวัง

12.  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นอยู่กับการรับรู้ทางสังคม  ซึ่งประกอบด้วยการเกิดความประทับใจ  และการระบุสาเหตูของพฤติกรรม  ความประทับใจเกิดจาก  Stereotype  ความประทับใจครั้งแรก --  ครั้งหลัง  ลักษณะที่เป็นแกนกลางและเนื้อเรื่อง  ความประทับใจครั้งแรกมีอิทธิพลมากกว่าความประทับใจครั้งหลัง

13   การระบุสาเหตุพฤติกรรม  คือ  การศึกษาว่าเหตุใดบุคคลจึงแสดงกรรมหนึ่ง ๆ  ออกมา  ซึ่งอาจมีสาเหตุจากตัวบุคคลเอง  หรือจากสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยที่มีผลต่อการระบุสาเหตุของพฤติกรรม   คือ  ความแตกต่าง  ความเป็นเอกฉันท์  และความสม้ำเสมอ

14.   การปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มก่อให้เกิดบทบาทต่าง    ของสมาชิกและอัตราการเสี่ยงที่สูงกว่าการอยู่ตามลำพัง

15.       ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคล้ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ต่างกันตรงที่ไม่มีสมาชิกคนใดมีอำนาจเด็ดขาดในกลุ่ม  และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม

16.   สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล  ได้แก่  ความหนาแน่นและมลภาวะทางเสียง

 

 

                                        กลับสู่หน้าหลัก

     
 

  7 ก.ค. 2553 13:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เจี๊ยบ

 narapart_jeab@hotmail.com 110.164.232.142

  

ได้ความรู้มากเลย ที่สำคัญ  มีงานส่งอาจารย์แล้ว  ขอบคุณค่ะ 

 


  13 ก.ค. 2553 09:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป dkny watches

 uijsurl@aol.yvtp 125.121.205.136

   watchvisa watchvisa fake watch fake watch watchvisa replica watches set the watch the minute h suddenly st s a bit AFTER the minute marker once the seconds h reaches 60 what youre experiencing is the socalled play in the h sAll mechanical watches have it some me than othersTo crect the play in the h s when setting the watch be sure to first turn the minute h s say 15 minutes PAST the minute you want to set the watch to Then turn the minute h back to point to about 15 seconds BEFE the minute you want to adjust the watch toThen let go the winding crown you will notice that the minute h s jumps to point EXACTLY to the given minute markerPush in the crown once the time fake watch replica watches

 


  14 ก.ค. 2553 13:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป dkny watch

 uijsurl@aol.hibk 125.121.213.241

   watchvisa replica watches watchvisa replica watches compact in appearance wking Cartier Paris very well depicts the fashion center the wld It is a watchthe rich the artistic All these watches are now available in reliable replica watch stesiginal watches Cartier are very expensive Practical minded people will never spend so much money on watches Replicas are a great relief to satisfy their wish to possess one In ReplicaExpertUs we get replica luxury watches Cartier in various shapes types The difference between the iginal the replica is almost negligibleWatches keep quality elegance have appropriate guaranteesSince we are experiencing a global crisis it fake watch replica watches watchvisa replica watch

 


  15 ก.ค. 2553 11:09 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex

 uijsurl@aol.awcl 125.121.213.241

   lv Louis Vuitton Men Travel replica chanel handbags for sale Address 87 Brompton Road Knightsbridge SWX XL London City London LV shty The gucci wallets LV shtys service quality is said to be the best Staff will give you acc ding to your needloveo provide impartial advice Note that this shty only sells leather bags Address Royal Exchange Buildings ECV NL London Lead This is meter long water home specifically the main building his children The super yacht art has been fully demonstrated such as master bedroom where Jason Langers black white photographs accompanied by white linen bottom plate lying quietly in walnut frame Replica bags Meanwhile Kathleen Anne is Wallets replica louis vuitton bags for sale mens louis vuitton replica lv

 


  17 ก.ค. 2553 09:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica rolex

 uijsurl@aol.pzbb 125.121.213.241

   The Gladiat flat boots are all magnified the shtycomings looks shtyer legs are difficult to match Many men long to the knee on that even me canvas bag despised by the Roman boots on the ground including inconvenient to wear tape will Le terrible red marks long legs shty Retro style Louis Vuitton spring vacation series LV LOUIS VUITTON released in early spring vacation series continuing the 00 Winter Womens retro style Designer Marc Jacobloveo cloth Marc Jacobs has brought the total new LOOK the col spring romance is full flav elements the beautiful flowerlovehroughout the whole st fascinating replica louis vuitton handbags for sale Replica Louis Vuitton Wallets for sale replica lv bags replica louis vuitton handbags for sale gucci mens lv for sale replica gucci handbags for sale

 


  21 ก.ค. 2553 14:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fake bags

 uijsurl@aol.duyb 64.56.66.226

   signature logo tag replica lv men travel replica gucci wallets replica chanel handbags 6" shoulder straps louis vuitton louis vuitton replica center zip closure with signature tassel zipper pull optical weave jacquard lining and two side zip compartments inside gusset Replica Handbags Cole Haan Phoebe Crossbody is soft chic crossbody debuts with modern attitude in luxurious argento wash lambskin detailed with statement front tassel pull and nickel ornament Custom brushed nickel hardware Fake bags

 


  24 ก.ค. 2553 11:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex replica

 uijsurl@aol.tdeo 125.118.216.2

   longines ulysee nardin graham watch lv replica classic stainless steel models to the swanky eclectic models that will definitely catch the eye passersbyDiesel has models that feature stainless steel cases with scrolling displays silver patent leather straps These watches are cutting edge that will demonstrate the wearers sense style fashion incpating the latest technologyThere are several other Diesel watch models with unique styling that arent found on any other brs love model such as the DZ7034 fers something different with its clean lines wide Italian leather watchb digital displayF those looking flidthe classicallystyled watches Diesel fers tissot watch replica rolex Replica Citizen

 


  27 ก.ค. 2553 11:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป guess watch

 uijsurl@aol.fosv 115.195.185.101

   fake Jewelry watches Replica Omega Watches fake rolex watch reflect the rich hist experience of replica watches Christian Dior fake watch famous company firmly established in the ology quite a long time the Omega was associated with accuracy reliability of Swiss watches fake armani for sale fake longines for sale The reason behind such a great success is high quality good design of any Omega watch fake watches for sale fake u boat watch Everything named Omega

 


  9 ส.ค. 2553 05:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fake watches for sale

 uijsurl@aol.nvqf 60.185.19.18

   because it can screw up the time when you need to adjust the U-Boat Watches bvlgari watch rolex watches watches for women There are many outstanding mechanical watches from many world famous watch brands These watches are loved by any one who loves fashion It is already clear that I love this watch replica fake omega watches I will more than likely rolex day date 14164 cartier cpcp 18134 replica omega

 


  12 ส.ค. 2553 00:27 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica designer watches

 uijsurl@aol.fpsj 60.185.28.190

   On June 28 2010 replica graham watches tissot prc100 heuer tag replica Laga Handbags launched an Internet affiliate program seiko ladies watches offering 20% commission on all sales with cash bonuses for high performers In the spirit of people helping people fake bvlgari assioma there is no cost to join other than the desire to succeed fake bvlgari necklace

 


  16 ส.ค. 2553 20:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป citizen watches

