Logo Webboard ของ somsakjwt
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  

  Topic : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน

 somsakjwt@gmail.com 125.26.210.206

  โพสต์เมื่อ : 2 พ.ค. 2553 20:57 น.  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คืออะไร

http://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/education-plan/    
 

  2 พ.ค. 2553 21:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน

 somsakjwt@gmail.com 125.26.210.206

  

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

Posted by: panchalee on: 28 เมษายน 2009

 

community_icon_wyquอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
28  เมษายน 2552

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคืออะไร
         แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะดำเนินงานตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันนั้น

 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่ออะไร

             1) เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
             2) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
             3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
             4) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้แนวทางในการเรียนรู้และสามารถกำหนดบทบาทของตนเองได้ถูกต้อง

 3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

              1) ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจว่าสถานศึกษามีแผนและดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มใจ
              2) สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
              3) สถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
              4) ผู้เรียนแสดงบทบาทในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ   มีคุณธรรม ตามที่หลักสูตรและสังคมต้องการ

 4. สาระสำคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

                1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยสังเขป เพื่อแสดงความเป็นมา สภาพปัจจุบันเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยสังเขป และทิศทางในอนาคตของสถานศึกษา
                      1.1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์การศึกษา การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ฯลฯ
                      1.2) ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
                      1.3) โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา แผนภูมิการบริหาร พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่
                      1.4) โครงการสร้างการจัดการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ และการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการของชุมชน
                      1.5) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

               2) ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ที่จะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเสิศในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้
                      2.1) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเจตนารมณ์หรือความตั้งใจที่กว้างๆ ครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศึกษา มุ่งการคิดไปข้างหน้า แสดงถึงความคาดหวังในอนาคต ข้อความ วิสัยทัศน์ จะสื่อถึงอุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ และอนาคตที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและชุมชน ข้อความวิสัยทัศน์จะต้องมีความชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีให้คำนึงว่าจะสามารถสร้างความศรัทธาและจุดประกายความคิดให้แก่ผู้ปฏิบัติได้
                      2.2) ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) เป็นข้อความที่แสดงเจตนารมณ์และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์
                      2.3) เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals) เป็นข้อความที่ระบุผลลัพธ์ปลายทางที่สถานศึกษาจะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ภารกิจที่กำหนดมีความเป็นไปได้และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของสถานศึกษา เช่น ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ การจัดองค์กร การพัฒนาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน เป็นต้น
                เป้าหมายที่กำหนดในระดับนี้ เป็นผลลัพธ์ปลายทางที่สถานศึกษาคาดหวังจะบรรลุภายในช่วงเวลาที่กำหนด ลักษณะการเขียนยังเป็นผลลัพธ์กว้างๆ  

                3) แผนปฏิบัติการ   เป็นแผนที่กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะที่กำหนด แผนปฏิบัติการประกอบด้วย สังเขป รายละเอียดของกิจกรรม หรือขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ กรอบเวลา งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
                 รูปแบบการเขียนนิยมใช้ตารางซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยง ตั้งแต่เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ที่เป็นจุดเน้นของการพัฒนา วิธีการประเมินผล ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา งบประมาณในแต่ละกิจกรรม

               4) การระดมทรัพยากร   ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งสนับสนุนงบประมาณและสรุปงบประมาณในแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะต้องบอกจำนวนงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละปี และแหล่งที่สถานศึกษาจะสมารถระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณได้

              5) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
                   การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย และแหล่งวิทยาการภายนอก  เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งควรจะต้องเขียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ
                2. สถานศึกษา ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
                3. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา (รวมถึงผู้แทนจากชุมชน) ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด
                4. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านการยอมรับร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษา (ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชนร่วมด้วย)
                5. ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป   (ในชุมชน) ทราบ

                แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มิได้กำหนดตายตัวว่ารอบระยะเวลาของแผนจะครอบคลุมกี่ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษาหรือนโยบายของต้นสังกัดที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมและวิถีการปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจัดทำเป็นแผน 1 ปี หรือ 2-3 ปีก็ได้

************************

อ้างอิงบทความนี้
อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล:
http://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/education-plan/

 

 


  14 ต.ค. 2553 13:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป p90x

 ghost@gmail.com 112.123.231.157

   P90X personified made with true science. It’s a household figure out scheme that assumed ultra- a class of deep search and projecting to originate by heading good shape experts and dieticians. We provide P90X with the most broken monetary value,full 13 videodiscs with sustenance guide p90x reviews on and P90X physical exercise agenda.We prognosticate:free people transportation! (Please don't bury to go forth your middleman p90x schedule measure when you construct an grade,it has big since shipping.)30days revenue dorsum insurance! Mention carte du jour and PAYPAL unexceptionable!

