ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : ส่งรายงานเรื่องการใช้ some,much,many!

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป Miss.Nittaya Yamtale (อิเล็)

  114.128.193.78

  โพสต์เมื่อ : 29 ก.ค. 2552 16:24 น.

รายงาน

เรื่อง   การใช้  Some ,any ,much , many ,lost/a lot of,a few

a little

เสนอ

ผศ.ดร ธวัศชา   เดชสุภา

จัดทำโดย

นางสาวนิตยา   แย้มทะเล รหัส  5160903202

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาโทรคมนาคม

ชั้นปีที่ 4 ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2552

 

                           การใช้ some และ any
ทั้ง some และ any มีความหมายว่า "บ้าง" แต่ใช้แตกต่างกันดังนี้
1. some ใช้กับประโยคบอกเล่า ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ เช่น
I have some pens. (ฉันพอจะมีปากกาบ้าง)
John wants some water. (John ต้องการน้ำบ้าง)

There are some books on the table. (มีปากกาอยู่บนโต๊ะบ้าง)
There is some sugar in the bowl. (มีน้ำตาลทรายอยู่ในชามบ้าง)
2. any ใช้กับ

2.1ประโยคปฏิเสธ ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ แต่ความหมายจะเปลี่ยนเป็น     

 "ไม่ ______ เลย" เช่น
I don't have any pens. (ฉันไม่มีปากกาเลยสักด้าม)
John doesn't want any water. (John ไม่ต้องการน้ำเลย)

There aren't any pencils under the table. (ไม่มีดินสออยู่ใต้โต๊ะเลยสักแท่ง)
There isn't any tea in the cup. (ไม่มีน้ำชาอยู่ในถ้วยเลย)
2.2 ประโยคคำถาม ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ แต่ความหมายจะเปลี่ยนเป็น

"_______ บ้างไหม" เช่น
Do you have any pens? (คุณมีปากกาบ้างไหม)
Does John want any water? (John ต้องการน้ำบ้างไหม)

Are there any books in the schoolbag? (มีหนังสืออยู่ในกระเป๋าเรียนบ้างไหม)
Is there any coffee in the cup? (มีกาแฟอยู่ในถ้วยบ้างไหม)

การใช้  a  few    a little   และ   a lot of

a   few  ( น้อย ,สองสาม) หมายความว่า พอมีอยู่บ้างเล็กน้อย หรือไม่มากนัก

                   ใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ เช่น  คน สัตว์ สิ่งของ

                  a few books        a few cats         a few cars    a few people

                  There are a few books on the shelf.

                  There are a few cars in the parking.

                  The restaurant is nearly empty there were a few people.

 

                   a little   (น้อย)  แต่พอมีอยู่บ้างไม่มากนัก ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้เอกพจน์ เช่น

                   จำนวนของสิ่งของที่มีปริมาณ    หรือไม่สามารถบอกจำนวนที่แน่นอนได้

                              a little money      a little sugar        a little knowledge       a little respect   

                             I have a little money, I can lend you some.

                             Please give me a little sugar

    

                  a lot of  (จำนวนมาก) ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์+กริยาพหูพจน์   เช่น

                  A lot of glasses are in the cupboard.

                  There are a lot of people in the meeting room.

               ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้+ กริยาเอกพจน์ เช่น

                  He drinks a lot of water because he is tired.

                   If you work hard, you will get a lot of money.

การใช้ "a lot of" และ "lots of" ว่าแตกต่างกันตรงไหน... ตรงนี้มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปครับ คือ
ความเชื่อที่ผิดประการแรก
บางคนบอกว่า a lot of ตามด้วยนามนับได้ ส่วน lots of นั้นตามด้วยนามนับได้
ความเชื่อที่ผิดประการที่สอง
เขาว่ากันว่า a lot of ตามด้วยคำนามที่เป็นรูปพหูพจน์ แต่ lots of นั้นตามด้วยคำนามในรูปเอกพจน์ (เพราะเชื่อกันว่า lots มันเติม s ไปแล้ว)
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มันกลับน่าตกใจอย่างมากว่า "a lot of" กับ "lots of" นั้น นอกจากจะแปลความหมายเหมือนกันว่า เยอะแยะ, อย่างมาก, จำนวนมาก (great quantity) แล้ว มันยังใช้แทนกันได้อีกต่างหาก และที่สำคัญ คำนามที่ตามต่อมัน จะต้องเป็นรูปพหูพจน์อีกด้วย!!
นอกจากนี้ เราสามารถใช้ "a lot of" กับ "lots of" ได้ทั้งกับคำนามที่นับได้ และนับไม่ได้
พูดง่ายๆ ก็คือ
He has a lot of friends. = He has lots of friends. นั่นเอง ต่างก็แปลว่า เขามีเพื่อนมากมาย
แต่เวลาที่จะเอามาใช้ในรูปของ adverb นั้น เราจะเอาวางไว้ท้ายประโยคนะครับ เช่น
He like swimming a lot. (เขาชอบว่ายน้ำอย่างมาก)

 

วิธีการใช้ Much และ Many

Much และ Many ทั้งสองคำใช้ในการบอกปริมาณ
Much และ Many  ทั้งสองคำนี้ต่างใช้ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ 
โดยที่ Much ใช้ในกับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น นม, เงิน, ข้าว เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
การใช้ Much ในประโยคปฏิเสธ

I don't have much money to buy a new notebook now.
(ฉันไม่มีเงินมากนักที่จะซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในตอนนี้)

การใช้ Much ในประโยคคำถาม

How much money have you got?
(คุณมีเงินอยู่มากเท่าไหร่)

แต่ Many  ใช้ในกับคำนามที่นับได้  เช่น เพื่อน,  ผลไม้  เป็นต้น
ตัวอย่าง เช่น
การใช้ Many. ในประโยคปฏิเสธ

I don't have many friends but I do have few good friends.
(ฉันไม่มีเพื่อนมากมายนักหรอก แต่อย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนแท้อยู่สองสามคน)


การใช้ Many. ในประโยคคำถาม

How many good friends do you have?
(คุณมีเพื่อนดีๆมากแค่ไหน)