 xjetnq@yahoo.com 115.193.36.36

   original stylist sales store Additionally a few meters Choo Fendi and other famous designer with regarding to the stylist of elegant out from In wholesale replica handbags offer packageYou can increase the time can shorten or Pocket Your package materials my skin skin because the skin crocodile lizards a cows murderer Can Togo You euro handbag in custom packages Additionally when purchasing from some color choice Your choice is black brown wine cream-colored white red such as brilliant colors Stability these are the strongest leather ingredients euro replica handbags things about the bi ggest Your Alexander Wang Handbags as the designer ultra-cheap buy confirmation he really is very necessary Another number of retail sale replica goods This is why you several years ago in the industry it is necessary to start busy reason is the selection Yves Saint Laurent Handbags customer cost a long time of plants and animals and they are very hot and fashionable that bag guarantee Out of this they are surely being the very fashionable and popular among the people who have some dis cerning tastes and favors towards some really wonderful creationsAs a well known always standing at the cutting edge of fashion and luxury Coach never ceases its steps for the wonderful designer handbags designing and crafting causesFashion trends go in and out of fashion every few years however there are still some styles keeping popular in every season Surely they may be not the hottest ones in each season but never out of fashionable stage for example the animal prints They often a ppear on designers drawings or celebrities closets which has strongly proven its popularity Now how about the animal prints fashionable change in this season Judged from the newest designer handbags shoes clothes and other ornaments as well as the fashionable shows from top fashionable brands I have to day the wild prints fashionable has been roaring to conquer the seasonHaving seen so many python or crocodile leather handbags we will see something refreshing The Coach New Mia Ocelot P rint Carryall is interpreted with this years fashion forward print in shining sateen hence the classic silhouette is instantly accented up with elegance and exoticness Completed with the crinkle patent leather trimmings the Coach handbag will certainly bring a hint of exotic elegance to your entirety and keep your fashion in style and charming whenever your carry it As one of most stylish yet practical newest handbags this coach novel mia ocelot print replica handbags can be opened by the z ip-top closure and then shows an ample capacity of 13(L) x 10(H) x 5 3/4(W) Subtlely lined in fabric the purse is also ingeniously crafted with inside zip cell phone and multifunction pockets to offer more convenience Another pleasing factor is its price for $298 is much lower than other designer exotic handbags Therefore I guess until now you cannot find a reason to stop investing on it Indulge yourself with a top quality replica designer handbags starting from $89 This price tag for m ost of common people who hold a long dream of owning a luxury designer handbag while need to concern about their budgetary accounts really offers a good chance for them to enjoy the luxury and fashion of the original bagsGirls always would lie to take different kinds of handbags to dress them up in a fashionable while charming way If ask most girls which Louis vuitton handbag they will select a lot of them will in one answer Louis vuitton speedy The speedy is well known for its chic and lo vely appearance and large capacity it becomes a representative of city life Most ladies will hope that they can gentle and sophisticated like Audrey Hepburn if they holding a Louis vuitton Speedy handbag Men always complain that why we ladies spend so much money in purchasing a bag a bag has nothing special but cost a lot the following article will explain the necessity of purchasing a Louis vuitton speedy1 The representative of classicThis classical bag comes with popular for forty yea r without changing design No bag can like this collection that stands harsh changing of humans consumption and go on its achievement so we can say this bag is a presentation of classic2 A durable bagThis collection is done in different kinds of Louis vuitton canvas every canvas was tested in many times so as to make it firm enough Take the monogram canvas as the example Monogram canvas is lightweight supple strong and sturdy Totally waterproof it is highly resistant to surface scrat ches จC perfect for travel and contemporary stylish lifestyles It is a durable and versatile collection3 A stylish bagBeside different kinds of materials the collection comes within different patterns and colors From monogram canvas Damier canvas rose watercolor and graffiti and the like you can pick one go with you outfits to any occasion4 A practical bagThis bag is fits for women in any ages There are a lot of sizes available at this well known collection the bag is enough fo r your daily necessities even use in travelling You can enjoy your happy journey without accompany of heavy luggage case5 A wise investmentMany people would have chosen the originally expensive handbag they were hesitant by the whopping price tags on it This Louis vuitton speedy can help you realize your dream with a less cash The price for a Louis Vuitton Speedy Bag starts at $67500 for the smallest size and goes up to $75000 for the largest Get such an original one is an easy thing Sometimes you will surprise at the recent price of the replica handbags you brought is higher than the originally expensive price so who dare to say this famous collection is not a brilliant investmentFor the five reasons mentioned above we can say that many girls do have enough reason to pick and choose exquisitely a desirable handbagEven though nowadays many designer handbags are become more and more expensive there is still a growing number of people would like to own one piece of th em While some prices in the United States tens of thousands of handbags as well as women who wear them As everybody understand the online stores to purchase Prada Handbags Wholesale wallets and purse of top most designer should be a wonderful way for customers to save money and enjoy a good purchasing in online store The pretty leather integrations intertwined with the colors bring out the high quality charm of designer handbags Anyone who loves crocodile print pochette will enjoy the rep lica handbags from our online shop In addition you get all kinds of colors and designs to chooseWe provide all kinds of novel fashion Prada Bags Cheap Prada 2009 Handbags on the reasonable price the appealing discount with free shipping No tax! This black lambskin shoulder bag with gold-tone hardware has two top handles a patchwork design weaving detail with large rivets on the sides an internal zip pocket a designer embossed key ring a top zip to secure and is fully lined We are pr oud to provide you with the latest design from discount Prada Handbags one of them is now known to sell cheap designer handbags doIf you are planning to purchase a Prada Handbags Replica there is one method for you to save money without having to sacrifice your sense of fashion Prada Handbags This is possible via replica handbags If you are searching for an attachable Prada Handbags USA the best place to find one would be over the web There are many of online sites which sell designer han dbags for half their original prices With enough research online delicately and patiently you are surely going to find the one that is desirable for you and your personalityThe films just like some good advertisement that being the very good spokesmen to some commodities such as the one here is going to introduce I am not sure whether you are a fan of the movie Sex and the City but if you happen to be one of the many movie faddists you must have noted those sumptuous fashion accessorie s that appeared in it among which of course nancy Gonzalez replica handbags take an apparent position As I see it on one hand the Columbia based woman is a talented designer and on the other hand she is more alert of the fashion market trend as a new up and coming designer Even today she still spares no effort to design new exotic handbags Hereby I am happy to introduce your guys this crocodile and whipsnake blended cage toteAs a novel fashion handbag of 2010 fall winter season this nancy Gonzalez crocodile and whipsnake cage tote is indeed creative and surprising With violet crocodile flowers blossoming over a latticework formed of snakeskin this tote handbag doesnt look like virtual nancy Gonzalez carryalls which are known for exotic materials pretty colors and simple shapes while this one appears a little bit elegant in outlookThis new fashionable handbag from nancy Gonzalez shows superb craftsmanship Not to mention the black whipsnake grid over ivory fabric backi ng the clustered purple caiman fuscus crocodile appliquจฆs in flower petal shapes trimmed on bag bottom are very exquisite and therefore demanding for technique Still the structured shape and sumptuous material reveal its brand without reservation even though without obvious brand tag Well this shoulder straps attached designer bag is available at a price of $2 60000 With such an innovative luxurious bag in hand you would also be the party queen The top quality replica watches are reall y very good accessories and accompanies for many of common people to takeLiving in the present modern society people become more and more fashionable and stylish and they are quite willing to dress them up with some fashionable and classic stuff It is a worldwide phenomenon that women like to buy dresses make up stuffs handbags shoes and jewelry We spend a lot of time and money in purchasing these things With the advancement of the internet we get access to a variety of commodities wor ldwide Previously our shopping experience was limited to our local shops and when we travelled we made sure they put aside separate budget for shopping It is just not about shopping that we liked we prefer to shop luxurious items and it gives a sense of greater satisfaction for some strange reasons That is why we love purchasing designer replica handbags and designer dresses We spend excessive amounts of money on exclusive collection of designer goods and one such is designer handbag suc h as Louis Vuitton Gucci Chanel Hermes etc All these brands are highly pricy and we loved to flaunt around with these sumptuous looking handbags but for all functional purposes these handbags are no different from other handbags that do not come with these brand names on themA change in fashionable trends has been observed worldwide more and more women are opting for replica handbags rather than original branded handbags Courtesy of this change and also courtesy of the replica handbag s those are available in the market We are able to see how wasteful it is to spend a large sum of money on some of the commodities that we use The change in trend is for the reason that the quality of replica handbags that we get in the market People can hardly make the difference between authentic Louis Vuitton handbags and Louis Vuitton replica handbags Unless we tell others that what we are employing are Gucci replica handbags or Chanel replica handbags others will hardly be able to make outWe select the commodities that we use based on the design color choices and its ability to meet our needs When we are able to get all these with Chanel replica handbags or with Gucci replica handbags why should we spend several hundreds on expensive commodities that are no different from the cheaper editionsAnother reason why ladies have started preferring replica bags is that they are able to get more variety into their wardrobes by taking replica handbags with the amount of money th at the spend on a single designer handbag they can get several replica handbags that are inspired by designer brands Rather than enjoying using a single designer brand we can now enjoy using all top brand replica handbags that look and feel the same as the authentic handbags at the same time We can use a different handbag each day to fit for the outfit that we are taking on that dayAll these benefits make people prefer replica handbags nowadays Even the most affluent women have started ta king replica bags since they look exactly the same as the authentic handbags If you buy your replica handbags from a reliable store you do not have to purchase expensive designer handbags ever The top quality replica creations are really very good accessories and accompanies for the common people to get close to the luxury and fashionThree benchmarks have been discussed before and we will continue here to teach you more matters needing your attentionBenchmark 4 Accurate SpecificationsThe dealers might tell lies about all their specifications but what they present is meaningful to some extent If they claim their AAA+ replica handbag look 99% alike with identicals you will know clearly that theyre lying Or if they offer a very new or rare type of replica handbag in super quality or somewhat ridiculous limited collections of replica handbags theyre obviously not selling true high quality replica handbags (They are most likely AAA+ replicas sold at much higher prices)Read descriptions of different type of replicas available on the market and make a comparison between the description and the specifications mentioned by the dealerIf you have made up your mind to purchase from a certain dealer make sure that the handbag you are purchasing has the CORRECT specifications to avoid from being cheated For example if you are purchasing a high quality replica handbag pay special attention to the lining of the bag to see whether it is correct Once again most web sites who sell replicas will try to scam you one way or another They know that customers are usually embarrassed to call their credit card companies to let them know that they are buying a replica handbag and in most cases the credit card companies wont even be on the customers side since the handbag itself is counterfeit But if you want to protect your legal rights you have to take precautions against those dealersRead the rest of our articles for more information of the most common sc ams have already found and the REAL specifications of different types of replicasBenchmark 5 Reasonable PricesWhile saying reasonable prices we dont mean that they must be reasonably low The exact meaning is that they must be reasonably HIGHYou can not expect to buy a high quality handbag at a price lower than $100 That simply cant happen What they offer you is only a so-called high quality replica If they dont accept credit cards then you know for sure that is just a AAA replica tha t you can purchase for a price of $50-80$ elsewhereRead our article talking about the different types of replicas available and the average wholesale prices Then you will get a rough idea of the price of a certain replicaSummaryBenchmarks listed this article can not be separated from on each other It means you can not make sure of a bas simply because it passes 3 or 4 of the tests the more expensive the replica you wish to purchase the more tests it must passIf you are looking for a r eal high quality replica handbag make sure the company from which you are purchasing passes ALL the benchmarks Paying $80-$100 instead of $200-300 for a so-called exact replica handbag might make you dumb knowing that you have paid for a bag cost only $30-50 for elsewhere So dont lose the greater for the lessIn the end paying by credit card is the way to ensure they send the things out Sometimes saving a few cents means costing even more Till now we have introduced 5 benchmarks to iden tify good dealers and high quality replicas In short you will never be too carful when purchasing on line especially for a replica There are illegal dealers who might take advantage of your careless While once you master the tips of shopping online you can also save much moneyNowadays just like the extremely popular and fashionable replica watches there is also a very good market globally for the replica handbags Replica Handbags Reviews You have opportunity to do a good selection for your stunning style What do you know about replica handbags Nothingกญ It is a pity because all famous women have two or even ten replica bags in the wardrobe They are called fashion tokens and are sold with must-have fashion replica handbags ornaments These luxury replica handbags are of great worth and popularity for any lady irrespective whether she is a political leader or model of high level If you want to have replica handbag จC you must read more about the replica handbags reviews online and go to our web-site to a top quality handbag which has the same look as Louis Vuitton Miu Miu Balenciaga Dior Chloe Gucci or Prada masterpieces With these wonderful bags you can be en vogue and original lady every day Their main advantage except popular cornerstone is a price which is ten-times lower than for too pricy brand handbagsAlso these replica handbags are proper presents for any occasion Just imagine the eyes of your mother or sister who receives replica bags with al l labels จC they would be as fortunate as never before Top-quality copy designer realizes your dream to have Louis Vuitton which would be very similar to the original design How many times do you see famous and charming actresses showing off their recent fashionable ornaments for several thousand dollars And you can not sleep with a thought about that amazing Chloe bagDesigner replica handbags also named designer inspired handbags allow you to own the newest handbag looks for a fraction o f the price If a design is quite popular youre sure to find imitators cropping up everywhere These copies are available from discount retailers and online stores alikeNevertheless do pay particular attention to exactly what you are buying as many bags that claim to be designer replica may actually be poor replicas It is very imperative to choose a reliable retailer online It had better be the shops which major in the business of replica designer handbags With their praiseworthy after-s ell service and high quality finished products there is no need to worry more What you should do is only to enjoy your shopping and find the desirable handbags which best suits you If what you are looking for is a top quality handbag with some affordable price tags the top quality replica handbags will be your very good choice to realize your dreamThe well known fashion and luxury brand Leopard print never really goes out of style It always presents in a manner of stylish and fashion But when it comes back in style with power and right now is one of those times Every designer is showing leopard print right now and I for one love it I am a huge faddist of leopard print ornaments Give me a bag or shoe with a great animal print and I am a happy faddist I may not be as daring as Rihanna in her Dolce Gabbana get up but I am all about the ornaments (clearly)Mulberry longs to get on our radar with the Mulberry Lily Leopard Print Shoulder Bag This red suede shoulder bag high lights metallic red leopard print The problem is does it pass the testMy answer is kind-of I kind-of dig this bag and I kind-of dont As you know paired with an outfit like styled on Net A Porter it runs well A true red bag adds a presentation color to an outfit and having the slight however not overly gaudy leopard print is a handsome touch Making this Mulberry bag much larger would end up with the final commodity being too in-your-face The silver-tone hardware is the perfect selec tion and gold would certainly look tacky with this bag And the flexible chain and leather strap (very Chanel-esque) is a beautiful touchIn terms of Chanel those replica handbags resembles a Chanel bag quite a bit There is a fold-over flap with a twist lock fastening as well Im happy to see more leopard print and more versions of it We all expect the typical leopard print colors however red is a welcomed change No matter which kind of presentation it will offer and present to its loyal fans and lover its destined to be one of another charming presentation to enjoyTo those passionate big fans of the well known big brand designing company Burberry there is a good piece of news for them to hear about If you put this Burberry replica handbags among other designer bags you may hardly take a notice of it Actually neither its color is wonderful nor its design is unique Its like a small flower in the colorful garden not so showy but surely of its value to be taken notice of You may not like it at first sight however the more you look at it the more you like it Classical things are always eternalDone in nylon and leather its a medium quilted black and grey Check tote bag with patent leather trim The base is also done in patent leather The attractive part is the belted top with four belt loops and buckle giving an extravagant and fashionable look To be honest I dont like the Nylon part of the bag (I thought its a little bit tough however its accurately the uniqueness of the bag Nylon crafts a touch of softness and gentleness It is featured by two rolled leather handles and one detachable cross body strap which can be taken either in the hand or on the shoulder The outside is completed with black nickel hardwareWith an open top this designer bag shows a compartment of 6x 13 x 3/4 which is of ample space to hold your essential stuffs It also comes with an interior zip pocket and two patch pockets The whole interior is full of black nylon lining with a signature plaque on itThe whole design of the bag is simple and the color is also very classical At a price of $1395 I must say its elegance and practicality are really worthy it You can also offer yourself with a high replica instead! The top quality replica design can also offer you the very similar feeling and experience as the very original oneDifferent designs have different charms to catch certain group of people The characteristic features make those goods quite ch arming and appealing The soft texture always lures me in and totally reminds me of fall and winter And I am a girl who really loves fall and winter But then there is the problem with upkeep and cleaning Due to its texture and open pores suede both gets dirty and absorbs liquids rapidly and easily A darker suede color like brown is a good selection because it will not show wear or dirt as quickly as lighter suede colors And because I have a thing for chocolate (the food and color) this M iu Miu bag is calling my nameI seldom find myself drawn to chocolate brown bags however the Miu Miu Horn-Strap Suede Tote is worth a ganderI do like a deed chocolate brown color I just seldom find myself purchasing it And by rarely I mean close to never (my closet and bag collection is devoid of a deep brown) However I feel like a dark brown color would suit my collection and me well This Miu Miu Tote is a great choice for a slight equestrian touch with a autumn feel with a scholarly finishingThe bag is featured by a suede body with leather accents I really like that the leather touches are not tiny however stand out at all corners of thereplica handbags together with linear around the bags design The two leather handles are featured by buckles with adjustable length selections The chain strap is removable and luxe with a chain strap and horn refinement The entire feel fuses equestrian with a touch of military (khaki green cotton lining on the inside) I am digging the vibe of this bag If you are interested in this brand the wide range of options offer you a very good chance to pick and choose the one that desirable for youIn the contemporary modern society there are more and more people become fashion and luxury sensitive and they are quite willing to dress them up with some fashionable accessories The Chanel classical quilted replica handbags are true Parisian chic it just oozes class and elegance and no matter what the present trends are has a c lassical timeless design that has lived through many a fashion era Theres something about that soft stitched leather and gold metal chain that has created a symbolic style icon for women through the worldTherefore lets go back in time to when it first beganIn 1955 Chanel released the Classic Quilted bag with the shoulder strap THE bag that shook the fashion world It became so fashionable the first year she had to decline numerous requests for the reason that the lack of time to painsta kingly manufacture each one by her skillful artisans The bag is famous for in industry shorthand as the 255 after the month and year it was issuedChanels symbolic quilted fabric has a secret quilting pattern sewn at the back to keep the material strong This material is employed for clothing and ornaments alikeThroughout the key fashion decades the Chanel 255 handbag marvelously hasnt changed much Unlike other fashionable design houses that have changed their bag styles to appeal to the temporary whimsical needs of fashionable trends the Classic Chanel 255 has stood its ground In fact in 2005 the fashion house celebrated by re-issuing the classical just as it wasThe classical Chanel bag will never die The newest editions out this year of this classic bag are awe striking in lambskin and ostrich leather It can be undoubtedly the very beautiful accessory for the fashion and luxury sensitive people Nowadays there are more and more people become fashion and luxury sensitive and they are quite willing to dress themselves up with some famous and well known accessoriesPeople always say its difficult to define the world of Dolce Gabbana such a stunning fashion brand since its like a secret graden full of emotion convention culture and Mediterranean flavour Perhaps because this brand is named by the integration of Domenico Dolce and Stefano Gabbana D G bears the charm of diversification The two talented designers have made their Italian spirit into a flag which has spreaded world widely showing their emotional and chic style to all the peopleDrawing inspiration from the young people both of them are so appreciated by Hollywood stars Even all the well known rock music stars nowadays are willing to let them design clothes thereby there is no doubt they are chose to be the incontrovertible designing vanguards Take this Dolce Gabbana Vlada Clutch Bag as a good example have you even seen such a dazzling replica handbags before Sorry I must confess that I was shocked at first sightWith a fashionable tassel dangling from the bag body it is featured by a classic black clutch with allover colorful dizzy ornaments looking like the rhinestones Quite glam with a strong bohemian feeling but together with a little bit bold Whats more there is a detachable shoulder strap to be versatile I just can not wait to carry this wonderful clutch to take part in a fantastic partyกญOut of any question this clutch will be the very wond erful accompany for the owner to take to show off his or her distinctive stylish characters and tastesLV the world wide well known big designer goods manufacturing company has always its own p particular position among the peers of top quality fashion and designer companies The designer is Louis Vuitton and Louis Vuitton Handbags This designer is famous for his top quality high fashion replica handbags as well as other leather goods Louis Vuitton collections are luxury items stylish y et exquisite The handbag is only a part of a collection of many commodities this designer is proud to call their ownThe Louis Vuitton handbag is a work of art Each handbag is extraordinary in its design The company specializes in applying top quality leather and treating it so that it is soft and extravagant While you can find just about any type of handbag via this designer the styles colors and textures are of the highest quality They provide evening bags clutch bags all the way to luggage items of all sizes and shapes The Louis Vuitton handbag is just one of many selections the consumer hasBy far the most convenient approach to purchase a Louis Vuitton handbag is to find them on the Internet Surely they are often sold in top department stores and fashionable boutiques all over the world but for the convenience of shopping at home the web-site allows the best choice Also just about all goods can be found online while in a department store only the newest collectio ns may be available Visiting the web-site will give the clients many selections to choose from and the convenience of buying from homeIf a client is searching for high quality high fashion and style handbags checking out the Louis Vuitton Handbag line is a wonderful place to start Finding the just Louis Vuitton handbag among thousands to choose from will be hard however well worth the look This handbag will surely be the very charming creation and presentation the company offers to its l oyal addicts and fansThere is an increasing number of people nowadays would like to turn to the top quality replica goods when it comes to choose some presents or gifts to some one they measure One of the most stressful and overwhelming of situations is for a boy to think of the right present for their beloved The thought of picking out the right selection and ensuring that it is just the right kind is a daunting task Particularly so when most men havent ever picked a present for a girl b eforeThe right present is always going to be appreciated and that is the good case with Hermes Replica Handbags A little bit of home work on your part will enable you find the best of handbags There are several different scores of designer handbags that you can choose from Your beloved is surely going to love and enjoy the handbag that you get her that is best suited for her styleThe Hermes Replica Handbags gets you wonderful value for money All the money that you spend on it is going to be worthwhile very certainly You wont end up feeling as if you spent more than necessary on the handbag You will get it at the most attachable of costsThe moment you find the just handbag it is going to be excessively fruitful Find the style that you find your girl sporting the most Look out carefully for the material colors and the shapes The beginning is to choose the same kind of handbag that you have seen your girl application This will be a safe bet and she is bound to like itYo u can conduct your own bit of research online to find out the handbags that are attachable in this brand Studded with the right kind of information you will be able to get yourself the most strikingly outstanding present ever Online is your best bet as you dont have any salesperson trying to sway your determination It makes you to be able to get the right selectionYou will be able to get the most amazing of replica handbags at a really attachable cost Your beloved is going to love the ide a of the wonderful handbag and the love behind it This is the most fashionable present that anyone can receive from a famous handbag brandGo a step forward and wrap the present creatively and innovatively It is not only the gift that counts but even the way you go about gifting it Bring out the particular feeling and you will have one fortunate grateful girl on your hand A girl who will desire to cherish the thought of how you went out of your approach to get her a wonderful present! Th e top quality replica goods really offer some very wonderful chances for those fashion and luxury sensitive common people to have a good feast of fashion and luxury with an affordable investmentNowadays just the same as the fashionable luxury watches the famous and well known designer handbags have already become the tokens of the ladies personalities and social statuses Louis Vuitton replica handbags are the recent new designs from French fashion designers It is priced exorbitantly and a l ot of women still enjoy purchasing this even though the big price affected However not everybody may defray the louis vuitton replica handbags because for many its prices are even same to their every month earningsTo get the best this a lot of online retail shops act for 24 hours to display a gorgeous accumulation of louis vuitton replica handbags They hold the genuineness and acquire a fabricating action and character ways applied in acquiring the original French LV replication handbags These shops control you buy the bags at a really low price Many websites