 


  23 ก.ย. 2557 23:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป NFL jerseys

 yazgdh@gmail.com 110.85.103.88

   Great post here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website NFL jerseys wholesale loaded up as fast as yours lol. NFL jerseys http://www.controlspecialists.co.uk/nfl/controlspecialists-nfl-wholesale.asp/

 


  24 ก.ย. 2557 03:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Purchase NFL Jerseys

 ncqopjuldgh@gmail.com 110.85.103.88

   Remarkable! Its really amazing, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph Wholesale NFL Jerseys Online. Purchase NFL Jerseys http://www.fawcettsliners.co.uk/NFL/wholesale-nfl-jerseys-fawcettsliners.asp/

 


  7 ต.ค. 2559 15:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Chxy123

 csj1359966@outlook.com 221.163.38.121

  

chaussures nike pas cher

nike damenschuhe

new balance sito ufficiale

ugg boots for women

new yeezy shoes

cheap nike air max

nike sneakers

michael kors handbags on sale

nike sb stefan janoski

nike joggesko

new balance femme

scarpe adidas donna

chaussure adidas pas cher

nike shoes

Canada Goose Outlet

scarpe jordan

outlet prada online

retro jordans for cheap

fendi pas cher

Miu Miu bags online

Ugg boots Sale

23 is back

toms shoes outlet

michael kors bags outlet

Lebron 13

cheap uggs for women

Jordan Store

adidas tienda online

nike tn pas cher

adidas schuhe neu

nike skor outlet

bambas adidas baratas

Toms Outlet Online

adidas schoenen

longchamp bags on sale

Toms Shoes For Women

scarpe hogan outlet

nike jordan shoes

sac givenchy

chaussures de foot pas cher

air max pas cher femme

huarache sneakers

official NHL jerseys

pandora beads

adidas kläder

ugg boots classic

Moncler Outlet Online

Billiga Nike Air Max

Timberland skor

scarpe nike running

pandora jewelry store

fitflop online kopen

fitflops sale uk

sandalias birkenstock

prada outlet

nike sportschuhe

cheap uggs

air force one pas cher

pandora bracelet charms

new pandora charms

nike air max running shoes

scarpe adidas online

Jordan Sneakers For Sale

newest lebron shoes

longchamp tote bag

coach sac à main

chaussure Nike homme

portafoglio michael kors

billige nike sko

new balance sportschuhe

timberland outlet

botas de futbol

louboutin heels

scarpe running new balance

michael kors väska rea

discount ray bans

uggs for cheap

balenciaga borse

zapatillas running

hogan rebel donna

asics sko

adidas store

womens nike air max

ugg factory outlet

adidas sneakers

Adidas schuhe

scarpe nike

coach factory outlet online

Jordan Schoenen

adidas shoenen

ugg store

ropa abercrombie

Air Max 90

ray ban wayfarer eyeglasses

burberry sac pas cher

Nike Store

vans shoe store

abercrombie and fitch store

ugg outlet online

nike free

outlet zapatos online

Soccer Boots Outlet nike

tienda online abercrombie españa

nike sportschuhe damen

Moncler Sale

nike chaussures

tru religion jeans

Air Jordan Release Date

moncler girls

goedkope nike air max

Ray ban sale online

Nike Air Jordan 11

Korting sportschoenen

moncler coats for women

nike air

Cheap Michael Kors

adidas outlet stores online

burberry schal

burberry sac pas cher

religion store

ugg boots outlet online

ray ban sale

burberry outlet store online

oakley sunglasses clearance

nfl store

adidas outlet

toms sale

chaussure basket homme

hyperdunk 2014

converse store

moncler outlet

longchamp kaufen

mulberry väskor rea

adidas site officiel

moncler jacket sale

cheap christian louboutin

Air Jordan News

nike mercurial soccer cleats

zapatos de futbol nike

cheap burberry bags

christian louboutin outlet

uggs outlet

Nike Zapatos

zapatillas nike baratas

polo ralph lauren pas cher

abercrombie deutschland

Chaussure Nike Pas Cher

sac a main michael kors

Uomo Hogan

sac coach soldes

hogan scontate

pandora charm bracelet sale

nike schuhe günstig

nike air schuhe herren

Coach Bags On Sale

zapatilla adidas

reebok running shoes

cheap air max outlet

charms pandora pas cher

ugg clearance

cheap mbt shoes sale

Nike Online Store

new jordan releases

1007Chxy

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010  
eXTReMe Tracker