even get a fantastic affirm arrangement with Live chat character to solvent some interrogations you may must create your buy simpler They supply you condition of your order and affirm you in each process to create your shopping and buyer serve experience sleek and bother free Its so adjoining and heating that youd always like to apply their serves time and time again and get gratifiedVarious sites get a 30 day bring b ack or repay policy When a production is declared to get some fabricating defect these online style homes substitute the bought Louis Vuitton replicas with no cases These replica handbags are completely same to the original ones and fit character criteria arrange for genuine trade name Out of this they can be regarded as the very token and icon of the wearers personal tastes for some fashion and luxury things in the present fashion and luxury flooded worldNowadays an accessory or some ac company someone takes have being considered as the very token of the persons personality and tastes Have you ever thought of a handbag as a token of female power and authority Surely everyone is different so a purse for one person may mean something totally different and distinctive for another but lets look at handbags from a different perspectiveHave you ever noted that the press of England has spent time and effort speculating and commenting on ex-Prime Minister Margaret Thatchers handba g To quote The Times in June 1982 written by Julian Critchley Shetends to believe the worst of the Foreign and Commonwealth Office She cannot see an institution without hitting it with her handbagEven an arm sling doesnt deter Ms Thatcher from her handbag!Its apparent that the press equates Margaret Thatchers replica handbags with her presentation of power and the capability of imposing her will If you look closely you will find that her handbags closely resemble the Queen Mot hers handbags Is it because both of these robust ladies choose the same type of bag or is Ex-Prime Minister Thatcher deliberately imitating this female token of ultimate authority in her countryNegotiations are underway for the well known handbag to be positioned in a museum that houses Winston Churchills papers and historical documents from the War There is no indication that Mr Churchills wallet is stored in this well known collection however then again Margaret Thatcher was the first l ady to impose her robust presence (and pocketbook!) on 10 Downing Street! As a token of the wears power the design is really a wonderful creation for the people to choose from if they want to let something they take as the very token of their powerIn the present modern society there is a growing number of people become more and more fashion and luxury sensitive and conscious Nothing works better sometimes than a fresh perspective on fashion and we couldnt have one without the novel upcomi ng designers And since were only talking about visionary very gifted and excellent Katherine Kwei is one handbag designer you surely have to find out more about Her handbags will stun you!Inspired by the art of the Chinese knotting bag designer Katherine Kwei blends in her designs luxurious accentuates with vintage-inspired ones From the street wear to the fashionable stylish handbags Katherine Kwei is a promising and very gifted replica handbags artistBorn in Hong Kong and presently l iving and working in New York Katherine graduated the London College of Fashion where she received a MA in design and technology for ornaments And ornaments she did charming handbags with great designs are unbelievable detailingSince 2006 the moment when Katherine issued her label out on the market she becomes a more and more fashionable designer with handbags today very much appreciated More than familiar with fabrics and exquisite craftsmanship since before her label while working for Louis Vuitton as a PR representative Katherine Kwei reunites in her handbag collection everything she values most style sophistication sexiness attitude luxury and taste Because of all the attention in knotting choosing materials and giving each bag the best of her Katherine Kwei prices her bags from $645 to $1820 and they sellKatherine Kwei crafts her bags employing beautiful and quality fabrics containing water snake skin lambskin calfskin cotton canvas and in addition to these charming pearls semi-precious stones The wonderful details like the lining the mini-collection each bag comes together with (mini-key chains wallets or chains) these are all Kweis signature which makes her well known A top quality finely created creation could make the designer famous and well known this is the most robust statement of the designs amazing features and charactorsMany well known big designer handbags making companies would create some models particularly to cate r to the seasonal needs of their consumers The heat of summer we are attacked in the stuffs frivolous me Employed to match the fashionable also can line! For Womens underwear nor illicit fiddle charming Christian Dior handbags beautiful appealing and sexy exceptional design become the token of life quality exquisite romantic sweet AF bikini Underwear add female tender XuanShi extraordinary charm Seductive and clever stripe stylish feeling smug sexy breath hot passionate aglet of exceptional design have very good effect the current perfect tuck-up Sexy sweetness tender yellow color delicate and sweet phillips is full of sweet atmosphere Christian Dior replica handbags brings you a good mood the day fine clairvoyant feeling Cause small pants sweet and gentle sexy nifty qualitative give your skin great care Luxury is future more snobbish or more people Take care of consumers is more or less high-end customers only service This is all brand one m ust be crafted before the choice You can be as Hermes an alligators Birkin bag sell tens of thousands dollars still waiting on several shoppers demands chloe also As COACH the price of $3000 let common office worker and hand can spit We are targeting the consumption ethnicity In America we locking family income family the top 20% of other European brand the highest income may only 3% of the lock The chairman Lew Frankfort COACH explains the selection fake handbag for sale The Boston consulting company had a few years ago a well known survey the conclusion is the middle market is huge gradually watts is skeptical customer graduallyFor those not very rich customers upgrade and consumption trend of relegation more obvious For some they care about think very meaningful categoryConsumers may visit some particular shops purchasing them think deserve reflect the identity of the brand Contrary to Chloe handbags what they think the category customer is unimportant may buy pr ice goods in the supermarket chain Different season has different accessories to take for those stylish people If you are looking for a wonderful accessory that you can take in this heat summer the bag here is reviewed is really very good choice for you to takeJust as many prestigious watch making companies which come with some extremely long historical period times all over the world there are also many famous designer replica handbags making companies that also come with some long histor ical background Furla handbag was incepted in 1927 when founder Aldo Furlanetto started his travels across Europe as a trader in ornaments In the Seventies the torch was passed down to his children Giovanna Carlo and Paolo and they introduced the first Furla bag collection It was an instant achievement Headquartered in Bologna Italy Furla makes many categories of products containing handbags shoes small leather goods belts scarves and jewelry It has established itself as the suc cessful global ornaments brand known todayFurla collections are handcrafted in Italy and are famous for simple and elegant style Done in the finest leathers and materials the brand continues to invest in research and technology to assure constant creation in all its lines and categories Holding the tradition of a decades-long family heritage is a major priority for Furla and Aldos three grandsons now work in the company with Giovanna FurlanettoIn 2007 Furla appointed Paolo Fontanelli as Chief Executive Officer presiding at its Corporate office and 9 subsidiaries (USA France Spain UK Japan Hong KongChina Germany and Australia) This symbolized the first time corporate leadership was obtained outside the family It reflects the entrepreneurial spirit to invest in the growth and future achievement of the companyFor the women Furla offers a line of small sling bags with accessorized details on it making it fashionable and casual Another intriguing product in their coll ection is the Agata line which emphasizes on larger messenger bags and the Moccasins line provides a whole collection of leather shoes with studs and fine refinements Furla also crafts modern leather bags all of sizes and styles and even crafts a novel line of travel bags which bears class and exquisiteness For the delicate designing and crafting ideas of this excellent making brand there will be surely many more excellent goods will be presented by the companyIn the present modern societ y many people are becoming more and more fashionable with the company of many designer handbags on their shoulders Designer handbags are an investment however then again there are those shops that sell knock-offs and replica things Here are some tips on how to spot a replica designer handbag1 Always check the price tag If you are a true blue designer fanatic it is expected that you are aware with the regular prices of the original designer handbags Keep in mind that designer handbags do nt come cheap Therefore if you are at a store and the attendant provides you a designer handbag at a very cheap price then think twice before you decide on purchasing itIt is impossible for a designer handbag to boast a price tag at rock bottom level It can be discounted yet not that low A designer handbag cannot come that cheap A designer handbag sold at $40 or $50 is worth the suspicion2 Check the fabric The fabrics and materials employed to make knock-off designer handbags are of low quality The leather wont feel like leather at all it might feel like plastic rigid rather than being supple Additionally the inner fabric is not done in cotton instead it is made from something synthetic3 Zipper High quality zippers glide smoothly yet low quality zippers dont Most knock-offs use low quality zippers which is why it is quite difficult to zip it open or close There are also times when the zipper teeth are crooked which can result to a not so smooth glide4 Designe r handbags come in different styles If someone provides you a bag that is rather distinctive and doesnt look like the rest of the recent designs then dont fall for it If you think the style is incorrect or is distinctive then do not buy it Sellers of knock offs depend on their convincing power Therefore dont believe them that the distinguishing design of the bag is part of the limited edition line Doubt even more if you note other signs of it being a fake5 Logos Designer handbag logos are often curved in thick steel-like material or plates The plates are thick Plates employed in imitated designer replica handbags are thin and can be bent easily The curving is blurry and often misspelled Original designer handbags also have logos printed on the inner lining6 Charms and accents Some designer handbags have enchantments attached to the zipper handles Knock-offs may also have this detail yet take note of the material employed to create the charms Knock-off charms are us ually done in low quality materials and not as thick as those charms used in original designer handbagsIn addition to charms there are also handbag accentuates attached to the surface of the handbag These accents are attached with delicate care and are aligned as precisely as possible In the case of knock-offs these accents are poorly aligned and poorly set7 gucci ties Documents Original handbags come together with documents otherwise known as authenticity documentation These documents include in formation about the designer as well as handbag care instructions and possibly a warranty The documents serve as a certificate of authenticity Knock-offs dont have these or if ever these have this it is printed on inferior quality paper8 Store Designer handbags are presented in exclusive retailers Therefore if you are shopping somewhere else rather than the official retailer of that designer handbag then it wouldnt a shock if you meet with replicas fakes and knock-offs Therefore if yo u want to get a top quality designer handbag you must do enough homework yourself before you make up your final determination to purchase your admirable oneNowadays the designer handbags are being regarded as by an increasing amount of people the very wonderful accessories of the wearers Designer handbags with their distinctive yet elegant design and impressive quality of materials are a great approach to make a fashion statement But if you want to craft more impression with your selecti on of designer bags you need to purchase one of either five basic styles and follow the present style trends in a fashionable style blog You can find out more below how to make an impression with your original designer bagsFirstly you need to be aware that there is a vast range of styles available for designer handbags Unless you can afford to buy several of them you need to choose a style that is practical and multi-functional Anyhow you can purchase designer handbags according to how you intend to use it but still maintaining your sense of style These five style selections include the typical replica handbags purses clutches and designer tote bags However still handbags maintain to be the most reliable selection for stylish womenTrends come and go when it refers to the fashionable industry however when it comes to buying designer handbags it is best to opt for a classical style Therefore you are guaranteed of a design choice that has a long lasting charm The pr evious fashion trend on the bigger the better remains to be quite prevalent amongst ladies who purchase designer handbags nevertheless the trend for the new year is also leaning more towards those that combine style with functionRenowned names of designers maintain among the top ranks for the most coveted designer handbags in the market today No matter what these are the names that have been proven to deliver Just make sure though that you are purchasing original designer handbags Bew are of the imitated ones so you are getting the right commodity that is worth your money most particularly if you are planning to buy one online To be sure you will be getting original designer handbags from online stores make sure the site is reputableAs a fashionable statement what these original designer handbags really bring into the table is the ability to display your own personal style via your choice of handbag replica bags There are far more color selections available - from the classical bla ck and white to bolder color schemes such as blue or red are emerging Therefore these designer fashion bags make a woman to look trendy stylish corporate regal or just about any kind of looking youd like to pair it withFor example this years handbag collection provide a wide range of looks whether you are out on a casual tour of the city or want to don something classical and elegant From the shapes colors and sizes - you can take your own pick to fit for your mood or accentuate your fashionable sideThe designer handbags you choose will surely be your very token of your fashion tastes you personalities and your mood For this the wonderful models can really be your very good item to show off yourselfLV as a very distinguishing big fashion and luxury brand has obtained its reputation and position among its loyal fans all over the world Louis Vuitton Handbags best quality replica Louis Vuitton Handbags attachable Louis Vuitton Handbags for men and women on sale and wholesale We have more than six years experience of replica products We sell replica handbags of Louis Vuitton Chanel Fendi Gucci hermes and many more designers We are specialized in wholesale and Retail Designer Replica handbags Replica Louis Vuitton (LV) Handbags Luggage Wallets purses Watches BeltsThere is a wide range of designers in handbags but one that really stands out particularly is Louis Vuitton These are the most elegant handbags and made to perfection You can als o purchase the Louis Vuitton Replica Handbags that are attachable to one and allThere is a sea of reasons why women want this specific brand in their closet It is one chance to be able to accentuate your handbag that is the very best in class You will love the popularity that this specific brand enjoys This brand has remained right on top for more than ten yearsWherever you go in the world you will be able to find this brand easily The novel age Louis Vuitton Replica Handbags come togeth er with the same kind of solid looking and tough material that this brand is well known for When you buy it you will certainly get for yourself the best of styles and designsThe brand has several different versions of handbags that one can choose from There are a handsome array of shoulder bags clutches and handbags The brand crafts unisex handbags which can be used by men and women This makes them the perfect creations to take along to work with youThe best thing about this brand is th at great attention goes in manufacturing them This means that when you purchase them you get the best of materials This enables them last for a long long time They have never failed to entertain their customers over the years that they have been operational Actually the never ending growing list of entertained customers goes on to prove how very popular they actually are These replica handbags are known to last for ten years or more as long as you have bought them The thing about this br and is that fads may come and go however these handbags continue to maintain steadfast fashion symbolic statements They stand for the most contemporary stylish of fashion and exude loads of style and panacheThey have this amazing aura about them that no other handbag can ever have The smell that these handbags exude is extraordinary based on the leather that they are done in Everything about them is particular right from the interior lining the hardware employed to the outside leather Th is is one handsome handbags give on your arm to be a head turner When you have a Louis Vuitton on your arm you need not say anything since it will go on to convey all the right things about you The item on your shoulder will surely and undoubtedly be your very good and perfect accessory and accompany for you wherever you goThe top quality replica goods nowadays have a very good market all over the world in the filed of fashion and luxury In the modern age if you choose to purchase a bag from the shop or a replica designer handbags are now more of an attachable fashion in life than ever before Designer handbags are now within even your reach for the extremely attachable price tagsReplica designer handbags are exact or near exact imitations of the original items but probably made with cheaper material and workmanship Replica designer handbags are low and go well with womens apparelsDesigner handbags are not really that difficult to find on the net and you can have the choice of the whole range of any replica handbags you like nevertheless some replica handbags are the some of the best there are availableReplica designer handbags are often half or three quarters of the price of the authentic or even less meaning many shoppers will happily purchase a fake These amazing designer handbags come in every color you could probably imagine from bright green to eggplant and everything in betweenDesigner handbags are crafted to many last years and they get better and time goes on Designer handbags are timeless assets they are pure luxury and make any outfit no matter how drab it is look a million dollars There are even ladies who claim to be addicted to designer handbagsHandbags and purses are big business nowadays Handbags at Replica are done in the real materials and are not just replica plastic imitations that can be noted as such from a distance Handbags are just like any other wardrobe goods they are meant to flatter your figure and improve y our looking Handbags have their own places in a womens closetDesigner handbags are done in a wide range of good quality materials Designer handbags are designed to make your life convenient while fashionable and they certainly do that Designer handbags do have many different applications however most of the designer handbags on the market are not meant to carry much and are strictly meant as a status tokenDesigner handbags have started a huhr path into the jungle of fashionable indust ry which is a place where many ladies easily get caught by the purse strings Designer handbags are a must have ornament if you want to add some different style to your looking this fallDesigner bags are a great approach to make a fashion statement Designer-inspired bags also named as designer replica handbags allow you to own the newest designer handbag looks for a fraction of the priceReplica handbags are stunning for events such as parties special dinner occasions formal balls prom s weddings ceremonies etc Replica designer handbags run anywhere from 50 to 75 percent off the original brand name prices Undoubtedly the fashion trend of replica designer handbags will continue in the days that coming for the ubiquitous popularity among the common consumersIn the large group of the fashion and luxury in the present fashion and luxury field Fendi is a well known Italian design house that crafts ornaments and apparel Fendi is an Italian fashion house Fendi is famous for crafting handbags however it also manufactures colognes furs gloves watches clothing glasses and many other types of ornamentsFendi was founded in 1925 and is still a developing company in 2009Interior of Fendi boutique on Rodeo Drive in Beverly Hills CaliforniaFendi launched in 1925 as a small handbag and fur shop in Via del Plebiscito in Italy by a married couple named Edoardo and Adele Fendi The shop immediately does well due to the quality of workmanship In 1932 the Fendis open ed another shop and the Fendi name spreads In 1946 the Fendis five daughters began working for their parents company The sisters met Karl Lagerfeld and hired him as a designer for Fendi Under the hands of Karl Lagerfeld the double F that is the token of the brand Fendi is born Fendis first clothing line is released in 1977 and advanced in 1984 In 1985 the National Gallery of Modern Art in Rome holds a 60th anniversary event for Fendi and the first Fendi perfume is marketedFendi fro m 1990 to 2010In 1997 the classical Fendi baguette bag was released and quickly becomes a cult object In 2005 the Spy Bag is issued and in 2006 the B Fendi Bag is marketed Both replica handbags are rapidly successful Fendi then teamed up with Prada and the LVMH Group Flagship stores in London and Paris opened 2005 marked Fendis 80th anniversary To celebrate Fendi opens the largest Fendi store in the world in Rome In 2009 Fendi had 160 boutiques in 25 countries in the world Fendi commodities are most easily accepted by the double F brand logo and superb craftsmanshipYou will never disappointed by the excellent brand since it always stands at the cutting edge of the fashion and luxuryHermes a well known big brand of fashion and luxury is not only famous for its watches but also famous for its finely designs and crafted handbags The brand of Hermes has long been in the market and is the essence of quality high fashion and extreme luxury All of these charac ters are what make their handbags excessively popular Even though there are several different kinds of replica handbags and brands around Hermes maintains in the forefront because of these features It is the brand where experienced craftsmen painstakingly continue to work at their crafts and bring about the most excellent of handbags The materials that are employed in its making are the most exotic and amazingThe handbags that you get from Hermes are priced hefty since it takes the crafts men such a great amount of time to be able to put them together All of these designs are painstakingly crafted by hand The Hermes replica handbags come to the buyers at an excessively attachable priceYou should have a classical Hermes Birkin in your wardrobe This is a handbag that women love This is the handbag that was designed particularly by the prestigious actor Jane Birkin This was done with the help of the president of Hermes Company Every woman always desires to have one of these handbags in their wardrobes This is the kind of handbag that comes in different styles and designs They come in different colors as wellThe next handbag that you should have in your substantial wardrobe is the Grace Kelly inspired one This handbag Kelly Hermes was first released in the year 1930 It has been a handbag that has always been in vogue and excessively lovedThe next selection is to get the contemporary modern handbags that are there in the Hermes brand These are the most styl ish and wonderful of designs from the house of Hermes You are bound to fall in love with the new age styles and models that make for such a finely addition into your wardrobe This brand has always got the most amazing of handbags Purchase the Hermes replica handbags and add to your rich collection of the most stunningly modern handbagsLearn more about Hermes replica handbags Stop by Jacky Grishans site where you can find out all about Hermes replica bags and what it can really offer to you The top quality Hermes replica handbags can also just as the very original one be the very good accompanies for many people to take to taste the wonderful luxury and fashion at the same timeIn the current designer handbag market throughout out the world there are many replica designer handbags are being presented and flood the whole market When you are shopping for designer handbags you have to be cautious and take enough care about replicas being shown to you You need not panic about De signer Handbag Exact Replicas since there are many methods to spot the difference Relying on the copycat who is making exact imitations of the authentic ones it can be somewhat hard but not impossible to spot that replica Often times these exact replicas are just that จC exact Never mind you can have some clues or the other to identify a replicaPlace of PurchaseThe replica handbags exact replica copies can often be discovered by paying attention to where it is being sold If it is a w eb site that is not the brands virtually site you are possibly looking at a site carrying some top quality designer handbag exact replica items And when on these sites it is always considered good practice to read through all of the fine prints They do legally have to offer the information that those purses are indeed not the original thingsAnother place where you can find designer handbag exact copies is on the streets of big cities like New York Often times street vendors will provide these imitations for a fraction of the price of the authentic deal And while this can be an appealing option sometimes making a transaction for designer handbag exact imitations can be one that is against the law You must realize that the original designers will never sell their commodities on the streetsWhy Get a ReplicaMany women will purchase the replica with the belief that no one will really be able to notice the difference merely by looking at their handbags While some people cons ider this being cheap others consider it being smart For those people who cant really afford $1200 to spend on an original purse one that looks exactly the same for $120 sounds a lot betterThere is an increasing popularity among teens to have designer handbags Many parents are not willing to trust their young daughters with these designer handbags and not many parents would blame them So rather than purchasing an expensive purse for their daughter they will purchase designer handbag exac t replica goods and the girl is normally just as happyTherefore so as to prevent yourself from falling into the trap of designer handbag exact replica goods you just need to make use of some simple precautions and pay attention to the fine print If you are shopping for the replica itself you are now aware where to get it at dirt cheap price Anyhow with enough caution and be careful when you are going to purchase a top quality replica designer handbags you will surely buy the admirable on e that meets your personal needsThe extremely prestigious and famous big luxury brand LV has presented quite a large sum of wonderful designs into its designer and luxury stuffs collections Among the wide range of Louis Vuitton handbags from its refreshing Fall/Winter 2010 collection the refreshing nice looking Speedy gave me a deep impressionWhen Louis Vuitton released the Speedy in 1930 it was crafted to meet the demands of a new era of ever-accelerating travel This was why it had orig inally been named as the Express จC quickly earning the name Speedy as long as its shape had been further streamlinedEighty years on in a world thats even speedier where communication is quick and images can circumnavigate the glove at the stroke of a key dont we deserve the right to take a moment จC event if its only a fashionable moment จC to enjoy the luxury of quality and craftsmanshipNow the classical and timeless Speedy has been reinterpreted for Fall/Winter 2010-2011 flattened and stretched from east to west given a novel flap and top handle reincarnated as a doctors bag and clutch The Speedys materials have been reconsidered too The Monogram has been flocked and sequined woven in metallic threads remade in Cloquจฆ and in guipure lace over duchess satin The Damier pattern has been recreated in fox shaved goat and handpainted crocodile And in its simplest form fake gucci the Speedy has been polished in waxed calf and reconfigured as a doctors replica handbags in grain y supply calfskinIf you are a passionate and thrilling fan of LV designer handbags the new presentation this time from the big figure would undoubtedly cater to your personal needs very impressivelyIn the present modern society many people have certain accessories to take on different occasions and seasons To be honest I particularly like refreshing spring season with beautiful and nice days that are always shining Enjoying these days will make me feel active and energetic Whats more nice days can surely keep me a good mood While there still needs one must-have ornament to complete a fresh and fashionable handbag The newly introduced Longchamp Toile De Jouy Bags with elegant printing is such a chic oneFor the Spring/Summer collection Longchamp is proud to release fun and whimsical Toile De Jouy collection in print canvas To be honest the styles colors and printings of these refreshing replica handbags always appeal me deeplyAs everybody knows one of the hot topi cs in handbag industry last season is floral theme The most symbolic one must be the Valentino handbags While this time printing becomes a very fashionable element this season Set in a French countryside youll note the many uses and surprises of Longchamps bags if you look closelyThe printing is originated from a small village in France which was called as Jouy-en-Josas in the late 18th century It is featured by printed complicated monochromatic patterns on white cloth The most common colors are black red and blue The Toile de Jouy patterns normally depicts a scene which is clearly expressed in the refreshing models such as the young boy and girl having picnic in the forest (the black one) or the bucolic juvenile (the blue and red ones)I fall in love with these three bags when I look at them at the first sight They look like beautiful and tranquil landscapes I always have a dream going back to nature and finely enjoying the hard-won peace without any anxiety and nois es These bags just give me an appealing rural travelling and then I can relax as much as possible The bags offer the passionate lovers and collectors the very good chance to pick and choose the one that meet their personal needs finelyIn different seasons people need different kinds of accessories to dress them up to show off their personalities The Italian company specialized in beautiful leather goods Tods has just comes up with its newest spring summer 2010 collection After almost o ne hundred years of crafting beautiful Italian shoes and handbags the fashionable label has become a famous name in the fashion industryTods womens spring summer 2010 collection contains the newest creation related to shoes bags and accessories these last ones containing sunglasses belts wallets jewels and key holdersWith just one trip into Tods universe any woman might find exactly what shes searching for exquisite commodities beautifully crafted replica handbags the right pieces of ornaments while enjoying the feminine thrill of spending time into a beautiful boutiqueThe handbag collection contained in the spring/summer line reiterates some symbolic bags Tods is famed for the D bag the D-Bag Bauletto the G bag as well as G-Bag BaulettoThe D bag comes in multiple versions like the beige leather one featuring rolled top handles a removable shoulder strap and a handsome golden lock closure which also comes in white The G-Bag on the other side its easy to re cognize because of its python skin differently colored (blue white and gray)With metallic buckles double handles and a removable shoulder strap the G-bag also is designed within a more colored youthful fabric a purple coated fabric bag with leather trims and canvas shoulder straps baby which are also removableWhen it refers to shoes Tods surely has something to say this seasonThe shoe collection devoted to women is beautiful incredibly well created in simple yet powerful designs and featuring only good quality Italian leather stuffs In bright colors the shoes look comfortable and casual yet still holding the feminine aspect any Tods design deserves All in all these goods are really very good accompanies and accessories for many fashion and luxury sensitive peopleD and G as a leading fashion and luxury brand in the whole field of fashionable and luxurious items always offers its the most excellent creations to its loyal fans and addicts In the autumn and winter of 20 09 D G issued a series of Coach Bags exquisite and elegant It draws the fashion and refreshing image of this season by its high-quality leather material Coach Maggie Bags are the more fashionable class among them In this season Coach Shoulder Bags totally displays the character and taste of this season series The Coach Leather Woven Zip Satche adorning with metallic buckles brings out the best in each other with the clear and animated design detailsThe very fashionable Coach wallets L egacy deducts are more finely brilliance for the Coach Shoulder Bags of this season encountering the womens yearn towards reminiscent leather The brand-new design contains the emerald Coach Zip Sathel and the new appealing workกชCoach Flap Hobo Besides it also provides many fabric material and usable buckles The Coach Shoulder Bags crafted wholeheartedly by Kraff and designer Phillip Lim opens out the refreshing design direction of Coach Brand sharply The Coach Classic Suede Trench with hrmonious color and Coach Short City Leather Trench with appealing style display designers careful ad delicate idea Now we can sell the cheap and good coach shoulder bagsCoach Maggie series prepares the sexy and lure D G Handbags in this season for fashionable ladies and girls which thoroughly show the character and taste of this season The Coach maggie bags fitting with the metallic buckles underlines each other with the bright and vivid design details And the Tote with the exceptional des ign and urban attractive offers the silver black leather and the mauve puce patent leather for people to make the choice Currently shopping on the internet is the Quick and easy way for most busiers If you are going to purchase the coach maggie bags here many beautiful and top-quality Coach maggie bags are being sold only no more than the retail price Compared with the original expensive fashion and luxury stuffs of this brand the replica designer replica handbags do offer the very wonderf ul alternatives to most of common fans and loversFrankly I hold all the time a special favor towards something that is designed with some figures or images of beautiful flowers Out of this at my first sight on the Valentino Bow Satin Clutch I thought its a pretty flower surely a clothing flower But take a closer look at it I stunningly found that its a devoted and uniquely crafted evening bag To be frank I am familiar with various kinds of evening handbags and I even have a particular taste of fashionable designer handbags but no one has took my eyes so much Its too stylish and fashionable You will not worry that others will take the same clutch as yours at the same party The appealing bow evening clutch is created out of the bright red satin Red always means passion vigor and liveliness as well as femininity With the big bow as the major design this evening clutch is fastened with a silver-tone zip Open the nifty zip inside is also red lining and it has a designe r label on interior Be measure with 10 / 26cm W x 5 / 13cm H x 1 / 2cm D Its a typical evening clutch Even though it seems very simple its exquisitely designed Both simple and complex its really the most beautiful and charming flower replica handbags during different kinds of handbags Either vigorous young girls or mature and ladies are proper for this Bow Satin Clutch Carry the charming flower handbag with you to display your unique fashionable taste With a price of ก๊50385 you h ave no reason to be hesitant As far as I am is concerned I do hold a special favor towards this charming glamorous handbag Hope you also hold the same feeling with meNo matter in which period of the time ladies are always closely and intimately connected with the fashion and luxury of the time Women and fashion have been synonymous for centuries Not only are women crazy about elite fashionable clothing however even accessories and designer handbags are a part and parcel of their lavish wardrobes Womens fashion handbag inspirations are derived from exceptional and unique designs elaborate designer craftsmanship luxurious Napa leathers and exotic furs and skinsIf you are really a true faddist you will at the turn of the season be lusting madly over an amazing new handbag that is a must have for the wardrobe Whether it is the clutch bag rectangular or antique looking a black patent leather handbag or a metallic purse to be taken on your shoulder or tossed into the cro ok of your elbow a good designer purse will do some gorgeous wonders for your personalityWe are constantly seeing women fall prey to the newest fashionable trends in designer handbags that contain Gucci Louis Vuitton Chanel and the likes Extraordinary and stylish these designer handbags and ornaments maintain an extension of a womens personality A Chanel woman is all about class elegance and refinement majorly black and white with a touch of color every now and again For bolder design s blended with elegance Italian designer handbags from Fendi or Armani are more suited If you are undeniably fashionable with an eye for unique detail Donald J Pliner or Luella Bartley would be an ideal optionThe many designer handbags that are available now serve more than just as an ornament They are more of a fashionable and stylish statement A handbag is no longer seen as simply a carry-on understated ornament whose basic purpose is to hold make-up and few dollars For the 21st cent ury lady it holds something far more valuable her confidence and poise and that surely deserves the very bestWomen of all ages are crazy on having and owning as many designer handbags as they can not only to fit for their outfits but to suit their lifestyles as well Whether it is a leather briefcase for the corporate lady a beaded evening ladies purse for the opera goer or a laptop bag for the woman on the go there is an exceptional handbag for everyone Soft supple leather satin or si lk designer replica handbags created by the most elaborate artisans add grace and panache to a woman and turn heads instantlySurely an exquisite designer handbag is a ladys best friend! For best online shopping for ladies designer handbags try The wearer of the handbag will surely become the very center of the eyes no matter wherever she goes all the timeCompared with many other big fashionable and well known handbag manufacturers Marni replica handbags are just a very young star in the w hole filed with an Italian fashion label The company was established by Consuelo Castiglioni in 1994 He has always considered as the excellent designer of the company Marni has recently risen to excellence as women have turned away from overtly sexy clothing to designs focusing on color print and shape The fashion line started in 1994 when Castiglioni became famous for her contributions to the design of fur coming from her husbands family fur business At that moment fur was at its most notorious and typically crafted in an old-fashioned manner but Castiglioni instead treated it as a normal fabric to make modern wearable clothing Her fashion line which is named after her sister Marni grew as her consumers needed something to wear under or with their furToday the company issues a full array of ready-to-wear clothing handbags jewelry and eyewear Marni has in recent days changed from a well-kept secret among like-minded aesthetes to a label followed for its own sake Jenna Lyons senior vice president of womens design for JCrew attributes Marnis rise to the post-Tom Ford era saying that women are lately being bold through color print and shape other than via overt sex appeal and are dressing more for other women than for men For Fall 2007 Marni created its first line of mens clothing and caused a minor splash by covering leggings as standalone bottoms for menCastiglioni who has always been the labels chief designer is responsible for Marnis ae sthetic of European-inflected bohemianism Other descriptors that have been employed to Marni designs include quirky feminine off-beat and funkyEarly design characters contained idiosyncratic prints and vintage-inspired shapes and fabrics Marni has maintained these factors but has become more streamlined Other Marni hallmarks contain juxtapositions of texture colorblocking a palette focused on gray beige and blue in which bright colors are interspersed and unusual shapes s uch as bell hemlines gathering asymmetry and large volumes Generally Marnis womens clothing resonate more with female consumers than with men who do not find the clothes sexyEven though the brand is just a newcomer in the whole filed compared with its counterparts the wonderful creations have already displayed the brands capability of wonderful handbagsIn the whole filed of luxury and designer handbags crafting there are quite a lot of famous and also international well recognized bi g brands Comparing with the Louis Vuitton Chanel Gucci Dolce and Gabbana is a relatively young name in the whole fashion industry Nonetheless it has enjoyed great renown during its short time Their founders Demonico Dolce and Stefano Gabbana are known for making stars look like stars A lot of social celebrities such as Isabella Rossellini Demi Moore Nicole Kidman and Madonna are their consumers for their sexy stylesDemonico Dolce and Stefano Gabbana are partners both in life and business The two Italians together combined their talents in 1982 In October 1985 they first released the hallmark Dolce Gabbana on the occasion of the fashion show at the Milano Collezioni and then in 1986 they had first self-produced collection and first fashion show real woman From that on Dolce Gabbana expanded and their clothes appeared in cities all over the world such as Tokyo New York 1980s for Dolce Gabbna is an era as when the flood gated openedThe event promoting it to the top of fashion world was that in 1993 Dolce Gabbana designed 1500 consumers for Madonnas world tour of The Girlie Show In the same year Dolce Gabbana Parfum fragrance was awarded the global prize as the best feminine fragrance of the year by the Perfume Academy which offered them even more recognition than they expected And then in 1996 for the first time the French Oscar des Parfums Award was given to an Italian fragrance Dolce Gabbana Pour HommeThroughout the late 1990s and early 2000s the designers kept their focus on fun sexy clothes for men and women featuring animal prints vibrant colors high-tech and experimental fabrics and innerwear-inspired creations In 2000 Dolce Gabbana and Madonna cooperated once again together for a successful event to celebrate Madonnas newest album Music the designers have crafted not only her wardrobe but also a total environment transforming New Yorks legendary Roseland Ballroom and Londons Brixton Academy i n a cyberranchToday even though it is a pity that they cannot continue their legendary love their business Dolce Gabanna has achieved noteworthy achievement in fashion world New stars in the luxury designer replica handbags crafting will surely offer many wonderfully crafted model and designs in the coming daysThe prestigious designer handbag designer Loewe has involved in the bag making and designing industry for more than two centuries since the very establishment The story of Loewe handbags go back to 1846 with the founding of a skin workshop on Lobo street (later Echegaray Street) in central Madrid In 1872 Enrique Roessberg Loewe a German craftsman arrived in Madrid and became intimately associated with the leather shop Twenty years later in 1892 E Loewe was quite common in the streets of Madrid with a large poster staking his claim and marking an entire time It was then that the firm began to become famous among the general publicIn 1905 when Enrique Loewe Hilton was at the head of the house of Loewe(cheap Loewe handbags ) King Alfonso XII gave the family business the title of Supplier to the Royal House Five years later in 1910 Loewe founded its first store in Barcelona It was not until 1923 that Loewe began to open other stores in the capital a process that started with the opening of an establishment at 7 Barquillo street In 1934 Enrique Loewe Knappe presided at the company There followed years of expansion with successive store openi ngs containing the one at 8 Gran Vจชa Madrid in 1939 This property maintains in the traditional style todayIn 1945 the designer Pจฆrez de Rozas crafted designs of bags in boxcalf which soon became the brands symbolic product In 1959 Loewe opened a shop in Serrano street in Madrid which thoroughly altered the stereotype of luxury items In 1963 Loewe began its international expansion opening a store in LondonIn the 70s Loewe crafted a stylish prจบt-a-porter womens line and designed its first handkerchiefs That same year Vincent Sailing crafted the classical Loewe monogram recognizable to this day The brands first scent was introduced in 1972 under the name L Loewe The following year Loewe founded its first store in Japan beginning its strong expansion in AsiaIn 1974 the Ante-Gold Collection showed designed by Dario Rossi and marking a new period The following year the scent Loewe Loewe pour homme was introduced which quickly became the market leader In 1979 the Napa collection released designed by Renzo Zengiaro and the old concept of an armed replica handbags were replaced by a bag nearly without structure In 1985 the scent Air Loewe was introduced which became a market leader and even today maintains one of the most fashionable in the Spanish market In 1986 the first Loewe Man store was opened in Serrano street in MadridIn 1987 Loewe reached an agreement with the luxury commodities group LVMH to strengthen the international expansion of the f irm Also this year the scent Esencia de Loewe was issued In 1988 the Loewe Foundation was introduced This foundation led by Enrique Loewe set up an annual International Poetry Prize In 1996 Loewe celebrated its 150th anniversary on the same date as the previous purchasing by the LVMH(Louis Vuitton Handbags) group The well known big brand never ceases to the production and presentation of wonderful models to its loyal fans and collectors as the time goes byNowadays the replica goods n o matter they are replica watches or replica bags all of them have some very good markets in the whole world of fashion and luxury This truly desirable brand has been made well known with the GG logo (Guccio Guccis initials) on all its luxury designer products Also the bamboo-handle handbag crafted by Guccio Gucci is still being used todayStylish and Impressive RangesThe vast ranges of Gucci purses are fashionable and impressive Just to mention a few popular Gucci fashion ranges like the Babouska Britt Charlotte The Duchess Hysteria Jackie Duchessa Hobo Queen Joy Boston Indy Moon Princy and Pelham to contemplate buyingStylish Tote Bags and Messenger BagsFor ladies who prefer a large bag the tote is a perfect option A few Gucci ranges to choose from are Jolicoeur Shopper Bag Mini Tote Brit Tote Brit Shopper Hysteria Tote Messenger Diaper Sukey Jolie Messenger Bag Waist Bag with a vast range of colors to choose fromFor the man in your life you can pick and choose from Mens Wallets and Messenger Bags There are a large amount of styles and colour choices availableMatching Wallets Totes and HandbagsTo add even more pleasure to the luxury replica handbags mix you can choose a fitting wallet and tote bag I personally love to have fitting luxury designer goods However ladies if you prefer to have different styles and colors let your imagination be your guide There are no hard and fast principlesMaterials and FinishesThe choice of the cr ystal finishing on some of the Top Replica Handbags and tote bags ranges is one of my favorite looking With all the Gucci flair materials such as Guccissima leather quality supple leather Gucci web jacquard fabric accentuated with leather trim and silver toned Gucci clasps or light gold hardware and the signature Gucci logo plate makes having just one Gucci product very admirableFor women who love Gucci fashion visiting the very fashionable Gucci Outlet in your city or the Gucci website ca n be an amazing and overwhelming experience causing you to wanderจC How do you choose from all these stunning styles and colors Well different people have different personal tastes Therefore different people will make different kind of choices that cater to their personal tastesIts not quite strange to see many world-wide well known big brands are famous not only for one single goods creations and presentations Burberry is just a very good example Burberry maker of the classic trench co at and plaid scarf has changed itself into one of the hottest brands in fashion today manufacturing Burberry replica handbags The Burberry Handbag is a mainstay of high fashion therefore much so many companies have started crafting replica Burberry handbagsBurberry was established in 1856 by 21 year old Thomas Burberry an apprentice to a country draper in England He began by opening an outfitters shop Originally known as an outdoor wear maker Burberry created Gabardine which is a breatha ble waterproof fabric that is done in waterproofing the yarn prior to weaving This was patented in 1888 Most of the authentic line was directed towards outerwear and military uniforms In 1901 the familiar Burberry Equestrian Knight was advanced and registered as a hallmark In the 1920s the Burberry Check which had been used as a lining for their trench coat was trademarked It has since become synonymous with Burberry These distinguishing trench coats have been seen in movies For instance Humphrey Bogart took one in Casablanca Peter Sellers in the Pink Panther films and Audrey Hepburn in Breakfast at Tiffanys And this is how the burberry handbag and replica burberry handbags craze iniatedThe Burberry handbag entered the scene around strong about 1999 when the appointment of Italian designed Robert Menchetti to the division renewed the brands popularity Before this it was slumping due to a very conservative image and an Asian recession which had always been a stronghold fo r the company However soon Burberry Handbags will be seen worldwide Such noticeable as David Beckham Tamara Beckwith and Spice Girl Victoria Adams (now Beckham) fully embraced the new method together with Prince William and Kate Moss It looks as if the Burberry handbag is finally among the elite chic of the fashion worldA few of the more noticeable Burberry handbags styles containThe Ultra-chic Burberry Blue Check handbag is compact lightweight and ideal for todays stylish woman Appe aling blue white ivory tan and black cover vinyl-coated canvas in the familiar Burberry Check is accentuated with tan leather trim Full-length zippered top opens to reveal a canvas lined interior Fitting tan leather strap fits comfortably on the shoulder Blue Check handbag is 10-1/4 inches wide 4-3/4 inches high and 1-3/4 inches deep Shoulder strap is 26-inches long This handbag normally sells for roughly 450 dollars A replica burberry handbag of the same style will cost you about 100 d ollars With just a small proportion of the original expensive price tag of the authentic one you can get a fine alternative of the original one as you desire to haveThe potential consumers of many luxury and stylish handbags are in the present modern society are undoubtedly the ladies since nearly all women love to be able to show off the best of handbags on their armsThe right kind of Louis Vuitton Replica Handbags is greatly connected with style and fashion There are ladies who actuall y consider their handbags to be an extension of their lives They tend to have everything that they need in it lots of times a whole lot of personal stuffs If a woman allows you a glance into their Louis Vuitton replica handbags then you are sure surely privileged It is not everyone who gets to see what a lady is carrying inside her handbagDifferent kinds of handbags are crafted for different kinds of purposes These are to either go to work go to the countryside over the weekend go out s hopping or go to an extraordinary party in the late evening Every occasion and celebration deserves and demands a different kind of handbag for sure Each locate that you go to needs a different requirement for a handbagYou will find several different versions that are there from hobos totes messenger handbags clutches satchels and duffels Many of designers put together handbags that are the very best in style design and the employment of exotic materials They employ the widest of colo r spectrums too There are materials that differ from leather to even something as simple as canvas A handbag is one thing you cannot leave at home without The application that you are going to put the bag to will decide its size You can use the smallest of clutches for the bare ornaments or you can use something as big as the messenger handbag that can conveniently hold your laptop as wellDesigners are always designing the newest of fashionable handbags every new season There are girls and ladies who vie to have the best of designer handbags in their wardrobes The most excellent of designs are there online at the most down to earth pricesGetting a very wonderful creation with just a very affordable price after a long run you will find that you just did a very profitable investmentIn the present modern society there are many people would like to dress themselves with something luxury and stylish elegant and fashionable Those who want to get the celebrity look style a nd elegant attitude but cant afford it will surely look for a budget friendly alternative One such alternative would be replica goods Even though there are many stores that sell low grade celebrity look alikes the story differs when it refers to shoes and handbags and that is why replica handbags have mountained up with fame from recent years Replica handbags are one such solution as it is low priced attachable and exactly what those with a fashion budget search forReplica handbags are cr afted particularly for those who want the celebrity look and the chance to be able to display a branded handbag but at a reasonable cost Those who carry replica handbags are more than just satisfied they feel stylish and elegant These days the brand of handbags one carries is of great importance to ones feature it displays class style and personality Not everyone can figure out if replica handbags are indeed imitations or the real deal which makes it even more worth the priceLouis Vuitt on Gucci Prada Miu Miu Jimmy Choo Burberry Marc Jacobs Fendi and Chanel are just a few designer brands in which replica handbags are available It offers the buyer ample choice in selecting a brand or a few brands that they would like to be a part of in displaying the designers style These imitations come in various styles and colors that contain wallets purses totes flap bags evening wear and much more that the selection is endlessSurely some people are indeed concerned that their replica handbags won t get them noted as the real thing The purpose of these replica goods is to give others the idea of it being a highly priced edition of a designer brand and if people don t look at it up close they will only assume it to be of authentic design When buying a replica handbag is it important to pay attention to the detail as it will make a difference First of all it is important to examine the detail on the designer brand that is to be bought this way the buyer will note the apparent details on the replica handbag but not everyone else will note it on a replicaThe more added details there are on a replica handbag the more it will get noted Replica handbags give people the pleasing satisfaction of owning a high end designer brand at a much lower cost than the authentic product meeting the demands of style class and personality in the fashion world Therefore do the above-mentioned articles still not satisfy you in knowing other information you are searchin g for You can read laptop cases and leather laptop briefcase which offer useful informationSince nowadays the whole designer handbags markets all over the world are flooded by different kinds of replica ones you would better to do some enough research before you make your final determination Nowadays many common and average people are more and more willing to turn to the top quality replica goods once it comes to the owning of some luxurious and stylish stuffs Indeed in spite of whethe r the waiting list MaShi love before the marketing strategies Birkin top luxury package name already more burberry replica stable position if customer spending Also can feel A senior buy a hand said once upon a time I also and the real Home runs Birkin (Birkin packets take Home) the author of that book Michael Tonello (Michaels home) written enabled Birkin buy big fear pretending to take a LIST in love MaShi counters however didnt buy just ask any Birkin clerk of blank answer nature Tonello Birkin said the waiting list is empty since he had in 2005 in the three months to get over 130 Birkin bag Yet then again discreetly read his book would find it more like a travel or novel he is Birkin packet to the illegal trade in social celebrities or on Ebay for buyers Therefore in order to buy Birkin he hit the big money is natural one burberry handbags demands to spend more than 100 million dollars to buy Birkin bag and each time to shop in Birkin ask before himAt the f irst $2000 even more costing more than 100 running around the world love MaShi store airfare and hotel accommodation is top security of expenses Can you And he do No matter what I cant I dont than those persons in addition also top VIP MaShi and love from a clerk to a manager counters the whole network this is very good in chanel replica Massachusetts Vexed since I have never liked luxury compartments part of strabismus Michael Tonello and his works (the real Home Birkin packe ts take Home) Dennis bergkamp therefore ultimately the waiting list is existing in purchasing power allows the premise still have to add luck and communication of application this is why even Is the celebrities also can search on Ebay on the spot the seller for celebrities not pay a fee of natural spot The problem is the appreciation MaShi on Ebay Birkin bag True sense high copy commodity chanel handbags sometimes with authentic sellers shop here will not roll issued Little M contin ued as for domestic customers like milan for instance the station The deal also can consider to hand in hand but I want Birkin! In addition Im on the network however second-hand shops for Portero and Gilt these enough formal Site is worthy of trust and the key is the site Birkin sale of any new words usually points and Chanel replica handbags employed two Birkin packets and sell or very network Potential the pre condition is normal channels have security a professional trade site q uality commodities guarantee luxury goods bought enough rest assured All in all all the top quality goods can be finely the wonderful accessories for the owner to take and also the wonderful accessory for the own to treasure as the original onesThe item here is going to talk about as a matter of fact is not a brand new item that be figured by the talented craftsmen of the well known big fashion and luxury brand Originally the model is the carbon copy of the major brand crafted in 1956 by the famous Egyptian fashion guru namely Gasby Aghion who also founded a famous big fashion house where wonderful designs are currently being issued The Replica Chloe handbags Paddington are a distinguishing handbag collection that houses so many other models It can also be regarded as a single replica model bag The replica bags brand came onboard as approach to the expensive nature of the original designThe Replica Chloe Paddington is done in quality Italian leather raw materials gotten form the hides of well cultured animals such as the Deer Goat Buffalo and some others These raw materials and other fabric commodities are well polished and processed for use in replica handbags production The replica bag is famous for its splendid colors As a collection of other models the brand is done in colorful Alexander Wang Handbags The basic colors available contain red black white silver gray and so on Among all these colors the black color maintains very desirable and ch erished by most ladiesThis is due to the fact that the black versions go with any women attire without causing color riot The replica bag has gorgeous elongated handles which are well padded with heavier leather products and solid thread There is also a pair of smaller handles for easy carriage particularly for outings Wonderful magnetic snap closures are quality zippers marked with the brands initials are employed in the production of the replica bag With that your properties inside the bag are secured There are also well stitched linings and joints adorned with exceptional pinups All these make the handbag very splendid in appearance Eventually the replica handbags are very reliable all the time As a wonderful accompany of your all the time after a long run you will find that what you chose is really deserving your great favor and treasureFor those people who hold some extremely passionate favors towards some very famous and well known big brands its much better for them to have a sound understanding and comprehension for the history of the brands Jimmy Choo is considered as one of the top designers of shoes and replica handbags in the world The line employs top quality leather to craft the bags along with unusual and exceptional decorations such as metal grommets While the line has always been fashionable with celebrities covering Princess Di and Sarah Jessica Parker its now becoming fashionable among a wider spectrumDesigner Jimmy Choo was born in 1961 and began crafting shoes before he even entered junior high While in college he continued to work on his designs and established his first workshop in 1986 by taking over a former hospital His shoe designs were well received around the world after Princess Diana began choosing them and he appeared in a particular edition of Vogue In 2001 controlling interest in his company was sold to Tamara Mellon who officially released the handbag lineJimmy Choo handbags change every season howe ver the line continues to employ some specific materials in all their purses Leather is the predominate option and each season has seen the releasing of at least six new handbags crafted out of black leather The line also applies patent leather in different colors such as white and beige The company also issues some more expensive designs done in snakeskin The application of metal decorations is also popularJimmy Choo is viewed as one of the more popular selections among the rich and famou s The shoe and handbag lines jumped to popularity after they were mounted on Sex and the City and sales skyrocketed The television show continued to employ the accessories and they also appeared in the Sex and the City movie Presently many celebrities appear on the red carpet in a pair of Jimmy Choo shoes or carrying one of the handbags from the lineThere have been a wide range of different handbags introduced under the Jimmy Choo name since the line first released There is a clear d ifference between the bags crafted for nighttime use and the bags crafted for daytime application Daytime bags obviously have less decoration and are larger in size than the nighttime bags as well as being slightly less expensive The line also has bags regarded clutches since they dont have a strap and are meant to be carried in one hand This line does offer a wide range of options for those people who are interested in the products of the line to choose fromTo be frank at the very beginni ng I would like to admit that I am extremely fashion and luxury sensitive As a desperately fashion faddist I always pay particular attention to the latest fashion designs and what will be in vogue in the coming seasons And in recent days I am really crazy about the newest marvelous Christian Louboutin Loubis Clutch I am attracted by its unique design and most of all I love the enthusiastic red color very much Be created out from the calf hair this clutch replica handbags doesnt take t he common way to use the black or other dark colors it selected the rich red which makes my eyes open wide and can not move my eyes from it Its filled with passion and wildness If its all red you may feel its a little bit meretricious for the color red needs great compatibility and not every one is suitable for a rich red bag Nevertheless the red calf hair clutch bag is created with a gold frame which adds more nifty and harmony to it Completed with his signature double shoe clasp a nd lined in trademark red twill this wonderful evening handbag is so fashionable and unique I bet every one will be attracted by this shining and splendid clasp Open the clasp gracefully you will find a content of 10 / 25cm W x 5 / 13cm H x 2 / 6cm D Its not so spacious to take your other things however large enough to take your cell phone or keys and tissues which are enough for presenting the evening party This clutch handbag also designed with a chain-link strap that can be concea led inside the bag Its both very tasty to fold it over and hold it on your hand and take it with the chain strap Its so sophisticated and feminine Take this fashionable and stylish clutch with you to attend the party It will light up your evening and ready to be the spotlights of the public Now its priced at $110162 Find discount handbag at low price With a wonderful designer handbag that accompanies with you on your shoulder you are destined to be the center of the eyes in publicIf you are a loyal lover of the designer commodities brand Choo Brina you must admit that towards to this Jimmy Choo Brina Perforated Leather replica handbags may look familiar for you however now a new different style of this collection has hit the market which named as the bree design and it seems a lot more laid-back and sporting for its cross body styleAs we all know this Jimmy Choo handbag is created from black perforated leather which brings the supreme casualness out of it Nowadays its typical urban style though with a hint of toughness Additionally the pale gold-tone buckle detail and studs on the sides set a luxury looking to its totality The discreet craftsmanship keeps this bag more intriguing and currentAs for the functionalities of the bag we can tell that it has shaped folder over flap with designer-stamped ring detail and magnetic fastening Open the bag we will find that the interior is covered by tan suede lining trimmed lilac line and fitted an extra zipp ed pocket According to the fashion rule this Jimmy Choo bag could hold your essentials in its 13*13*3 inches dimension however it is still easy to carry or shoulder with a long adjustable strapTo anchor downtown appearances with edge for $1350 when you take Jimmy Choo Brina Perforated Leather Bag is your great choice You will never feel disappointing for the continuous presentation form the excellent designer handbags makerIn terms of the replica handbags designs and styles of the famo us designer handbags manufacturer Gucci handbags are as a matter of fact not really known for wild designs as they are more popular for their rather plain yet classic and polished creations However then again they seem to have known that modern stylish women opt for something thats wild nowadays therefore theyre providing this new edition of the gucci animal print pony boston bagActually this new gucci bag is done in animal print pony hair leather with brown leather trim and I dont see any other material that would fit better than that for a wild-themed handbag design This then is featured by multicolored leopard effect totally and the ponyskin material simply makes it look even more like a real leopard skin Rather than that this bag maintains simple and plain but enough since the wild print alone already brings charm to this bags entirety With dimensions of 15 x 10 x 5 inches this Gucci bags can certainly run for daily use It has a gold-tone designer-embossed tur n-lock fastening at the front flap light gold hardware double handles with 47กๅ drop flap with buckle detail and snap closure detachable identification tag with embossed vintage cornerstone bottom feet inside zip cell phone and pda pockets suede lining This wonderful new presentation can be surely a very desirable presentation the company offers to its loyal fans The world wide well known fashion and luxury brand LV has never stopped offering many wonderful designs to the society of fash ion and luxury LV pattern is entirely a new kind of blue red and white checkered look like (designer Marc Jacobs was inspired by the Hong Kong Tourism) you fuzzy if printed publicity materials inadvertently swept a must have idea that a miniaturization of the replica handbags The scenario offers me a few months ago breaking up its wish to become pale I had wanted to employ an absolute shoddy commodities to break imitation luxury goods criticism making the concept of intellectual property generated a certain frustration of paradox to gain such a robust civilized some sort of ridicule Surely I also have the most worthy of this line of thinking runs into trouble since if you want to implement it means that I also employ a simple people who completed the idea of excellent culture performance At the same time and now think of it if we really push this act I do not know if the design department has been on the LV stimulation therefore they might consider giving this s eries will now launch new designs These are fictitious natural part of the storyIt is not a temporary discount however directly to lower the retail price LV China 29 stores this year the authentic price on the basis of the collective quiet down 2%-7% reduced prices containing watches jewelry clothing bags and shoes covering LV all products this is to enter the mainland China market for the first time after the price cuts Hong Kong Macao is not listed in the lowering of prices Ca lled no discount it will only cheaper prices LV prices never cut prices for luxury commodities industry is surely a depth charges and many other luxury goods at the same time triggered a chain reaction from the beginning of June a new cargo Ferragamo Gucci Fendi Dior Celine and other first-line brands have different levels of discountsMaking and consumer distance so that customers of their luxury dreams has been the luxury commodities industry marketing opponents however what makes LV began looking downward and a bold markdowns do If combined into the current international economic crisis and the tokens of the Chinese customer market one can see the face of crisis big-name luxury commodities frustration with the Chinese consumer market infinite hope LV as a big brand which always stands at the cutting edge of the fashion and luxury would never make its loyal fans and lovers down for the continue offerings of luxury and fashion goods Currently the replica de signer handbags are quite popular and fashionable among most of average people all over the world If there is a top quality replica Bally handbag in front of you will you choose it In this fascinating time Gucci has come a long way to set the distinctive standards of style and fashion Crafting a particular high fashion world for women it is generally termed as trendsetters in the exceptional segment of stylish fashion ornaments Highly expressive it makes a desirable choice for women who love stylish designer replica bagsGucci handbags are quite beautiful but just ask yourself can you afford it Are you willing to spend a large sum of your hard earned money on a handbag For most women Gucci is not so affordable Then why not get a top quality replica Gucci Widely famous across the world for its creative designs and a line of highly stylish commodities Gucci is considered as a social symbol and offers everything that a modern woman is searching in this highly fashion consc ious world Thousands upon thousands of replica Gucci handbags appear online The making of replica handbags is mature now Most of the replica Gucci goods in the market are done in high quality materials They are made so delicate that even a professional cant recognize them as replicasPurchasing Replica Chanel handbags online is a good method to get the Gucci you want On the reliable designer replica bags online shop you will find more creations of Gucci handbags stunning quality handbag s You also can make a comparison the prices of different replica suppliers If the shop provides wholesale replica handbags you can save more You dont have to shop around in the downtown for your favorite handbag Only a simple click you will get the bag you desire Specialized in luxurious replica handbags Gucci has been strengthened the womanhood since long Carry replica Gucci carry the essential value of beauty With the charming and enchanting wonderful accessory you take on your sho ulder you will surely be the very center of the eyes wherever you goEach people hold some different kinds of favors towards even a piece of items The designer replica handbags are the very good cases of the point One thing that Ive always enjoyed about Marc Jacobs is the sheer breadth of aesthetic selections that can be included within his eponymous line at any given time His clothes and ornaments range from the somewhat classical and conservative to the utterly wild often in the span of a single season and I guess that this is the point where I should say variety is the spice of life and all thatFresh off the metallic parachute bags and foot-long fringe from last season Jacobs has determined to make a 180-degree turn and go for something totally different retro ladylike handbags The Marc Jacobs Gene Satchel particularly is strongly reminiscent of the ornaments from the Louis Vuitton fall line which is also under Jacobss stewardship Is that a great thing In this case thats quite trueAt one point in the not-so-distant past I wasnt a big believer in bicolor bags however this one in particular is a great instance of why my feelings have changed The cream and greige colors compliment each other nicely and the juxtaposition of the two shades helps bring out the richness in both as do the differences in texture Due to the relative neutrality of both shades there are few outfits that would clash with the bag purely as a result of the application of more than one color which is normally a concern that I have with bicolored bags As it is I have no concerns at all only lust As a passionate lover of the wonderfully crafted bags I am really impressed by the charming characters and features that item come together withPresently the replica products such as the replica watches replica shoes replica glasses and replica handbags are quite popular among most of the common people The trend for the unbrand is so strong that even the biggest nam e are immediately produced some of their new collect with meticulous place brand name and logo or without them all togetherDid you know that you can have your own brand of handbag crafted in Itali by the same maker of the biggest brand but at a fraction of the expensive costReplica Handbags For Sale Qual crafted in Itali handbag is a very profit trend In fact handbags are an instantly recognized sign of distinction A charming handbag is a fashion and a person statement which is a must for each stylish success womanAs opposed to apparel Sel handbag is quit profit also as There are no size to stock and thereby very little inventory is left unsold while very few item are returned Nevertheless get the big name handbag to resel is quite hard expensive and the price competitive cutthroat leave uninterested profit marginsA cute crossbodi bag in a star shape come in a large sum of fun summer colors One major zip comports and interns a slip pocketSize 22 x 22 x 9cm Handl Drop 84cmIn the more improved market worldwide luckily a new fashionable trend is emerged with vast profit chance associated with it The trend is for unbrand or private brand replica handbags As a natter if fact conspicuous brand names are rapidly become out Show a famous brand name is more and more regarded as ostentatious obvious not in good taste and connected with new money Disappeared as many extremely famous and fashionable brands they are there are also many other new but excel lent new stars in the whole field that emerge out all the whileFor those people who are familiar with the well known designer things making company จC YSL they should know well that the brand has offered quite a large sum of wonderful creations to the whole designer commodity market The biggest release of the YSL in recent years has been the Roady which began in September last year for life The Roady is an extremely simple project which offers extra shock aesthetic connection I know many of you have not as was the authentic Roady if this position offers you is only the first However if you liked the Roady and I love the bag with a spring in your collection Yves Saint Laurent Roady lines for youIf you had the whole day and read all this post and have this bag you may possibly be disappointed Intersection is not just for me lv handbags You must bear in mind that I like the leather version and there are many! The Roady machine is easy to cut The body is done in covered canvas wh ich is both positive and negative place On the positive side the covering of the screen will be much easier to keep the replica handbags clean On the negative side it is not covering only a personal thingThe rest of the bag is just like the other editions that came before it The single strap with hook material is the symbol of this piece of handbag YSL The drop is 12 which is enough when it comes to throwing this bag over your shoulder There is a wink which always enables it out of th e bag and easily YSL and ending before the interior with suede lining and two open pocketsWhy I appreciate this bag If you want a source in the pocket of the combination natural (beige) edition is compensated with brown piping and a brown handle is too early to be impatient Flax is synonymous with the warm season and I see this bag have a beautiful white jeans and a flowing top There is also a red edition that will look amazing in spring and summer white again Undoubtedly women's gucci pet the design wi ll become the very desirable fashionable model among the passionate fans and collectors of the brandAs it known to nearly all of us newcomer of some fields is green and native to the cause However actually the new one can really astonish us to a most degree for their bold ideas and exquisite craftsmanship Beijo is a fashionable brand founded in Florida in 2001 by Susan Handley Its name which was originated from her sons second word Beijo means Kiss in Portuguese Because of the budget limits Susan Handley had to propagandize and start her business in the way of single mother at-home parties Thereby todays success of Beijo is the success of word of mouth and at-home parties Susan Handley once said Success is being able to balance your life and be thrilling about what you do Therefore at the beginning of her business she had enough money to introduce a marketing campaign or advertisement Handley spared no pains to go door-to-door visiting boutiques in Florida hometow n and holding at-home parities among friends and neighbors to advertise her handbagsSurely constant effort yields sure advancement After several years efforts Beijo handbags have formed quite a buzz all around Europe and the East Coast of the United States Featuring extraordinary design and charming colors Beijo replica handbags are polished and well-shaped They are stylish in more than twenty colors ranging over jewel stone hues to earthy pastels and creative metallic shades Now Beij o has expanded to baby bags and clutchesBesides Beijo is also one of the most charitable brands and devoted to social welfare Every year a great part of its profits are contributed to the projects beneficial to the health advancement and education of children and womenThe Girlfriend Handbag This handbag is a typical case of Beijo classic collection Featuring the thrilling red this handbag leaves us the deep impression of freshness and femininity The decoration of refined sliver hardwa re adds a subtle touch of modernity to its totality With the size of 6h * 8w * 3d it is priced at $65Prim Proper Handbag From the luxe collection of Beijo this bag shows us incredible luxury at the first sight Coated in refined blue leather the bag is featured by the most stylish character metallic effect The silver pieces are the important ingredient in the whole fashionable of this luxury Prim Proper handbag Coming in the size of 10H * 135W * 6D it is spacious enough for daily useTruly Madly Deeply Roses Handbag Truly Madly Deeply Roses Handbag is a member of Coming Up Roses Collection which is created in blue canvas with feminine roses prints and polished with supple leather The whole design is exquisite and vintage Thereby with the classic character this bag would be not out of date for years to come It surely can be the very precious accessory and accompany for the wearer to take for quite a long timeIn the present fashionable society there are many big brands that are not only famous for their one single product but also famous for many other goods Christian Louboutin has been far more successful with shoes than he has been with bags and Im having a difficult time figuring out accurately why that is Certainly the design processes for each is decidedly differently however for a brand with as many resources and as much style as Louboutins I would expect better resultsMost of CLs shoes have an inherent feminine sass to them that just doesnt come through in designs such as the Christian Louboutin Trophe Stud Bag Louboutin has crafted many a gorgeous shoe featuring zippers and studs however his bag design with the same motif just doesnt work precisely like it shouldThe market is swarmed with similarly studded replica handbags at every price point and in order for this one to make any kind of good impression it needed to find a clear method to stand out Unfortunately it didnt จC the zippers zigzag across the bag s body with little purpose and the engraved tabs that hang from the zipper pulls look sloppy The leather is possibly beyond stunning as it is with most of Louboutins bags however I wish that it had gone to a better purposeTo answer my own question Louboutin should certainly continue to make bags Some beautiful designs have come out of the brand in recent years and its clutches particularly are always a lot of fun Louboutins handbag missteps have gotten fewer as of late but unlucki ly this is not one of his finer efforts No matter what its not exaggerating to say the handbags that created by him are really very good accessories for people to enjoyHandbags play some extremely indispensible roles in many ladies daily lives For them the handbags are the necessary stuffs they need to take wherever they go The 2010 handbag trends represent individuality and originality in an eclectic way Every woman longs for a fashionable handbag for practical and aesthetical reasons also These great fashion stuffs come in a large variety of shapes colors styles and fabrics These years ladies handbags are discreetly structured they are sumptuous and ethnic feminine and masculine at the same time 2010 handbags combine futuristic bright colors with tasteful earth tones ethnic romance with exotism so as to create a perfect harmonyBags are indispensable ornaments particularly during the day when women have to keep all the things they need in one place Thereby th is seasons handbags have to be alluring and fashionable but functional and comfortable also Handbags differ in size textures colors and style relying on the occasion and every womans personal preferenceThis years fashionable handbags are a great integration of small clutches and large sized bags that are still popular in 2010Boho bags woven textures bright colors long straps braided handles pleats animal prints exotic and elegant fabrics and delicate embroideries are the main characters of the hottest handbags of 2010Many bags provide double carry possibilities having both shoulder straps and top handles also which makes them even more comfortable for everyday employmentExcept for the usual pastels neon colors and jewel tones are also very fashionable this year This years most popular handbags wear the color of germ stones ruby red emerald green sapphire blue and purple amethystJewel toned handbags can be noted in different shades of these germs from the deeper tones to pale hues Neon colors are also back in fashion bringing back the 80s retro vibe Taking a neon colored handbag or clutch is a great method to bring a burst of color and add some funny to a neutral toned outfitBags with chain links seem to be a great selection for this year These are very fashionable accessories on handbags and clutches as well When talking about chain straps over packing your replica handbags might be uncomfortable If you dont enjoy simple bag model s and you search for a funkier looking choose a handbag with just a short chain link to accent your style This small detail can add a charm to your whole appearance And also the handbag will be surely your very desirable accompany and accessory to take to dress yourself up in a stylish and charming mannerIf you are extremely interested in the well known designer handbags making company - Alan Stuart now there is a good piece of news for you really to hear about As the lively yellow butte rfly frolicking on the official site Alan Stuart has been bearing about its modern casual design since its inception So as to present a refreshing look differed from the conventional sedate color schemes Alan Stuart replica handbags harmoniously blend several contrasting colors together such as deep blue external with light yellow lining and straps These ingenious designs are eye-striking while fashionable but the best part is the customized service Not only the features or monograms on th e surface of bag but also the color integration itself can be personalized to craft a unique pattern just for you from tasteful to offbeatCompared to the whopping price tag on major designer handbag brands such as LV or Gucci Alan Stuart handbags are much friendlier There are a wide range of commodities to choose from a $1295 cellphone case to a large should bag costing only $65 Cheap price doesnt always mean poor quality Instead employing natural leather most Alan Stuart handbags are crafted from special polyurethane which touches as real leather but is durable and wipeable The most imperative is its environment-friendlinessThe general size is 155กม115กม4 suitable for most of daily occasion Its lovely and comfortable The waving decorative rim alongside the bag mouth adds ultra flavor and vitalityThe eddy pattern exudes perfect mystery and glamour It calculates only 75กม32กม3easy to carry with you everywhereThis is the most inviting series for me There are th ousands of album covers for you to choose from on the official site Carry a bag with your favorite album cover sound exciting right However I only need one with the Thriller a little bit sad isnt it Anyhow he dosnt have to carry anything now This wonderful handbag is really another finely crafted creation the company has ever presented Handbags play some extremely important roles in many contemporary modern womens daily lives Hand bags are an ornament that a woman simply cannot do without Whether it is to carry a few essentials in or to just flaunt your novel Louis Vuittons they are an ornament that stylizes and sets each woman aside from the other Who does not wish to sport designer handbags every woman will have a secret desire to possess at least one high end designer handbag in their wardrobeWhether you possess a Louis Vuitton a Diane Von Furstenberg or a Dolce and Gabbana you need to make sure you take good care of it Designer Hand bags are verified in desi gns colors and makes each season The fashionable conscious and the upwardly mobile always look to purchase the latest and the most popular ones in the market Here are some top picks in handbag coutureCoach Pop C denim Applique bag- compared to a lot of different kinds of tote replica handbags and clutches crowding the markets this is a fashionable back pack version handbag that is great for the outdoors and summer outings In a bright blue shade with irregular studs of silver polishing it it has a lavender color lining on the inside with zipped multi functionality pockets to put away all your stuff inJuicy Couture Cape Victoria ToteJuicy couture bags started off in the market with stylish designs for the young folk Over the years it has also brought out versions for the elegant and stylish woman The Juicy couture cape Victoria tote is one such version in black and deep maroon leather It comes together with a top handle that is short with simple keyhole detailing It is a d esigner bad with a removable shoulder strap allowing the bag to be slung from the shoulders across your body or in the hand fashionably This is a simple bag to carry for any occasionValentino Perforated Fabric bagValentino is surely one of the luxury brands in the markets and their designer handbags are all created with attention to detail With a style that is exceptional showcased by its lace and floral motifs made out of high quality leather it is a must have item It is crafted out of 1 00% lambskin and nappa leather This bag has framed closure and plenty of space to put away your stuff in With double top handles they make for a fashionable accessoryDolce and Gabbana black clutch with bowDolce and Gabbana is a famous brand name that needs no introduction Luxury and style are synonymous with this well known brand and their newest offering for the winter collection speaks volumes about both traits With a magnetic snap closure and done in soft material this bag is ample for your keys cell phone lip stick and wallet It is a token of style and you will surely feel like a million bucks with this bag on your shoulders It shows the fine and exquisite spirit of high end Italian craftsmanship every step of the manner and is a must have goods in designer hand bags for the cocktail partiesThe introduction of the designs above are really very good examples of the big brands to show off the brands talented making and designer ideasNearly all the people who are a litt le fashion and luxury sensitive towards the present contemporary modern society known something about the well known big fashion and luxury brand - Louis Vuitton It is one of the greatest brands in bag fashion throughout the world Louis Vuitton is a name that secures luxury and quality for replica handbags addict faddists The iconic LV monogram has already written its name in the global fashion history The newest Louis Vuitton 2010 spring bag collection will undoubtedly be impeccable for ev ery woman who is a devoted faddist of this exclusive and elegant brandIf you take a closer look to the newest Louis Vuitton bag collection you can instantly notice that besides style utilitarianism was also a major idea behind this refreshing conceptEach time a refreshing collection comes out one thing is sure it is never boring And the 2010 spring bag collection is no exceptionNo wonder Louis Vuitton has become one of the leading fashion houses all over the world The new line is feat ured by exceptional styles funky vivid colors attractive designs and lots of originality Dropping the usual luxurious and classic style ingenious creativity has crafted a novel meaning for boho-chic fashionable trendsThe Louis Vuitton 2010 spring collection is urban and stylish fashionable and spacious fun and functional at the same time These amazing fashion ornaments are good combinations of retro style and modern edition Reflecting the wandering lifestyle of New Age travelers the novel bag-line is a surprising combination of bright colors furry ornaments shoulder straps and spacious shapesPractical leather totes colorful messenger bags and creative backpacks are all part of this edgy but extremely fashionable new collection For an urban casual looking spice up your look with one of these amazing bags and add a touch of spring to your clothes with their vivid funny colors and funky ornamentsBecause of their durability and these bags are excellent companions for everyday employment Utilitarian capacious shapes come hand in hand with sumptuous fabrics and daring colors If you think that your bags are too safe and too simple then the 2010 Louis Vuitton line will certainly add some flavor and excitement to your wardrobeThese controversial but exceptional bags combine several fabrics styles and colorful fox tail bag charms with versatility and style Canvas fabrics leather textures oversized handles metal hooks fringes oversized bags and rich d etails all combine to form this unique unity in a funny and youthful way These exceptionally presented bags are really the very good references for those people who are looking for some designs that come with some distinctive and unique characters and featuresEach big brand no matter in the watch making industry or the luxury goods making field has a long historical background that behind the wonderfully designed and crafted models and editions The funny Story Behind the Ferragamo Handbag It was in the year 1910 that a man by the name of Ferragamo started to practice the creation of shoe making and leather craft in his home town of Naples Italy While so many of present top designers can bear of the time that they spent in well known design schools this little known unassuming craftsman could do none of thatA Search for a Better LifeIt was his determination to move to the United States in search of a better life that was to be the turning point in his career It was by sh eer happenstance that Salvatore Ferragamo achieved the level of progress that he did since all that he had in mind when he crossed the Atlantic was ideas of finding a good job that would pay the rent and keep food on the tableHe Finds Quick Success in Hollywood It was there that he opened a shoe repair shop that he felt was surely his ticket to financial independence As fate would have it the local clientel that found their ways into his repair shop were not as interested in having their o ld shoes repaired since they were in having novel one ones made It didnt take long for word to spread of the quality and attention to detail that went into the Italian craftsmans shoes and his small shoe business rapidly exploded into a resounding achievementHis spirit lives on in His Handbags In short order Salvatore Ferragamo was hobnobbing with Hollywoods elite and overseeing a design house that was struggling to keep up with requirement for his nicely created shoes boots wallets b elts purses and handbags Today although the Italian shoe maker that made his first pair of shoes at the age of nine is passed on the looking and feeling of his original designs can still be seen and felt in the replica handbags that are crafted by the design house of Salvatore Ferragamo These bags will out of any question be the very wonderful accessories and complements of the owners in a charming wayPresently there are many people become more and more interested in wear designer handba gs no matter where they are and where they go Accessory and necessity in the same time a handbag is that glamorous piece whose main purpose is to perfect a womans outfit Chosen and worn properly a handbag can enhance or cancel the beauty of your silhouette In spite of the style you like a classical or a more relaxed one it is mandatory that your handbag to balance your entire lookingSometimes we find it quite difficult to choose the perfect dress or pair of shoes However do we pay th e same attention when picking out a handbag Do we take into reference things such as our body type the occasion and the outfit we are wearing These are imperative factors that should remind us that a handbag is not just an ornamentBold handbag Animal prints sequins or bright colors are the tricks that can make you catch all the attention If you love this type of bags then you surely look to be in the spotlight Nevertheless you should be careful as a replica handbags that stands out excl usively could cause both positive and negative reactions Thereby you should be prepared If you select a bag in bright colors go for an outfit in colors that are on the opposite end of the color wheel You can also team it with a neutral outfit or with a print so as to emphasize the beauty of your bag Avoid fitting colors in the same spectrumA patterned handbag should never be armed with a patterned outfit as it can become a total disaster unless you have a particular fashion sense and you know how to combine things together The simplest method is to use only one patternClutch A clutch is a versatile piece that denotes an elegant air It doesnt need too many things as it is a confident and very well organized item A clutch is easily held in hand and it is featured by a very beautiful exterior and a compact interior Clutch purses can be done in leather satin velvet cotton crochet materials and knitwearYou can not go wrong if you go for a classical clutch for a more formal event or for a night out For a wedding or different party a golden or silver clutch is the perfect selection Nevertheless you should consider something bigger and more functional when you go shopping For a day at the beach you can pick up a clutch with floral patternsRetro handbag A handbag with animal prints and fringes can be a very fashionable item remembering us of the 80s Vintage will always be hot particularly if you know hot to wear the style Whenever wearing a vintage outfit remember that vintage doesnt mean simply dressing up Always make sure to balance your looking by blending vintage and modern stylish pieces Pair a simple white t-shirt with jeans a boyfriend blazer and a charming extraordinary vintage handbagXXL handbag A large handbag is the perfect option for a casual everyday looking Even if sometimes a XXL handbag may seem to be very helpful there are times when this can make you look untidy Sometimes a big bag full of different stuffs can be a sign of chaos and disorder in the life of the person taking that handbagIf you decide upon a practical XXL bag you should consider colorful and lighter editionsBecause of its casual touch you can team your large bag with a laid-back summer outfit such as a loose dress or skinny jeans and a top and flat or high-heeled shoes or sandals Undoubtedly these bags are really very wonderful accessory and necessity for many handbags lovers and collectors to take and treasureIt seems that t he designer handbags are the only accessories and complements for ladies to take However thats wrong since men also have the interest to own and wear some top quality desiger replica handbags Although there are handbags for men and the handbags for women the representatives of a stronger part of humanity application bags quite seldom It is particularly wonderful because of the fact that bags first emerged in mans handsLong ago noble men put small coins and tobacco in leather pockets Th e pockets were very simple and not precious at all thats the reason why they were thrown and changed quite often Later ladies copied that male ornament and hid their pockets under long airy skirtsSoon men changed leather pockets on other pockets จC those that were on trousers coats and vests They forgot about bags for many centuries and even now the bags for men are sold much slower than ornaments for womenWhen a bag became the womans ornament surely it was decorated its size became bigger and the shapes got differentThe second part of bags history began in the 20th century when bags were designed by famous designersPrada fashion house is one of the most well known in bag making People of different nations with different tastes can find their favorite replica PRADA and enjoy its superior quality and real beautyPrada is ruled by a stylish modern designer Miuccia Prada and her husband Patrizio Bertelli Miuccia is responsible for crafting stylish collections of bags and clothes and Patrizio is ready to sell those things Due to Bertelli commodities from Prada are really popular among rich clients celebrities and all those people who care about their images very muchPatrizio makes intriguing business plans he purchases new and new trade marks that are united under the rule of Prada Even though his investments are not always fruitful the most part of Patrizios activity brings good resultsSince Miuccia replica PRADA is quickly bought from the shelves of well known boutiques and shops The things are of the most excellent quality and in spite of really imposing prices they are chosen by the clients This model will surely be the wearers very good accompany and accessory for the delicate craftsmanship and fashionable appearance The well known big fashion and luxury brand Burberry is not only famous for their luxury watches manufacturing but also famous for their replica handbags craftingA few of the more noticeable Burberry handbags styl es include The Ultra-chic Burberry Blue Check handbag is compact lightweight and desirable for todays stylish woman Appealing blue white ivory tan and black cover vinyl-coveted canvas in the familiar Burberry Check is accentuated with tan leather trim Full-length zippered top opens to show off a canvas lined interior Fitting tan leather strap fits comfortably on the shoulder Blue Check handbag is 10-1/4 inches wide 4-3/4 inches high and 1-3/4 inches deep Shoulder strap is 26-inches lo ng This handbag symbolically sells for roughly 450 dollars Its really a stunning Burberry handbag A replica burberry handbag of the same style with this one will run you about 100 dollarsBurberry Candy Check Snowdrop handbag is compact sleekly styled and just right for todays busy woman This Burberry Handbag is designed with the colors of pink white and tan for the Candy Check cover in vinyl-coated canvas It is accentuated with fitting tan leather piped trim Magnetic clasp closure on the front panel opens to show off a canvas lined interior Removable tan nylon shoulder strap with the Signature Burberry Equestrian Knight emblem adjusts for added convenience Extra tan leather handle provides several carrying selections Snowflake handbag is 10-1/2 inches wide 4-1/8 inches high and 1-3/4 inches deep Shoulder strap is 25-inches long Having a price of about 440 dollars list price it is a very approachable addition to your fashion agenda A replica burberry handbag of the s ame style will run you about 70 dollarsThe Burberry Candy Check Cadogan handbag is a very appealing pink white and tan Candy Check cover in vinyl-coated canvas Also accentuated with fitting tan leather piped trim creates the high fashionable looking you would expect from Burberry Magnetic clasp closure on top opens to reveal a canvas lined interior with a zippered side pocket Fitting tan leather handles complete the looking Cadogan handbag is 8-1/4 inches wide 8-inches high and 3-1/2 inc hes deep Handles are each 12-inches long This guarantees you that you will be able to accommodate all the essentials of your busy life style This Burberry handbag is easy on your pocketbook at about $44000 list A replica burberry handbag of the same style with the original model will run you about 85 dollars A top quality replica bag can also offer you a quite desirable and pleasing touch and experience of the fashion and luxury Handbags are always very fashionable and stylish in the fem ale consumer circle They are mostly being considered as the very tokens and also the convenient accessories for ladies to take The women like the flowers naturally therefore many handbag manufactures create the bags with flowers such as this Louis Vuitton Iconic Flower replica handbags Well even though the original bags already have a striking color studding with Stephen Sprouses design all the more displays a 60s feel to it in a much stylish way of courseIt is of course done in discre etly embossed Monogram Vernis leather just as the authentic only that it has been revamped with the late artists Roses pattern Weve already viewed this design on other Louis vuitton handbags however possibly it looks like it complemented well on this one as compared to the othersGolden brass hardware and plain vernis leather trimming perfects its overall design It comes in a double zip opening that would show textile lining with cell phone and patch pockets on the inside This gives an additional room to its already big 151 x 112 x 73 inches dimensionThis Louis Vuitton is available in Rose Pop Orange Sunset and Vert Tonic colors designer replica handbags and whichever you select would certainly pull off a really fashionable looking You could simply tote it on a daily basis and even from morning until the after dark since this looks brilliant and classic for suchIf you are a women change your bags commonly replica purses the replica Louis Vuitton handbags is a wise choice for you More replica handbags which have the most excellent quality but the cheapest price are waiting for you to pick up on the Internet The internet does offer a quite wonderful access and stage for both the seller and the consumer to present and gain what they want in the business of designer handbags England is also being regarded as the country which is famous for the luxury accessories and ornaments production and presentation Mulberry is one of the top luxurious fashion and o rnaments companies in the UK Mulberry commodities seem to catch the essence of rustic English living The Mulberry brand name bears four main characters Englishness quality craftsmanship and luxuryThe Mulberry handbag can nowadays be bought in a variety of different styles and colours while the one common denominator is the delicate classical design of every Mulberry bag Mulberry combines classical design with modern stylish practicality and this marriage has won the hearts of women from throughout the world Crafted by Roger Saul the Mulberry brand was inspired by Rogers edition of a luxury brand echoing conventional rustic English pursuits such as hunting fishing and shooting Mulberry bags are done in the most excellent materials available Snake skin alligator and even Ostrich skin are employed to craft the perfect leather handbagThe Mulberry Bayswater bag is possibly the perfect combination of fashion and practicality with its feminine subtle design while the bag also mirrors the lifestyle of todays modern woman turning the bag not only into a stylish accessory but also a functional bag that perfectly fills a niche in the market Mulberry bags are endorsed by a host of social celebrities the most well-known of which is Kate Moss Nevertheless these celebrities do not promote the Mulberry brand in expensive advertising campaigns or marketing drives The purest form of advertising is by personal endorsement meaning that social celebrities woul d like to own a Mulberry replica handbags since the style appeals to them The bag surely has the charm to let the wearer much more charming and glamorous wherever she goesAt the very beginning I would like to ask you some personal question which season do you like best As far as I am is concerned I specially like refreshing spring season with beautiful and charming days that are always shining Enjoying these beautiful days will make me feel active and energetic Besides charming days can surely keep me a good mood At the same time there still needs one must-have ornament to complete a refreshing and stunning replica handbags The newly introduced Longchamp Toile De Jouy Bags with classic printing is such a chic oneFor the Spring/Summer collection Longchamp is proud to release fun and whimsical Toile De Jouy collection in print canvas Frankly the styles colors and printings of these new bags always appeal me deeplyAs it known to all of us one of the fabulous topics i n handbag industry last season is floral theme The most symbolic one must be the Valentino handbags While this time printing becomes a very fashionable factor this season Set in a French countryside youll notice the many applications and surprises of Longchamps bags if you look closelyThe printing comes from a small village in France which was named Jouy-en-Josas in the late 18th century It is featured in printed complicated monochromatic patterns on white cloth The most common color s are black red and blue The Toile de Jouy patterns usually describes a scene which is clearly expressed in the novel designs such as the young boy and girl having picnic in the forest (the black one) or the bucolic juvenile (the blue and red ones)I fall in love with these three bags when I found it at the very first time They look like beautiful and tranquil landscapes I always have a dream going back to nature and lavishly enjoying the hard-won peace without any anxiety and disturbanc e These stuffs just give me a cheerful rural travelling and then I can relax extremely as much as possible This handbag to a most degree is really a very good accompany for me to take mostly and pleasingly Many contemporary people are always fashion and luxury sensitive and passionate Knowing what is in this 2010 fall fashion season can help you look stunningly stylish when the season comes so take a glance at the basic must have fashionable trends this fallFashion trends change every season so as to bring out something refreshing and innovative to the fashion industry trends which will fit for the season as well helping emphasize individuality beauty and style in the most sensational mannerFashion designers manage to craft some amazing collections every season and this 2010 fall season the new fashionable trends set look stunningly stylish The basic 2010 fall fashion trends are a combination of classical luxurious and extravagant designs and fabrics which lead to t he presentation of some of the most incredibly stylish fashion collections Because taking into account the latest trends in fashion can bring great benefits to your fashion style we have put together some of the basic things you will need to own or to put accent on this fall 2010 seasonThe classics Classical fabrics and designs are timeless and will never go out of fashion since simplicity and classicism cannot be surpassed by modernism which always evolves into something refreshing going i n and out of style Adopting a more classical look can help you look fabulous and stylish for every formal event you are attending promising you will not make the wrong choiceThere are a wide range of fashionable stuffs you can choose from such as classical design clutches bags or totes shoes sandals and boots as well as other wonderful accessories You can opt for the classical box shaped replica handbags the wooden heel shoes the simple leather boots and many more other classical sty le ornaments to look stunning this fall season if this style suits youThe extravagant Going a little bit bold when it refers to your ornaments can help highlight your individuality and style The modern world we are living in needs a little bit of divine luxurious touch when it comes to fashion style as most people want to stand out distinctively of the crowd when it refers to their style Deep down most of us yearn to be admired and fashionable is something which can easily achieve a looking which appeals the admiration of othersTry not to go too bold with this style and balance the looking well if you want to look amazingly stylish Choose luxurious accessories to finish a simple looking classical outfit if you wish by selecting luxurious design shoes patterned bags and embellished clutches and so onThe luxurious Luxurious fabrics and designs have always been in high demand because of the effect they help create There are a wide range of fabrics available today but vintage fabrics which are also more expensive more durable and more appealing are the ones that are popular this 2010 fall season Leather and fur are in and the integrations created employing these luxurious fabrics are amazing Take a look at the amazing designer luxury ornaments therefore you can make an idea about what is hot! You would never be disappointed by these wonderful designs and presentations for the fantastic mechanism and craftsmanshipThe same as the luxury watch making industry in the designer handbags making filed there are many big famous brands that come with some very long historical background This well-known handbag grand brand Brahmin owns part of its glory to the well-bred family on the east coast in the late 1800s and its ancestry plays an extremely important role in the Brahmin Leather Story and Logo The brand is crafted in the edition of providing contemporary sophisticated handbags that women would enjoy and desire The Brahmin handbag pays particular att ention to ultra fine craftsmanship All bags are done in the highest quality Italian leather and are featured by a unique aniline finishing Because of the aniline finish all the Brahmin bags can reserve the natural beauty of texture and grain of the leather Except for the texture and leather Brahmin replica handbags boast solid brass hardware which is employed from grommets to studs to D-rings and clips and the stitching and straps keep a high standard of strength It is said that Brahmin handbags have 208 styles to pick and choose however there are 15 collections available right now on its official site Its bag various in all shape and colors Among the huge collection set from Bohemia Alden Totes Cush Pin Tucks Rose Melbourne Walker and so on I believe that you can find yourself a most desirable oneMost Typical Brahmin Handbags Patterns Bohemia Handbag the bohemia handbag is normally created from super lightweight soft crocodile in super comfy slouchy shapes Th e bag is featured by zip top closure shoulder strap interior zip pockets and pen loop The Bohemia handbag is called as Carla Carter Casey and Corey Its bags are colored in dark brown or blackCush Handbag just as its name indicates the bag done in cushy leather is cushy comfort Besides the interior zip pocket two organize pockets zip top closure it also is featured by removable shoulder strap and bottom feet The bag pattern is separated from cushy to ultra CushJackie Tote just l ike the Gucci handbag the Brahmin also is featured by the Jackie handbag It is seldom to see two fashion brands adopting the same name Even though with the same name the Brahmin Jackie assumes a different style from the Guccis It is a slightly scaled down edition of the most fashionable tote The soft comfy crocodile matched with style and plenty of room Undoubtedly this design is a very wonderful accessory and accompany for many ladies to take to show off their charming personality As it known to most of us the fashionable items and creations are always the popular things among the young generations in the present contemporary society Sexy bodies fashionable clothes vigorous energy are all so glamorous that they seem to be always on the front on the fashionable trend However what if you are a mother with a baby Do you have the annoyance that with a baby out always makes you in a mess to say nothing of the elegant and decent As a matter of fact you need not to concer n about the problem if you take a baby bag with you when you go out A functional and fashionable baby bag can help you solve the problem easilyLets take a glimpse at the Burberry Nylon messenger baby changing bag Its as fashionable as other types of handbags on the outside but more versatile and functional exclusively for mothers Its a nylon diaper messenger bag comes together with patent leather trims and an adjustable twill canvas cross body strap embroidered with the hallmark Burberr y inscription The more complex part is the large zip around pocket at the front including fold out baby changing mat Its very convenient The granulated base with five feet secures the stability while you put it on the ground to change the babys mat Its connected with a top zip Open it the inside is stitched with sateen lining An interior zip pocket is created to divide the fashion replica handbags in two or attach to side with Velcro patch Another two patch pockets is also covered to separate your necessities With a dimension of 17 x 15 x 7 its surely spacious enough to take all your essential stuffs such babys clothes feeding bottle napkins and so on With such a stylish and practical designer baby bag you are not only can be a responsible mother but also a very tasty and decent fashionista All eyes will be on you and your baby With an affordable price of $850 you really deserve it The top quality and the very identical looks and charm make the high quali ty replicas the very admirable creations to take for most of the common peoplePeople always would like to choose something that offers very firstly an imposing impression for them Their eyes always go together with the commodities that are attractive glitteringly and also glamorously Interestingly when you first see this Alexander Mcqueen satchel what will you think of I do feel that its like a morose cute pig With the two zip-fastening pockets on the front as the obscure eyes the desig ner plaque is like the nose the two rivets extremely like the nostrils while the piece wrapped by the zip on the fold-over flap at the front makes up the mouth Its really so lovely and pitiful that people cant help holding it and consoling it Do you have the same feeling like meIn fact this exceptional Alexander Mcqueen faithful medium satchel is featured by pastel-pink polished-leather with gold-tone hardware With a size of 17กๅ / 43cm Width x 11กๅ / 27cm Height x 5กๅ / 12cm Depth it provides plenty of interior space for taking necessary staff Surely its not suitable for presenting evening parties however its the very selection when you go out for a ride Its so amazing and energetic to take this pig-like bag From its soft pink color จC so much more enticing than any neutral จC to its functional shape it has all the bases covered Its both fashionable and practical I specifically like the two buckle-fastening straps very classical A top zip fastening keeps the replica handbags closed Inside is lined in canvas and an inner pocket is crafted for storage The 3กๅ / 8cm long strap enable it to be carried either on the shoulder or in the handSuch a fashionable Alexander Mcqueen bag prices at $85999 For its great versatility and matches any outfit and season you really deserve it After a long run you will find that what you choosing in that time is really a wonderful choice for you to takeNowadays when people are looking for some designer han dbags they would like to pay more attention to the making materials Anyhow to a most degree a bag that made with some top quality materials could enable the item much more admirable as a good accompany and accessory Which materials you want your bags done in the casual fabric or the tasteful leather Actually both are OK If you go in for lightness then select the fabric ones instead if you go in for elegance you would better choose leather This is because the leading brand Cartier wh ich is well known with its timepieces and jewelries firstly released the symbolic Marcello de Cartier line last year the fashionable items really made a stir in the whole fashion industry Cartier really know how to catch the potential marketing Therefore this year it broke out a new edition of its newly symbolic Marcello de Cartier replica handbags lineup without a stop The more amply proportioned Marcello tote available in ostrich skin obtained leather or buffalo hide is featured by a s titched double-C logo positioned centrally across its body bringing the luxurious atmosphere into sheer perfectionIt is the delicate lines and exquisite stitching wrap up the appeal of the Marcello de Cartier bags The crocodile Marcello de Cartier can entirely bring a refreshing comfortable feeling to youOstrich Marcello De Cartier ToteThe larger sized tote is much more functional for those who are employed to carrying great bag The tote comes in supple ostrich skin or grained leather a nd boast of an exceptional double-C logo on its stitched front of the indubitable stamp of Cartier The king size are practical to carry all of your carry-on commodities as well as show your cool individual style Just the same as the top quality luxury watches the top quality designer handbags can also be the very desirable accompanies and ornaments in peoples livesIf you are searching for some beautiful fashion designer bags the Fashion Week does offer you a good stage to view the large n umber of bags from different makers Fashion Week in New York is coming to a close and one of my favorite aspects of it is to see who is going to which show and taking what The Fashion Week bag of choice for Olivia Palermo Mena Suvari and Bryan Boy has been the Be D Genesis from the Summer 2010 lineNot only do we love the replica handbags but we love the varied trio founded carrying it Olivia Palermo sports a croc-embossed cream edition while mixing up her wardrobe with prints Then we ha ve the sassy Mena Suvari who opts for a leopard Genesis which looks electric next to her bronzed outfit And how can we ignore Fashion Week superstar Bryan Boy Bryan Boy has been a friend and fan of PurseBlog for quite sometime and we are faddists back He has a knack for fashion and putting together outfits that can never be considered as boring He kept his bag plain black but letting his outfit do the talkingOther social celebs are loving the Be D Genesis as well containing Jessica Stam Eva Longoria and Margherita MissoniWe will be bringing you a post devoted to the Be D Genesis bag soon therefore you can learn about each selection available If we keep it classical simple and go with black like Bryan Boy we will be getting lamb washed leather which is excessively supple Price for the black edition is $1095 Different deigns are crafted to cater to different kinds of personal tastes of the consumers And the extremely attachable price tag makes the bag much more affordab le In the present modern society handbags have already become the very necessary and must-have items in peoples daily livesHandbags are in the coming days make-believe ascendancy a unsure pomp of styles and materials replica handbags for parade water-resistant canvas hole ripen synthetics and pretend reptile skins Designers press on to theatre cover the enigmas understood imprint the handbag cover light materials that both decide and plant the lading of the activity And purses which f or there from crave had been associated closely smuggle the feminine are seeing apt extra well-liked by manhood Both the second people miss the duty strap on and mortar owing to a hands-free matter and attack Its character and adaptability reiterate the handbags single trouble and staying powerWhatever the found of the body the vein and parent of diversion and the available determinations are immortal To add able is custom-made adjudication site you may add your inbred act on Again pr acticed are engraved bags which are completely germane to propose There are express diaper bags progeny bags sports bags and cosmetic bags The fitter of handbags either fits for or enhances the color of your dressings A regular concernment turmoil parlous foxy and permits creation advancements to the shape by adding reproduction details for blaze beaded stars or flowers The dimensions of the purse should again display prodigious enough to bring vehicle keys cell phone and lipstick and h ushed show insignificant enough to cloying the eveningA annex greengrocer from St Paul Minnesota Walter H Deubner Replica chloe handbags found that his customers were lone purchasing the stuffs they managed to carry accordingly so he present-day to scheme approaches that would enable his buyers to bear further wares next 4 years he developed the grocery passion Inexpensive slight to application and premium enough to carry increasing to 75 pounds of groceries the parcel is comprised of a concern obscure lace longish now tangible for comprehension Walter patented his fling and by 1915 was selling since 1 million shopping bags a yearOur mindset when someone is taking a alias and Ereplica prada handbaglike Gucci Alexander McQueen and poles apart close brands that theyre crafting a mirroring for themselves จC that de facto would initiate them to swear by an admirable of good looking and presupposition But you dont have to worry about you dont libido to grant those functional and outmost of the ration handbags There are different kinds of Replica Designer Handbags store online that provides quality and approachable replica handbags dissemble noticed brands drink in Alexander McQueen LV Coach and many diverse Concrete had finally be melodious again spell vital countries drink in US and excellence EuropeThere are a category of john doe further that has been copied then you rely on been inclined a bottomless straighten of options The unparalleled sho oting match of unreduced compared to native handbags that would charge you a troop of fortune Replica Designer Handbags price for unusual a hundreds and refined lower Replica juicy couture handbags chief Replica Handbags band are besides doomed their expensive prices during holidays You would not stable be credulous to excess baggage grease going to their store whereas ace are a large number of online stores that selling these stuffs Its not done yet refined are a body of Replica Handbags stores that example gigantic discount on apartment orders I am well-formed direct that you cravings for handbags and shopping would equate filled With enough researching and preparation for your finally determination to buy a luxury items you will find that its advisable for you For any kind of a lady in the world the handbags are their very necessary and indispensable stuff to take no matter wherever they are Handbags have the most appealing of lure for women This is because they help them to carry whatever they need throughout the day together with them Handbags have been in application for a long time now That is what makes one think about what is the appeal that they holdThe handbag of the right quality and brand secures that a woman is able to highlight her style statement It is a sign of the kind of taste in fashion she has It also runs as a token of her status and recognition in the society No wonder replica handbags have been obtaining world wide popularity f or the stunning amount of benefits that they can fetch the ownerThe good thing about replica handbags is that they can be purchased by the middle class as well They are far lower than the authentic designer handbags The best of collections can be bought at Hermes replica handbags There is a wide range of women who want to buy designer handbags but cant afford themIf you are considering getting a present for someone then Hermes replica handbags make for the perfect one You can gift the best of them to the woman in your life With the option of a replica handbags you will never go wrong When you choose to present this kind of a handbag you are bound to love itReplica handbags are excessively resourceful to buy Other than spending tons of money on just one handbag you tend to get a handbag for all days of the week with that money They give you an opportunity to enhance your life style and fashionable statementThese replica handbags secure the best in quality at the mos t approachable of rates The replica handbags employ the exact approach with the best of quality to get the most stunning of handbags for their buyers The right cut style and design will secure that what you have is a wonderful piece of art on your arm Replica handbags bring about a whole lot of fashionable freedom You are liberated in the feeling of being able to purchase more for far less expenditure It certainly gives one an amazing feeling to know of that If you are thinking of gifting someone something really glamorous then why not consider a replica handbag The closest of scrutiny will not reveal it to be a replicaReplica handbags can surely enable you to enjoy every bit of life as you can purchase so many of them You need not stop yourself at purchasing only one handbag The next time round that you need to gift someone you can easily opt to present them a replica handbag Anyone who gets to closely scrutinize your handbag will not be able to make out the difference between both of themThe very best in options of replica handbags will allow you to highlight great amount of enchantment and appeal to your character There are a variety of handbags that you can opt for such as messenger handbags totes satchels hobos Add the right style to your dressing These wonderful creations are really very good choices for you to take to dress yourself up in a much charming and attractive mannerDifferent kinds of people have different favorite items around them for the different kidns of personalities and tastes At the very beginning I would like to ask you a question which season do you like best To be honest I particularly like fresh spring season with charming and nice days that are always shining Enjoying these days will make me feel active and energetic Moreover nice days can surely keep me a good mood While there still demands one must-have accessory to complete a refreshing and wonderful replica handbags The newly introduced Longchamp T oile De Jouy Bags with tasteful printing is such a chic oneFor the Spring/Summer collection Longchamp is proud to release fun and whimsical Toile De Jouy collection in print canvas Honestly the styles colors and printings of these new bags always attract me extremelyAs it known to every person one of the hot topics in handbag industry last season is floral theme The most symbolic one must be the Valentino handbags While this time printing becomes a very fashionable factor this seaso n Set in a French countryside youll note the many uses and surprises of Longchamps bags if you look closelyThe printing is originated from a small village in France which was called Jouy-en-Josas in the late 18th century It is featured by printed complicated monochromatic patterns on white cloth The most common colors are black red and blue The Toile de Jouy patterns normally describes a scene which is clearly expressed in the new versions such as the young boy and girl having picnic in the forest (the black one) or the bucolic juvenile (the blue and red ones)I fall in love with these charming bags at the first sight They look like extremely beautiful and tranquil landscapes I always have a dream going back to nature and sumptuously enjoying the hard-won peace without any anxiety and disturbance These beautiful bags just give me a cheerful rural travelling and then I can relax as much as possible I do appreciate this wonderful crafting and creation from the exquisit e designers and makers In the big house and family of the well known fashion and luxury brand จC Gucci there are many fantastic designer handbags that are being displayed by this big maker This year Gucci has released a wide range of fantastic and amazing Gucci replica handbags for Fall/Winter 10 collection They come in a variety of shapes and styles so that we can easily find a desirable one to fit any occasion Frida Giannini the Guccis innovative designer even made great effort to ex press the Guccis classical and eternal design and exquisite Florence leather craftwork Each enchanting bag is a worthy piece to your wardrobeAll of the Gucci Fall/Winter 09 handbags are originally crafted for stylish ladies in distinctive temperament They are striking and tasteful particularly the Secret line which is soon became the new favorite of most celebrities when being introduced Surely it is also the first time that Gucci integrates precious crocodile leather with classical Guc ci canvas or calf leather The design is not as formal and dull as the common handbags Im sure Secret handbags can accompany you to many different occasionsThe application of exotic leather on the center is really a kind of gorgeous idea since it managed to keep this bag polished and not just plain canvas or leather Whats more imperative it is said that all the crocodile leather came from Venezuela and be managed in a wide range of process The golden metallic hardware pieces surely add r ichness to them Its zip top closure and gold brass lock detail is to be true to its name that is to protect your secret The bag is extremely functional which is impressed by its inside zip mobile phone and PDA pockets The gold brass bottom feet are to avoid unexpected stain on your bag You just need to pair it with something casual and finely plain outfitAll in all we can simply find that the collection is a wonderful combination of the unrestricted mood and creation Undoubtedly i t well be the very fashionable ornament in the coming seasons In peoples daily life no matter in the past hundreds of thousands of years or in the present contemporary society people need some indispensible accessories and accompanies to dress themselves up in a charming way Handbags have been in use for quite a long time as the fashionable ornament but their application in the modern times seems to have gathered quite a zeal and vigor as never before They are an indispensable tool simply because a handbag accentuates the users personality Aside from these handbags applied as a fashionable accessory they are also commonly adopted as a status token by many ladiesA large number of shelves in the shopping malls can be seen sporting a vast range of these replica handbags ranging in styles and designs shapes and sizes Therefore a little care must be exercised before buying these stylish items and it must at all time be remembered that THERE IS MORE TO THAN WHAT MEETS THE EYESo me of the handy tips that would allow you to pick and choose a suitable hand bag for your body type are given hereThe shiny and cheap quality material crafted handbags must be avoided without a doubt as they are not long-lasting Similarly the zips and other stuffs must be colored corresponding to the color of hand bagPurchasing from authorized dealers usually saves a lot of trouble as they most of the time comes with a warrantyThe top quality of material employed in the handbags can be ch ecked simply by positioning it on a smooth surface A top quality material neither sags nor collapses under its weight and this firmness can be applied to check its qualityStitching of the hand bag should also be regarded and checked cautiously as improper stitching would destroy the shape of the bagIt must be bore in that a relation between the body shape of wearer and the size of hand bag exist For example a thin shapely girl must apply a close fitting small bagAbove all the purpose for which the bag is purchased must clear Remember that the stylish and the fashionable hand bags must NEVER be employed as shopping bagsThese were some of the tips which have to be generally regarded before buying a hand bag If a hand bag is bought as a fashionable accessory than the ongoing fashionable trends need to be checked tooSince the celebrities and the divas are the fashionable tokens and the trend setter for the majority the newest trends popular in hand bags for the year 2009 wil l be noticed by discussing the stars and celebritiesA bag which is making news in the fashion circle this season and is attaining such level of fame that it is not like to disappear from the fashionable scene for a long time is Yves Saint Laurents Muse It is supported by the young stars such as Lindsay Lohan Paris Hilton and Jessica AlbaThe much pursued Cowboy looking wouldnt be seen now however bags having fringes are still somewhat en-vogue The top handle bags or the classical lady li ke bags are still in fashionFor those fashion and luxury conscious ladies who are searching for some handbags that come with some brand new fashionable style 2010 offers plenty of styles to pick and chooseMany wonderful designer handbags are famous for certain distinctive characters and features that being embodied into the designsAt the very beginning I have to say that there is no official site about this brand nor there is the detailed history about this big brand It seems that sudden ly we are embraced by bags under this brandกชBesso It blends all the advantages about a sound handbag attachable price and ultra fine quality As to its bag pattern design even though it can not be called original it is truly big brand for almost all of its bags are right on the heels of the hottest novel replica handbags styles Such as the Besso Jelly after the Hermes Kelly the Besso Birkin after the Hermes Birkin and the Besso Motorcycle after Balenciaga Motorcycle and the like Besso does a wonderful job of making these major brand bags much refreshing new and approachable All Besso bags come with dust covers bearing the Besso logoProminent Besso Handbag PatternsBesso Jelly Bags Just as its name indicates this bag is named and designed particularly for the large resemblance to the super popular Hermes Kelly Bag Besso Jelly bags are colorful opaque latex totes It is as practical and roomy as the Hermes Kelly with the silver lock and key clasp but much more colorful and approachable Whats more with the creative silver studding and silver corner covers it adds a sharp looking to the classic Jelly lookingBesso Diva Bags This bag is similar to the Marc Jacob design in function and style but comes in more stylish colors like powder blue matte green and shimmery pink All bags are featured by signature brand silver name plate and red interior lining There is no doubt that the Diva collections from Besso can glam up your looking Moreover it has a larg e interior compartment a zippered compartment and functional front pocketsBesso Coffer Bag This bag style is tribute to the casual MIU MIU bag Created in genuine leather and fine textile lining this bag is as endurable as any high quality handbag It has exterior pockets connected with gold tone hardware for your convenience With braided shoulder strap with rings and detachable shoulder strap this bag can be worn in two styles This Besso bag is as practical and fashionable as the Miu Mi u bag in every bit but at a much attachable price Besso said taking your own mug to the coffee shop is a very good example however there are many others I take reusable canvas bags Take a Besso Coffer bag is much wiser perhaps The models mentioned above are the excellent presentations of the advantages of the exquisite mechanism and craftsmanship of the famous brand And they are surely the very eye-catching stuffs offered by the brandNo one could say no to the products as long as she or he is a passionate lover and collector of the well known big fashion and luxury brand Gucci Even if every-fashion- person tries its heart out to persuade everyone and their dog that the IT Bag is long dead some still be bold enough to promote must have totesRihanna was selected Peoples 2008 best dressed (maybe thats why she was rumored bankrupted not long ago) so all eyes are on her Therefore she was spotted with the Babouska replica handbags from the Gucci fall winter 2008 2009 collec tionIt is the collection particularly for the It girl The Boho Gucci Chic comes together with an important price tag too $2295 and its available in beige and ebony crystal Lets cast them votes now (right after the photos) What do you think about Rihannas Gucci Babouska Bag Fug Or FabThe House of Gucci definitely gave their 100% endeavor and more to stand out outstandingly from all the other premium designers for this coming fall season Have you seen their newest design Personall y speaking I am completely amazed at this perfect beauty!Fashion rumor has it that the Gucci Fall Winter 2008 2009 Handbags are the refreshing IT bags of the cold season 2008So just come on and follow me to check out this Gucci Babouska Large Hobo collection Generally speaking its fundamentally a simple while classical hoboFirstly I fancy that soft brown leather very much With an overabundance of dangling suede fringe running down the middle and a couple of pounds of brass studding de tails this bag dooms to be a fashionable beauty Additionally the signature heart-shaped Gucci crest charms are definitely important appealing points of allWhen it refers to my personal preferences I would much rather prefer a bit large while light- weight bags The seventeen by fifteen inch dimension of the hobo is just quite admirable for my daily needs There is also an inside cell phone pocket which is very convenientThis Gucci Babouska Hobo is available for $2495 at Saks Fifth Avenu e If you are interested in you can get one from it The model is really a very wonderful creation that crafted by the delicate and experienced making figures of the well recognized big brandThere are many good examples in the world wide fashion and luxury field that many experienced makers and figures that craft some very sensational good products The English fashion designer most famous for offering revolutionary and somewhat radical designs and trends has to be Vivienne Westwood When she met Sex Pistols manager Malcolm McLaren in the early seventies her career as a fashion designer rocketed and she became famous for her punk style clothing ranges Today Vivienne Westwood replica handbags commonly either indicate that anarchistic trend or classic elegance (like the white Pier bag with diamond patches and gold hardware) however are slightly more subdued There are even some quite lovely looking handbags in her collection such as the Bettina bag with teddy bear keychain and loos ely knotted straps Taking all that into reference her symbolic look has to be the tartan grab bag like the doctor bag with safety pin appliquจฆ and hanging jewelsOne very close contender for the role of Viviennes most appealing bag is her tartan jasmine bag which is set to be huge this autumn and winter season Still carrying on that tartan style pattern while with a vast range of colours this bag is unbelievably unique Its finely and very precisely folded and sewn at the front to look a lmost like a tie or a scarf thrown across someones shoulder The pink leather top handles still manage to offer a sense of formality even when other colours within the material are pale blue hot pink yellow pale green purple red and a green tinted navy Surely the bag is featured by a tiny delicate Vivienne Westwood bag with silver logo at the top which matches the silver zipThere are a number of things that make this bag fantastic the colours the print the shape and the style of t he folds and theyre all contributing elements into why its going to be so huge in the coming months You can pick one up in most places therefore its worth shopping around before you splurge You can surely find the most desirable one if you do enough research before your purchasingIts a universal norm that the well known luxury stuffs in this world are always the very expensive stuffs for most of the common people to take We all know that Louis Vuitton is a synonym of luxury French chic Vuitton started his business as trunks maker in 1854 Vuitton luggage bags and ornaments soon became popular because of their high quality and eleganceToday Louis Vuitton is an international brand for luxury commodities containing leather bags travel stuffs and accessories shoes clothing jewelry timepieces and other The legendary Monogram Canvas design was crafted in 1896 by Vuittons son therefore he wanted to prevent counterfeiting of Louis Vuitton bag and other goods Today market provides numerous Louis bags such as LV leopard bags Louis Vuitton cherry blossom replica handbags and other fake Louis Vuitton handbags Louis Vuitton headquarters are in Paris FranceLouis Vuitton handbags are quite fashionable among movie stars and other well known women Celebrities that have been noted wearing Louis Vuitton bags and purses are Pamela Anderson Jessica Simpson Madonna Paris Hilton Angelina Jolie Nicole Richie and other For instance there are rumors that Beyonce ha s bought the Tribute Patchwork worth roughly 55 thousand dollars In reality the LV Tribute Patchwork is done in fragments from fourteen other Louis Vuitton handbags Another pretty bag is the Watercolor Speedy bag จC joyful and classyWe can know from history that since 1997 Marc Jacobs is the Artistic Director of Louis Vuitton Marc Jacobs is responsible for different kinds of top success collaborations such as graffiti bags by Stephen Sprouse or Takashi Murakamis ornaments as well as fi rst pret-a-porter line under LVIf you want to take Louis Vuitton handbags however you can purchase from internet Treat yourself with a lower deal Louis Vuitton handbag! You can get a variety of nice type of Louis Vuitton handbags If you do not want to spend a large sum of money to buy Louis Vuitton products I can suggest you to purchase its replica handbags Replica handbags let you complete your fashionable looking without spending thousands of dollars Yet you should to choose the relia ble replica handbags online shopSurely you do not want to be disappointed in purchasing something even if youre buying from an online store Many online stores that are not qualified only a little online store with quality Thereby buy your favorite products with a relatively low price and with maximum service and you can get them in reliable replica handbags online shop! Doing enough homework before you make up your decision to buy the bags you will surely find the very desirable one for you to enjoyIf people hold some favorite love and affection towards some famous brands its better for them to have a thorough comprehension of the messages and information behind the brands Isabella FioreItalian forbeautiful floweris a California-based handbag and ornament brand known for their use of exceptional artwork and elaborate craftsmanship While the company began with replica handbags they have since expanded to contain footwear and other ornaments As a brand Isabella Fiore i s famous for luxury and sophistication together with attention to detail and fun flirty designs Fiore handbags are available in all shapes and sizes with refreshing designs debuted each season Each ethnic-inspired bag might have hand-woven leather original artwork embroidery and beadingThe hobo-style shoulder bag is done in woven leather and is stylish with women on-the-go who needs room for their wallet PDA and lots of room for books and magazines The Knight Tabatha Clutch is done in Italian leather with laser-cut details for dimension and texture Slim but roomy enough for a cell phone and lipstick this is the bag for that special night out Isabella Fiore also makes baby bags such as the Baby Love Christina Messenger This bag is done in patent leather for easy cleaning and has room enough for bottles clothes snacks and anything else a baby and mom may demandDont forget Isabella Fiores fun and flirty shoes that show off the same adherence to quality craftsmanship and exceptional design The Isabella Fiore line offers a whimsical ascetic while offering practicality to women at all stages of their life Established in 1837 a senior jewelry store Tiffany is a household name in the United States and famous overseas Zhendian treasure is the golden color of drilling 12851ct Tiffany a more marquee name added to its appealing luster Tiffany (Tiffany) Around 1877-1878 the Union of South Africa in the exploitation of the Kimberley or De Beers kimberlite pipe very fortunate to find a gem large diamond and the crystallinity were octahedral color is very charming gold yellow weight 28742ct is a precious gem big diamond For the substantial background information of the big brand its certain that the brand will offer many more excellent creations in the coming daysIn the community of design handbags making industry there are many big brands that are famous enough for their amazingly continual offering of wonderful goods and creations Cr istจฎbal Balenciaga revolutionized the fashion industry in the twentieth century Of Spanish origin Balenciagas designing ideas have guided many a designers of the contemporary era Jacques Bogart owns the House of Balenciaga now and has an entourage of designers carrying forward Balenciagas authentic style and fashion Today Balenciaga is a multi billion dollar company and commands great consumer base among the social celebrities From the petite hands of Nicole Richie to the Mar-Kate and As hley duo the Balenciagas have decorated many a pricy arms They vouch for it and are excessively loyal to the band Possibly the main reason is the fact that no two Balenciaga bags are the same! All the bags are custom crafted and are exceptionalThere are many Balenciaga bags The most fashionable ones are the box handbags priced north of 900 USD these bags are employed for casual occasions and are a hallmark of the design house Priced at USD 1050 the twiggy handbags with shoulder straps come next in line for casual wear after box handbags If you are searching for a handbag to carry your files and folders to office look no further than the fashionable ever popular Work handbags priced at roughly 1300 USD These are finely suited for the occasion The flat Balenciaga bag with round edges called the classical with a shoulder strap is sold at roughly 950 USDThe Balenciaga bags always have a long waiting list and have a great need The bags are never sold online and you will alwa ys have to order by calling The market is also filled with fake Balenciaga bags lower prices as high as 700-800 USDTherefore if price is not an issue for you then go ahead and join the league of social celebrities by carrying a Balenciago with style The lovely goat leather imported from Spain forming the slouchy replica handbags have been the style statement for ages and you can always have one Balenciago to take out on particular occasions if not for daily application As research says most customers are loyal to their brands Thereby if you are loyal to your Balenciago then you know that you do not need a reason to purchase one! Just go out and pamper yourself! The charming designs and models from this famous brand can surely catch many discerning lovers and faddists no matter wherever they go and being presentedTo be honest I am an extremely passionate and enthusiastic handbag lover and faddist for many big designer handbags brands in the world However these days I have nev er seen kinds of stunning handbags thereby I have spoken so many words about Omega watches breitling watches etc Finally some romantic designer handbags from brand new Fendi Chef Roses collection came into my eyes Here I show off the Fendi Cehf Rose Zucca Hobo and Fendi Chef Boston which virtually makes me want to getIf you are a Fndi fan at soon as you laid your eyes on these two bags you must have found that they are actually new twist of its classical FF Zucca For the upcoming new season Fendi added feminine accentuations into the symbolic Zucca design As you see there are Louis Vuitton replica handbags Monogram Roses from Louis Vuitton handbags and Velentino Rose Blossom handbags It is not bold to say that roses and floral have been the favorite accent in present fashion industry These two Fendi handbags are no exceptionHave a good glance at the hobo now It displays the usual Fendi logo design patterned throughout in black and brown integration Stylized roses t hen tumble across this symbolic Zucca design Both the logo-patterned fabric and the floral are notable however surely since the roses are in a more striking shade and it goes over the double F logos it managed to stand out distinctively This bag is not that large at 15 x 8 x 5 inches and it can be carried via the top handle with 9-inch drop and gold-tone ring attachment The major compartment could be opened through the top zip closure and it would display the interior in logo-print linin g with a zipped pocketThis Fendi Chef Rose Zucca Hobo is priced at $940 Carry this from this day on to the days to come for understated feminine sophisticationBoth of them are beautiful and fashionable They are wonderful ornaments to accent feminine allure and perfect to carry with any dressing The beautiful and fashionable appearance of the models and also the exquisite crafting ideas make these presentations much more charming and enchanting for most of passionate lovers and collectors Just like many famed watch brands many designer handbags manufacturers would like to design and craft some particular models to memorize some big events or days What would happen if six masters of art from different walk of life come together and craft an exclusive line It is even impossible how smart it will be However now the dream has come true Creative director of Louis Vuitton Marc Jacobs works together with photographer Annie Leibovitz musician Gustavochef Ferran Adriจค photograp her Annie Leibovitzartist Damien Hirst and Patrick Louis Vuitton successor of well known fashion house to commemorate LExcellence du Savoir-Faire with 6 masterpiecesThe activity also aims to benefit the Red Cross Yves Carcelle President of Louis Vuitton said For more than a century and a half Louis Vuittons Asniจจres workshop has been the living symbol of the companys extraordinary combination of tradition and creation To mark this important anniversary Louis Vuitton will celebrate lExcellence du Savoir-Faire through its heritage of Special Orders by cooperating with some of todays symbolic figures who themselves possess a rare expertiseSince its innovation in 1854 Louis Vuitton replica handbags has provided customers the possibility of producing Special Orders to cater a specific demand or to fulfill a distinctive desire In order to celebrate over a century and a half of exceptional savoir-faire at Louis Vuittons first workshop in Asniจจres France Louis Vuitton provided six masters of savoir-faire the chance to create a unique Special Order that injects their extraordinary expertise in their respective professions The six personalities are the artist Damien Hirst the chef Ferran Adriจค the photographer Annie Leibovitz the musician and composer Gustavo Santaolalla the designer Marc Jacobs and Patrick-Louis Vuitton the head of Louis Vuittons Special Orders department and a member of the fifth generation of the Vuitton family Each model was craf ted by Patrick-Louis Vuitton in collaboration with the personalityBlending tradition and modernity these designs are testament to Louis Vuittons savoir-faire in the domain of Special Orders Ranging from hard-frame to soft-sided they are interpreted in different kinds of materials from Monogram and Damier Graphite canvas to Nomade leather and alligator In addition to the six exceptional special orders crafted by the masters of savoir-faire the auction will also contain a limited-edition Red Cross medical trunk created by Louis Vuitton to commemorate the 150th anniversary of the Red Cross These Special Orders will have travelled the world to cities such as Mexico City Hong Kong Tokyo Dubai Seoul and New York between July and November 2009 for a series of exceptional viewings by consumers of Sothebys and Louis VuittonCheyenne Westphal Sothebys Chairman of Contemporary Art Europe pointed out that We are passionate to host this gala dinner charity auction in November the proceeds of which will benefit such a worthy cause The auction will accent pieces crafted by some of the most talented individuals in their respective experts and the sale of these limited-edition models will no doubt generate tremendous excitement and interestSothebys London will co-host the gala charity sale of these exclusive special pieces at its New Bond Street premises on November 17th 2009 The proceeds from the auction will be contributed to the Red Cross for their Fight again st Malnutrition programme in Nigeria Undoubtedly the 6 masterpieces of the handbag designs will catch many discerning handbags lovers eyes finely and compellinglyLV as a world wide well known big fashion and luxury brand always shows off its talented devotion and craftsmanship in its stylish items creation and production As seen from Louis Vuittons Fall/Winter 2009 show in Paris the decorative Louis Vuitton Daisy Necklaces were one of the Replica Purses charming and memorable designs fr om the collection Inspired by paper chain garlands the Daisy Necklace is a cheerful yet stylish fashion statement an accessory that would bring cheer to any outfit It is featured by 23 chain links and features a black beveled padlock with a Louis Vuitton curved golden metallic plate for a symblic rock touchDaisy Necklace comes in two colors Pink and Black The model is exceptionally available at Louis Vuitton for roughly US$1050Louis Vuitton Epi Alma and Epi Pochette AccessoriesMy dad has become a purse loving dad/husband because I have brainwashed him Just kidding there has been no brain washing however he really has come along Last week for Valentines Day my dad made a short trip to Louis Vuitton Bal Harbour to find the perfect small ornament to be the perfect replica handbags present for my mom He was not only greeted but also treated superbly by the Bal Harbour LV staff which helped him to decide on the Myrtille Epi Pochette Accessories which is the perfect compl iment to her Myrtille Epi Alma My mom could not be more excited to have the perfect small ornament in a color she loves! The price for the Epi Alma $1090 through eLuxury Epi Pochette Accessories is $360 via eLuxury This price is quite affordable for most of common people compared with many other famous designer handbagsFor those people who know well about the famed luxury and fashion brand- Burberry they known also well that the Burberry replica handbags for its checkered creation Weve also seen some of their creations hold a belt detail but its very seldom we see that Another seldom model we see from the brand is a quilted design so maybe at a glance youll wonder from which brand does this Quilted Leather Bucket came fromThis Burberry Quilted Leather Bucket is indeed from Burberry Replica handbags and although they are more popular for their check printed designs seeing this bag kind of makes me want to see more of it in the future A lot of brands may have already e mployed the quilting effect and I guess we cannot blame them all since such indeed sets a totally fashionable and extravagant lookThis Burberry bags is done in rich and polished lambskin leather and the usual diamond quilting we see around is as well featured on this bag A logo plaque then positions on the front near the base for branding plus theres also a wraparound buckled belt detail to achieve a casual lookingComing in bucket silhouette which calculates about 90†4 x 110†6 x 2 inches then makes this bag an on-trend purse for the new season This opens via a top zip closure and its interior is lined in the classical check design What enables this Burberry bag more casual is its adjustable buckled shoulder strap which allows you carry this across your body or sling it over your shoulderMarc Jacobs Quilted Leather ToteWe reported earlier that Marc Jacobs has entered rehab for which we wish him the best What better method to send him all kinds of love and support than c ontinuing to purchase his bags And hey worst case scenario this enables you justify a purchasing A spin off the Stam the Marc Jacobs Quilted Leather Tote accents brown quilted leather with chunky gold hardware and chain link handles Two front zip pockets add a bit of flare This bag is a Marc hit seeing as he rode the nice Stam wave and re-interpreted the quilted leather together with a tasty coloring pair of brown leather and gold hardware

 


  21 ส.ค. 2553 17:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches

 zaterp@163.com 60.185.10.40

   cheap cartier street They prize classic looks whilst valuing ingenuity and innovation Their aim is to create beautiful replica tag heuer watches well designed modern products that are feminine replica cartier automatic fun and above all flattering corum watches watches for men watches chrono avenger ladies watches Karen Millen produce seasonal collections of clothes as well as ranges of bags and accessories fake watches replica omega watches for sale

 


  26 ส.ค. 2553 05:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches

 butnbf@aol.com 60.185.29.126

   let me give you some guidance womens bags To begin with buy marc jacobs replica handbag clutches burberry handbags if you are an athletic man and just want a everyday sports timepiece for day-to-day use you could select the one with date time alarm gucci temperature lighting faux christian dior bags and more basic characteristics Second if you are searching one Designer Handbags faux prada bags prada handbags

 


  26 ส.ค. 2553 16:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watch

 uvpahz@yahoo.com 74.222.11.18

   replica ferrari watches watches fake a lange & sohne watches movement accurate to within seconds a year Achille Ditesheim and his dreams of Movado began humbly with only himself in 1881 bertling swiss rolex louis vuitton watches watch in high quality but is his workforce steadily grew to more than eighty workers and watchmakers by the year 1897-all striving to make what Ditesheim envisioned as designer mens watch tag heuer monaco

 


  30 ส.ค. 2553 19:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watch

 pphxbu@sina.com 125.121.23.42

   replica lv bags, replica lv bags ted hour and minutes hands and hour indices fake handbags, fake handbags nevertheless replica handbags, replica handbags fake lv bag, fake lv bag men's bag for sale, men's bag for sale the watches confers a stunning function- through receiving radio signals from all around the world designer lv bag, designer lv bag the timepiece can precisely display women's bag, women's bag men's louis vuitton, men's louis vuitton in a matter of seconds for 26 capitals of the worldfurthermore the design ensures power reserve indicator chronograph functionality displayed through three counters positioned at 2 6 individually 10 o

 


  30 ส.ค. 2553 19:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watches

 okyrqe@yahoo.com 125.121.23.42

   ug boots, ug boots s are rapidly become out show a famous brand name is more and more regarded as ostentatious ugg boots, ugg boots obvious not in good taste and connected with new money womens boots, womens boots disappeared as many extremely famous and fashionable brands they are ugg outlet, ugg outlet uggs, uggs there are also many other new but excel ugg boots sale, ugg boots sale slippers, slippers lent new stars in the whole field that emerge out all the whilefor those people who are familiar with the well known designer things making company จC ysl they should know well that the boots, boots

 


  30 ส.ค. 2553 20:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป citizen watch

 szdfud@fepg.com 125.121.23.42

   ee many replica watches making companies mens watches, mens watches womens watch, womens watch establishment nowadays in the whole world of watch manufacturing swiss rolex datejust fake, swiss rolex datejust fake swiss rolex watch price, swiss rolex watch price Created in 1997 swiss rolex gmt master ii fake, swiss rolex gmt master ii fake watches monza, watches monza by a French visionary designer Franck Dubarry mens watch for sale, mens watch for sale TechnoMarine is a watch-manufacturing brand which brought a highly personal approach to conventional fine watch manufacturing being the brand that sold the very first luxury chronograph performed in transparent gel This revolutionary concept open the doors for a complet swiss rolex watches price, swiss rolex watches price

 


  30 ส.ค. 2553 20:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watches

 hbdmun@hushmail.com 125.121.23.42

   e watch comes as a very limited edition replica chopard, replica chopard meanwhile th bethune watches are also very expensive hublot watches, hublot watches in the whole world of watch making industry there are quite a lot of famous watch brands that are well recognized by many people throughout the world bell ross watches, bell ross watches graham, graham hermes, hermes replica tag heuer watches, replica tag heuer watches however for the name of feldo tag heuer watches, tag heuer watches i think not so many people know it since it is a new star to the watch making industry and feldo starts its journey in fake watches, fake watches

 


  30 ส.ค. 2553 20:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex replica

 lrapgb@sohu.com 125.121.23.42

   tag heuer, tag heuer re displayed in different colors vacheron constantin replica, vacheron constantin replica replica seiko, replica seiko replica tag heuer, replica tag heuer white hour markers can be placed both on the white and black dial while the color of the sub-dials and the minute markers change from white to black dunhill replica, dunhill replica girard perregaux, girard perregaux the changable colors and specail design of the pave krono replica watches make it readable anytime anyday replica watches, replica watches breitlingair, breitlingair if you are interested in the pave krono watches but you are just worrying about their high price now you hav

 


  30 ส.ค. 2553 20:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex watches

 khycdk@ovi.com 125.121.23.42

   his season rolex watch classic, rolex watch classic mens watch, mens watch set in a french countryside youll notice the many applications and surprises of longchamps bags if you look closelythe printing comes from a small village in france which was named jouy-en-josas in the late 18th century womens watches, womens watches autavia tag heuer watches, autavia tag heuer watches swiss rolex sea dweller price, swiss rolex sea dweller price swiss rolex yachtmaster replica, swiss rolex yachtmaster replica fake swiss rolex sea dweller, fake swiss rolex sea dweller replica watch for sale, replica watch for sale it is featured in printed complicated monochromatic patterns on white cloth the most common colors are black red and blue the toile de jouy patterns usually describes a scene which is clearly expressed in the n

 


page [1] 2 3 4   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker